Sytuacja pieniężna

Sytuacja pieniężna GK Enea

Rachunek przepływów pieniężnych [tys. zł]

31 grudnia 2015

31 grudnia 2016

Zmiana

Zmiana %

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

2 206 416

2 424 445

218 029

9,90%

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-3 724 664

-2 490 580

1 234 084

33,1%

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

2 635 026

584 258

-2 068 768

-78,0%

Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych

1 134 778

518 123

-616 655

-54,30%

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego

687 316

1 822 094

1 134 778

165,10%

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

1 822 094

2 340 217

518 123

28,40%