6. Testy na utratę wartości aktywów trwałych

W czwartym kwartale 2016 r., w związku z posiadanymi informacjami i analizami dotyczącymi między innymi zmiany rynkowych cen energii elektrycznej, świadectw pochodzenia energii, oraz zmianą prognoz wskaźników makroekonomicznych Grupa przeprowadziła testy na utratę wartości aktywów trwałych w ramach obszarów zajmujących się m.in. produkcją energii elektrycznej. Na podstawie przeprowadzonych testów stwierdzono utratę wartości aktywów w części testowanych ośrodków wypracowujących środki pieniężne (CGU). Grupa przeprowadziła testy w następujących CGU: Elektrownie Systemowe (majątek wytwórczy spółki Enea Wytwarzanie w lokalizacji Świerże Górne), Białystok (majątek wytwórczy spółki Enea Wytwarzanie w lokalizacji Białystok łącznie z majątkiem spółek zależnych MPEC, PEC Zachód w tej samej lokalizacji, przyjęty jako jeden CGU ze względu na ścisłe powiązania ekonomiczne), Wiatr (farmy wiatrowe spółki Enea Wytwarzanie), Woda (elektrownie wodne spółki Enea Wytwarzanie) oraz Biogaz (biogazownie spółki Enea Wytwarzanie).

Wartość odzyskiwalną poszczególnych CGU oszacowano na podstawie wartości użytkowej metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych na podstawie sporządzonych projekcji finansowych. Dla poszczególnych testowanych ośrodków wypracowujących przepływy pieniężne przyjęto następujące okresy projekcji:

 • CGU Elektrownie Systemowe – do roku 2039,
 • CGU Białystok – do roku 2039,
 • CGU Wiatr:

- Farma Wiatrowa Darżyno do roku 2035,

- Farma Wiatrowa Bardy do roku 2036,

- Farma Wiatrowa Baczyna do roku 2039,

 • CGU Woda – do roku 2039,
 • CGU Biogaz – do roku 2023,

Przyjęte w teście wybrane kluczowe założenia są według przekonania Grupy, spójne z ogólnymi przesłankami pochodzącymi z zewnętrznych źródeł informacji z uwzględnieniem specyfiki produktowej Grupy, dotychczasowych doświadczeń oraz faktycznych zdarzeń i działań gospodarczych.

Poniżej przedstawiono główne założenia przyjęte do testów na utratę wartości:

 • aktywa zostały poddane testowi w ramach pięciu ośrodków wypracowujących środki pieniężne (tj. CGU Elektrownie Systemowe, CGU Białystok, CGU Wiatr, CGU Woda, CGU Biogaz),
 • główne ścieżki cen, oparte m.in. na prognozach sporządzonych przez Enea Trading (spółkę stanowiącą centrum kompetencyjne w GK Enea w zakresie handlu hurtowego energią elektryczną i paliwami) z uwzględnieniem specyfiki produktowej i wiedzy o już zawartych kontraktach:
 • ceny hurtowe energii elektrycznej na lata 2017-2039: zakłada się generalnie wzrost cen,
 • ceny świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych i kogeneracji: założono istnienie systemu wsparcia dla OZE także po roku 2025 oraz istnienie systemu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji do roku 2018,
 • ceny praw do emisji CO2: zakłada się zasadniczo wzrost cen,
 • ceny węgla: zakłada się ich wzrost w całym okresie prognozy,
 • przyjęcie ilości otrzymanych nieodpłatnie uprawnień do emisji CO2 na lata 2015-2020 zgodnie z wnioskiem derogacyjnym (na podstawie art. 10c ust.5 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady),
 • uwzględnienie inwestycji rozwojowej budowy bloku 11 w CGU Elektrownie Systemowe,
 • uwzględnienie zmian dotyczących regulacji w zakresie przychodów związanych z utrzymaniem mocy wytwórczych od roku 2022. Ponieważ na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego trwają prace nad projektem dotyczącym Rynku Mocy na polskim rynku, służby handlowe dokonały analizy i przyjęły powyższe założenia zgodnie z najlepszą posiadaną wiedzą. Przyjęcie takich założeń uznaje się także zasadne z uwagi na przewidywane kształtowanie się cen energii elektrycznej i konieczne zmiany w otoczeniu regulacyjnym. Co zrozumiałe, istnieje ryzyko, że ostateczny okres obowiązywania i mechanizm regulacji może okazać się istotnie różny od założonego przez Grupę,
 • przyjęcie premii za ryzyko specyficzne dla CGU Elektrownie Systemowe 1,5% (ryzyko związane z oszacowaniem Rynku Mocy), dla CGU Białystok 1,5% (w związku z przyjętymi założeniami dotyczącymi wsparcia nowych bloków mających zastąpić istniejące),
 • przyjęcie założeń dotyczących inflacji z uwzględnieniem celu inflacyjnego na poziomie maksymalnym 2,5%.

 Białystok  BiogazWiatr  Woda  Elektrownie Systemowe
Ujęcie projekcji finansowych Nominalnie Nominalnie Nominalnie Nominalnie Nominalnie
Stopa dyskontowa (po podatku) 6,82% 6,09% 6,09% 6,09% 6,82%
Stopa wzrostu w okresie rezydualnym 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Natomiast w porównywalnym okresie (2015 roku) założono następujące stopy dyskonta oraz stopy wzrostu w okresie rezydualnym:

 Białystok  Wiatr  Woda  Elektrownie Systemowe
Ujęcie projekcji finansowych Realne Realne Realne Nominalnie
Stopa dyskontowa (po podatku) 7,2% 6,8% 6,4% 7,1%
Stopa wzrostu w okresie rezydualnym 0,0% 0,0% 0,0% 2,0%

Wyniki przeprowadzonych testów wskazały na utratę wartości przedstawioną poniżej:

CGU [tys. zł]Wartość odzyskiwalnaUtrata wartości
CGU Elektrownie Systemowe 6 139 896 brak
CGU Białystok 671 627 brak
CGU Wiatr 274 353 (48 985)
CGU Woda 176 184 brak
CGU Biogaz 0 brak*

* ze względu na nieistotną wartość aktywów tego CGU (1 134 tys. zł.) oraz biorąc pod uwagę podejmowane działania restukturyzacyjne i naprawcze odpis z tytułu utraty wartości nie został dokonany

Analiza wrażliwości

Przeprowadzona analiza wrażliwości wskazuje, że istotnymi czynnikami wpływającymi na szacunki wartości użytkowej ośrodków generujących przepływy pieniężne są między innymi: stopy dyskontowe, inflacja, ceny energii elektrycznej oraz Rynek Mocy. Wpływ na przyszłe wyniki finansowe i w efekcie na wartość użytkową ośrodków generujących przepływy pieniężne będą też miały poziomy cen świadectw pochodzenia energii, uprawnień do emisji CO2 oraz ceny węgla.

Poniżej zestawienie wpływu zmiany wybranych czynników na łączną wartość użytkową ośrodków generujących przepływy pieniężne:

Wpływ zmiany stopy dyskontowej

Zmiana założeń-0,5 p.p.Wartość wyjściowa+0,5 p.p.
Zmiana wartości odzyskiwalnej 625 190 7 262 060 (479 881)

 

Wpływ zmiany inflacji od 2020 roku (wartość wyjściowa 2,5%)

Zmiana założeń-0,5 p.p.Wartość wyjściowa+0,5 p.p.
Zmiana wartości odzyskiwalnej (551 494) 7 262 060 671 483

Wpływ zmiany cen energii elektrycznej

Zmiana założeń-1,0 p.p.Wartość wyjściowa+1,0 p.p.
Zmiana wartości odzyskiwalnej (515 721) 7 262 060 589 964

Wpływ zmiany przychodów z tytułu Rynku Mocy

Zmiana założeń-10,0 p.p.Wartość wyjściowa+10,0 p.p.
Zmiana wartości odzyskiwalnej (401 604) 7 262 060 407 081