24. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

 31.12.201631.12.2015
Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania    
Zobowiązania z tytułu zakupu licencji na informację geologiczną oraz koncesji 40 291 14 935
Inne 8 082 1 592
Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 48 373  16 527
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania    
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 483 582 346 662
Zaliczki otrzymane na poczet dostaw, robót i usług 4 036 615
Zobowiązania z tytułu podatków (z wyłączeniem podatku dochodowego) i podobnych świadczeń 199 857 196 103
Zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych 274 077 492 418
Zobowiązania z tytułu dywidend 23 23
Fundusze specjalne 576 518
Zobowiązania z tytułu opcji nabycia pozostałych udziałów w jednostkach zależnych 25 652 45 883
Inne 153 797 141 098
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 1 141 600  1 223 320
     
Razem 1 189 973 1 239 847