Status prac przy kluczowych projektach inwestycyjnych

InwestycjaStatus projektuCAPEX 2016
 [mln zł]
Całkowity CAPEX 
[mln zł]
Zaawansowanie prac [%]Planowany termin zakończenia
Budowa bloku energetycznego nr 11 o mocy 1.075 MW W IV kwartale 2016 r. zakończono następujące prace na terenie budowy:
•Zakończono montaż przenośników placowych w zakresie podania węgla na place składowe
•Zakończono montaż ładowarko zwałowarek
•Zakończono montaż pyłoprzewodów
•Zakończono montaż wyposażenia mechanicznego Eurosilo
•Wykonano finalne osiowanie wału turbiny
•Zakończono montaż mechaniczny generatora
•Zakończono montaż obwodów pierwotnych układu wyprowadzenia mocy
•Zakończono zimny rozruch systemu wody zdemineralizowanej
•Rozpoczęto zimny rozruch kotłowni rozruchowej
•Rozpoczęto zimny rozruch pompowni wody surowej
1 093 5 744,6 94% 2017
Instalacja Odsiarczania Spalin IOS IV Jednostka główna IOS IV, kanały spalin, wentylatory wspomagające, komin nr 3, zasilanie IOS IV zostały przekazane do eksploatacji. Wszystkie urządzenia i instalacje pracują zgodnie z założonymi w umowach parametrami technicznymi. Pozostaje jedynie do wykonania zakres związany z redukcją parametru ChZT (chemicznego zapotrzebowania na tlen) w ściekach oczyszczonych z instalacji IOS IV. 9,1 288,3 99% 2017
Modernizacja bloku nr 4 22 grudnia 2016 r. blok nr 4 został przekazany do eksploatacji. Projekt w trakcie zamykania. 30,6 31,8 98% 2017
Modernizacja bloku nr 5 7 czerwca 2016 r. blok nr 5 został przekazany do eksploatacji. Projekt zakończony. 74,8 87,9 100% 2016
Budowa oczyszczalni ścieków deszczowo-przemysłowych 18 lipca 2014 r. podpisano Umowę na realizację projektu. 9 maja 2016 r. podpisany został Aneks nr 3, w którym prace związane z położeniem kabla zasilającego przedłużono do 31 lipca 2016 r., zrezygnowano natomiast z części prac związanych z demontażami i budową drogi wewnętrznej (obniżono kwotę Umowy). 15 września 2016 r. uzyskano nową decyzję Pozwolenia Zintegrowanego. 18 październik 2016 r. została zawarta Umowa z Wykonawcą modernizacji oczyszczalni ścieków - firmą Inżynieria Rzeszów SA – na dokończenie zakresu prac, z którego zrezygnowano w pierwotnej Umowie. 15 grudnia 2016 r. odbył się odbiór prac od Wykonawcy. 7,3 29,4 99% 2016
Zabudowa instalacji odazotowania spalin - SCR dla bloków nr 1 i 2 Przekazano do eksploatacji instalację SCR na bloku nr 2. Zakończono z wynikiem pozytywnym ruch regulacyjny i ruch próbny instalacji SCR na bloku nr 1. Uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie instalacji SCR na bloku nr 1 i przekazano instalację do eksploatacji. 21 grudnia 2016 r. odbył się odbiór końcowy instalacji SCR na blokach nr 1 i nr 2. 12,5 97,9 99% 2016
Modernizacja bloku nr 9 w ramach Programu modernizacji bloków 2 x 500 MW W 2018 r. planowana jest modernizacja bloku nr 9. Aktualnie przygotowywane są zakresy rzeczowe i dokumenty przetargowe dotyczące prac związanych z tą modernizacją. Podpisana została umowa na część turbinową. 0 90 1% 2018
Modernizacja ujęcia wody chłodzącej - próg stabilizujący na rzece Wiśle Projekt znajduje się w fazie przygotowania do realizacji. Obecnie trwa proces uzyskiwania decyzji środowiskowej. 0,6 33 2% 2019
Zabudowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin wraz z modernizacją elektrofiltrów dla kotłów AP - 1650 bloków nr 9 i 10 w ramach Programu modernizacji bloków 2 x 500 MW 30 września 2016 r. podpisano umowę z firmą Rafako na wykonanie zabudowy instalacji katalitycznego odazotowania spalin wraz z modernizacją elektrofiltrów dla kotłów AP - 1650 bloków nr 9 i 10. Trwa ocena ofert w przetargu na wybór Inżyniera Umowy. 6,1 314,2 1% 2019
Zabudowa instalacji odazotowania spalin - SCR dla bloków nr 4-8 Zakończono budowę instalacji SCR na bloku nr 6 i 7 oraz części wspólnej instalacji SCR dla bloku nr 4 - 8. Instalacja SCR dla bloku nr 5 25 lipca 2016 r. została przekazana do eksploatacji. 21 grudnia 2016 r. odbył się odbiór końcowy SCR na bloku nr 5. Projekt w toku. 62,1 203,7 86% 2017
Zabudowa instalacji odazotowania spalin - SNCR dla bloku nr 3 Niezależnie od norm środowiskowych IED czy BAT nie planuje się zabudowy instalacji SCR/SNCR na bloku nr 3. W wyniku wymiany palników na niskoemisyjne, blok aktualnie jest w stanie metodami pierwotnymi w sposób trwały dotrzymywać emisję NOx na poziomie 300 – 350 mg/Nm3. Brak instalacji odazotowania spalin na bloku nr 3 narzuca jednak pewne warunki pracy bloku, który będzie musiał pracować w połączeniu z innymi blokami sąsiadującymi wyposażonymi w instalację SCR. 0 42,6 1% 2017
Zabudowa instalacji odsiarczania spalin kotłów K7 i K8 Zawarto Umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji w formie kredytu. 2 lutego 2016 r. wybrano Inżyniera Umowy. 28 kwietnia 2016 r. uprawomocniło się pozwolenie na budowę IOS K7 i K8. Trwa realizacja projektu. 34 105,5 55% 2017
Modernizacja bloku nr 10 w ramach Programu modernizacji bloków 2 x 500 MW W 2017 r. planowana jest modernizacja bloku nr 10. Aktualnie przygotowywane są zakresy rzeczowe i dokumenty przetargowe dotyczące prac związanych z modernizacją bloku nr 10. Podpisana została umowa na część turbinową. 0 88,1 1% 2018