Sytuacja majątkowa

Sytuacja majątkowa – struktura aktywów i pasywów GK Enea

Aktywa [tys. zł]Na dzień:ZmianaZmiana %
 31 grudnia 201531 grudnia 2016  
Aktywa trwałe 18 203 442 19 486 599 1 283 157 7,00%
Rzeczowe aktywa trwałe 17 074 978 18 382 498 1 307 520 7,70%
Użytkowanie wieczyste gruntów 74 160 74 899 739 1,00%
Wartości niematerialne 272 116 370 638 98 522 36,20%
Nieruchomości inwestycyjne 20 624 28 020 7 396 35,90%
Inwestycje w jednostkach zależnych i współkontrolowanych 748 2 518 1 770 236,60%
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 616 795 403 257 -213 538 -34,60%
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 23 982 42 482 18 500 77,10%
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej - -70,10% 112 100,00%
przez wynik finansowy        
Instrumenty pochodne 844 40 267 39 423 4671,00%
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 28 323 30 690 2 367 8,40%
Środki zgromadzone w ramach Funduszu Likwidacji Kopalń 90 872 111 218 20 346 22,40%
Aktywa obrotowe 4 785 554 5 049 920 264 366 5,50%
Prawa do emisji CO2 307 521 417 073 109 552 35,60%
Zapasy 649 509 448 941 -200 568 -30,90%
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 1 732 744 1 824 488 91 744 5,30%
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 31 956 9 541 -22 415 -70,10%
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 479 478 -1 -0,20%
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 222 011 4 852 -217 159 -97,80%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 822 094 2 340 217 518 123 28,40%
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 19 240 4 330 -14 910 -77,50%
Razem aktywa 22 988 996 24 536 519 1 547 523 6,70%

Czynniki zmian aktywów trwałych (wzrost o 1.283 mln zł):

 • wzrost rzeczowych aktywów trwałych wynika ze wzrostu nakładów w związku z realizacją strategii inwestycyjnej GK Enea, głównie odbiór kolejnych etapów budowy bloku 11
 • wzrost wartości niematerialnych o 99 mln zł wynika głównie z rozwoju oprogramowania dla Grupy Kapitałowej stanowiącego wsparcie w działalności operacyjnej spółek oraz nadaniem licencji
 • spadek aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (o 214 mln zł) dotyczy dokonanego w ubiegłym roku odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych
 • wzrost instrumentów pochodnych o 39 mln zł wynika ze wzrostu wartości wyceny transakcji IRS, związany ze zwiększonym w 2016 r. wolumenem zawartych transakcji IRS
 • wzrost środków zgromadzonych środków w ramach Funduszu Likwidacji Kopalń wynika ze zwiększenia obowiązkowego odpisu

Czynniki zmian aktywów obrotowych (wzrost o 264 mln zł):

 • wzrost praw do emisji CO2 o 110 mln zł wynika z wyższego zakupu praw do emisji CO2
 • spadek stanu zapasów o 201 mln zł wynika ze spadku zapasów węgla oraz świadectw pochodzenia energii
 • spadek aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy o 217 mln zł wynika z wycofania środków ulokowanych w papierach wartościowych o wysokiej płynności i przesunięcia ich do środków pieniężnych z przeznaczeniem na realizację planowanych projektów inwestycyjnych w Grupie Kapitałowej Enea
 • wzrost środków pieniężnych o 518 mln zł wynika przede wszystkim z transferu środków z aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz decyzją o braku wypłaty dywidend i przeznaczenie ich na realizację strategii inwestycyjnej Grupy Kapitałowej

Sytuacja majątkowa – struktura aktywów i pasywów GK Enea

Pasywa [tys. zł] ZmianaZmiana %
 31 grudnia 201531 grudnia 2016  
Razem kapitał własny 12 122 603 13 011 729 889 126 7,30%
Kapitał zakładowy 588 018 588 018 - -
Kapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną 3 632 464 3 632 464 - -
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych 814 744 -70 -8,60%
Pozostałe kapitały -45 883 -25 652 20 231 44,10%
Kapitał rezerwowy z wyceny instrumentów zabezpieczających 3 980 33 826 29 846 749,90%
Zyski zatrzymane 7 158 352 7 946 612 788 260 11,00%
Udziały niekontrolujące 784 858 835 717 50 859 6,50%
Razem zobowiązania 10 866 393 11 524 790 658 397 6,10%
Zobowiązania długoterminowe 8 457 838 8 606 757 148 919 1,80%
Zobowiązania krótkoterminowe 2 408 555 2 918 033 509 478 21,20%
Razem pasywa 22 988 996 24 536 519 1 547 523 6,70%

Czynniki zmian zobowiązań długoterminowych (wzrost o 149 mln zł):

 • 342 mln zł wzrost kredytów, pożyczek i dłużnych papierów wartościowych spowodowany m.in.: zaciągnięciem kredytu w EBI w wysokości 100 mln zł (wartość nominalna); emisji obligacji w wysokości 750 mln zł (wartość nominalna) przeznaczone na budowę Bloku 11; wykupem w kwocie 100 mln zł oraz reklasyfikacja do części krótkoterminowej obligacji w wartości nominalnej 300 mln zł LW Bogdanka
 • 196 mln zł spadek rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

 

Czynniki zmian zobowiązań krótkoterminowych (wzrost o 509 mln zł):

 • 406 mln zł wzrost kredytów, pożyczek i dłużnych papierów wartościowych spowodowany między innymi: kredytem w rachunku bieżącym, reklasyfikacją kredytu z EBI z zobowiązań długoterminowych na krótkoterminowe, reklasyfikacją pożyczek pozyskanych ze środków unijnych oraz reklasyfikacją obligacji LW Bogdanka
 • 222 mln zł wzrost rezerw na pozostałe zobowiązania i inne świadczenia - utworzenie rezerwy związanej z oszacowaniem wartości udziałów w spółce Eco Power sp. z o.o.
 • 82 mln zł spadek zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań, głównie w wyniku niższych zobowiązań inwestycyjnych
 • 55 mln zł spadek zobowiązań z tytułu bieżącego podatku dochodowego