14. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

31.12.201631.12.2015
Rzeczowe aktywa trwałe 4 330 25 108
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - 729
Razem aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży brutto 4 330  25 837
Odpis aktualizujący - (6 597)
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 4 330 19 240 
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe - 4 300
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży - 4 300

   

Na 31 grudnia 2015 r. aktywa spółki zależnej Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK Sp. z o.o. prezentowane były jako aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży a zobowiązania tej spółki jako zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży. Na podstawie uchwały Zarządu Enea S.A. nr 40/2016 z 24 lutego 2016 r. rozpoczęte zostało postępowanie na zbycie udziałów spółki Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK Sp. z o.o. w trybie publicznego zaproszenia do negocjacji. W jego wyniku 5 września 2016 r. podpisana została umowa sprzedaży udziałów, a 2 grudnia 2016 r. doszło od przeniesienia udziałów na nowego właściciela. W związku z powyższym proces sprzedaży udziałów spółki Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK Sp. z o.o. został zakończony.

Kwota 4 330 tys. w sprawozdaniu z sytuacji finansowej dotyczy wagonów oraz majątku Zakładu Ceramiki Budowlanej w LWB.