Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów

  Nota12 miesięcy zakończonych 31.12.201612 miesięcy zakończonych 31.12.2015
Przychody ze sprzedaży   11 513 305 10 081 083
Podatek akcyzowy   (257 627) (232 691)
Przychody ze sprzedaży netto  33 11 255 678  9 848 392
Pozostałe przychody operacyjne 36 144 038 99 102
Amortyzacja 34 (1 110 350) (790 375)
Koszty świadczeń pracowniczych 35 (1 490 752) (989 489)
Zużycie materiałów i surowców oraz wartość sprzedanych towarów 34 (1 361 884) (1 791 115)
Zakup energii i gazu na potrzeby sprzedaży 34 (4 074 797) (3 282 923)
Usługi przesyłowe 34 (860 991) (769 503)
Inne usługi obce 34 (664 644) (423 204)
Podatki i opłaty 34 (326 537) (290 201)
Strata na sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych   (30 662) (9 148)
 Odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych 6 (98 160) (1 501 621)
Pozostałe koszty operacyjne 36 (261 625) (262 040)
Zysk/(strata) operacyjna   1 119 314  (162 125) 
Koszty finansowe 38 (127 010) (81 751)
Przychody finansowe 37 76 350 84 497
 Odpis wartości firmy   - (251 432)
Przychody z tytułu dywidend   148 1 833
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem     1 068 802    (408 978)
Podatek dochodowy 39 (219 889) 10 100
Zysk/(strata) netto okresu sprawozdawczego    848 913  (398 878)
   Inne całkowite dochody      
Podlegające przeklasyfikowaniu do zysków lub strat:      
- zmiana wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży   - (21 048)
- przeklasyfikowanie wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży do zysków lub strat     -   (12 854)
- wycena instrumentów zabezpieczających   36 847 4 914
- pozostałe   (70) (61)
- podatek dochodowy   (7 001) (934)
Niepodlegające przeklasyfikowaniu do zysków lub strat:      
- przeszacowanie programu określonych świadczeń   9 431 (1 034)
- podatek dochodowy   (1 793) 187
 Inne całkowite dochody netto   37 414  (30 830) 
 Całkowity dochód za okres sprawozdawczy     886 327   (429 708)
       
 Z tego zysk/(strata) netto:      
przypadająca na akcjonariuszy Jednostki Dominującej   784 393 (434 857)
przypadająca na udziały niekontrolujące   64 520 35 979
Z tego całkowity dochód:      
przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej   823 949 (464 270)
przypadający na udziały niekontrolujące   62 378 34 562
Zysk/(strata) netto przypisana do akcjonariuszy Jednostki Dominującej   784 393 (434 857)
Średnioważona liczba akcji zwykłych   441 442 578 441 442 578
Zysk/(strata) netto na akcję (w zł na jedną akcję) 41 1,78 (0,99)
Zysk/(strata) rozwodniona na akcję (w zł na jedną akcję)   1,78 (0,99)