5. Informacje dotyczące segmentów działalności

Zarządzanie działalnością Grupy dokonywane jest w podziale na segmenty, które wyodrębnione są ze względu na rodzaj oferowanych produktów i usług. W Grupie Kapitałowej Enea wyodrębnia się pięć segmentów działalności:

  • obrót – zakup i sprzedaż energii elektrycznej,
  • dystrybucja – usługi dystrybucji oraz przesyłania energii elektrycznej,
  • wytwarzanie – wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła,
  • wydobycie – produkcja i sprzedaż węgla, spółki wspierające działalność kopalni,
  • działalność pozostała - konserwacja i modernizacja urządzeń oświetlenia drogowego, usługi transportowe, usługi remontowe i budowlane, usługi turystyczne, działalność w zakresie ochrony zdrowia.

Przychody segmentu są przychodami osiąganymi ze sprzedaży zewnętrznym klientom oraz transakcji z innymi segmentami, które dają się bezpośrednio przyporządkować do danego segmentu. W 2016 r. w segmencie wydobycie odbiorcą, dla którego udział w sprzedaży przekroczył 10% przychodów ze sprzedaży ogółem była spółka ENGIE Energia Polska (22%). Koszty segmentu są kosztami składającymi się z kosztów sprzedaży zewnętrznym klientom oraz kosztów transakcji realizowanych z innymi segmentami w ramach Grupy, które wynikają z działalności operacyjnej danego segmentu i dają się bezpośrednio przyporządkować do tego segmentu.

W transakcjach międzysegmentowych stosowane są ceny rynkowe, zapewniające poszczególnym jednostkom uzyskanie marży właściwej do samodzielnego funkcjonowania na rynku. EBITDA jest definiowana jako wynik operacyjny pomniejszony o amortyzację oraz odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych.

Informacje dotyczące obszarów geograficznych

Działalność Grupy realizowana była w 2016 r. i 2015 r. w jednym obszarze geograficznym tj. na terytorium Polski.

Wyniki segmentów:

a) Rok 2016 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. przedstawiają się następująco:

 ObrótDystrybucjaWytwarzanieWydobyciePozostała działalnośćWyłączeniaRazem
Przychody ze sprzedaży netto 6 248 669 3 031 528 843 330 965 990 166 161 - 11 255 678
Sprzedaż między segmentami 930 097 52 350 2 466 984 819 991 367 740 (4 637 162) -
Przychody ze sprzedaży netto ogółem 7 178 766 3 083 878 3 310 314 1 785 981 533 901 (4 637 162) 11 255 678
Koszty ogółem (7 025 563) (2 452 271) (3 131 563) (1 544 792) (534 648) 4 605 677 (10 083 160)
Wynik segmentu 153 203 631 607 178 751 241 189 (747) (31 485) 1 172 518
Amortyzacja (793) (479 720) (247 931) (363 238) (28 260)    
Odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych - - (90 808) (7 352) -    
EBITDA 153 996 1 111 327 517 490 611 779 27 513    
% przychodów ze sprzedaży netto 2,2% 36,0% 15,6% 34,3 % 5,2%    
Nieprzypisane koszty całej Grupy (koszty zarządu)             (53 204)
Zysk z działalności operacyjnej             1 119 314
Koszty finansowe             (127 010)
Przychody finansowe             76 350
Przychody z tytułu dywidend             148
Podatek dochodowy             (219 889)
Zysk netto             848 913
Udział w zysku udziałów niekontrolujących             64 520
                     

Wyniki segmentów:

b) Rok 2015 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. przedstawiają się następująco:

 ObrótDystrybucjaWytwarzanieWydobyciePozostała działalnośćWyłączeniaRazem
Przychody ze sprzedaży netto 5 300 931 3 000 392 1 127 204 226 676 193 189 - 9 848 392
Sprzedaż między segmentami 631 119 69 089 2 404 255 135 904 355 967 (3 596 334) -
Przychody ze sprzedaży netto ogółem 5 932 050 3 069 481 3 531 459 362 580 549 156 (3 596 334) 9 848 392
Koszty ogółem (5 806 738) (2 367 422) (4 436 926) (246 914) (549 497) 3 538 719 (9 868 778)
Wynik segmentu 125 312 702 059 (905 467) 115 666 (341) (57 615) (20 386)
Amortyzacja (783) (436 823) (299 255) (40 441) (19 593)    
Odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych - - (1 501 621) - -    
EBITDA 126 095 1 138 882 895 409 156 107 19 252    
% przychodów ze sprzedaży netto 2,1% 37,1% 25,4% 43,1 % 3,5%    
Nieprzypisane koszty całej Grupy (koszty zarządu)             (47 739)
Rozliczenie powiązania istniejącego przed przejęciem             (94 000)
Strata z działalności operacyjnej             (162 125)
Koszty finansowe             (81 751)
Przychody finansowe             84 497
Odpis wartości firmy*             (251 432)
Przychody z tytułu dywidend             1 833
Podatek dochodowy             10 100
Strata netto             (398 878)
Udział w zysku udziałów niekontrolujących             35 979

* Odpis wartości firmy dotyczy segmentów wytwarzanie i wydobycie.

Pozostałe informacje dotyczące segmentów na dzień 31 grudnia 2016 r. oraz za okres 12 miesięcy kończący się tego dnia przedstawiają się następująco:

 ObrótDystrybucjaWytwarzanieWydobyciePozostała działalnośćWyłączeniaRazem
Rzeczowe aktywa trwałe 15 762 7 886 676 7 802 643 2 760 196 313 404 (409 966) 18 368 715
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 983 072 505 957 486 950 242 258 115 628 (548 538) 1 785 327
Razem 998 834 8 392 633 8 289 593 3 002 454 429 032 (958 504) 20 154 042
AKTYWA wyłączone z segmentacji             4 382 477
- w tym rzeczowe aktywa trwałe             13 783
- w tym należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności             69 851
RAZEM: AKTYWA   7 941 548         24 536 519
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 390 417 347 056 346 744 273 016 206 956 (458 739) 1 105 450
Kapitał własny i zobowiązania wyłączone z segmentacji             23 431 069
- w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania             84 523
RAZEM: KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA 229 234  431 521 473 737 197 420 211 279 (430 559) 24 536 519
za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2016 r.              
Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 1 212 923 929 1 382 682 306 620 71 552 (27 013) 2 658 982
Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne wyłączone z segmentacji             -
Amortyzacja 793 479 720 247 931 363 238 28 260 (11 402) 1 108 540
Amortyzacja wyłączona z segmentacji             1 810
Utworzenie/(rozwiązanie/wykorzystanie) odpisów aktualizujących należności 3 534 3 198 1 876 5 090 (1 121) 745 13 322

             

Pozostałe informacje dotyczące segmentów na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz za okres 12 miesięcy kończący się tego dnia przedstawiają się następująco:

 ObrótDystrybucjaWytwarzanieWydobyciePozostała działalnośćWyłączeniaRazem
Rzeczowe aktywa trwałe 18 521 7 486 881 6 766 080 2 889 367 289 240 (387 861) 17 062 228
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 911 560 453 446 401 867 232 143 105 722 (474 767) 1 629 971
Razem 930 081 7 940 327 7 167 947 3 121 510 394 962 (862 628) 18 692 199
AKTYWA wyłączone z segmentacji             4 296 797
- w tym rzeczowe aktywa trwałe             12 750
- w tym należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności             131 096
RAZEM: AKTYWA   7 941 548         22 988 996
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 229 234 429 474 473 841 197 420 209 924 (429 126) 1 110 767
Kapitał własny i zobowiązania wyłączone z segmentacji             21 878 229
- w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania             129 080
RAZEM: KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA 229 234  431 521 473 737 197 420 211 279 (430 559) 22 988 996
za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2015 r.              
Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 2 079 925 146 1 953 791 49 244 55 416 (34 740) 2 950 936
Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne wyłączone z segmentacji             -
Amortyzacja 783 436 823 299 255 40 441 19 593 (10 439) 786 456
Amortyzacja wyłączona z segmentacji             3 919
Utworzenie/(rozwiązanie/wykorzystanie) odpisów aktualizujących należności (1 537) 1 975 (6 555) 1 439 (1 596) (4) (6 278)