Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej

Zmiany w składzie Zarządu Enea SA

DataZdarzenie
30 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza Enea SA podjęła uchwały o odwołaniu z dniem 7 stycznia 2016 r. ze składu Zarządu Enea SA:
Dalidy Gepfert - Wiceprezesa ds. Finansowych
Grzegorza Kinelskiego - Wiceprezesa ds. Handlowych
  Rada Nadzorcza Enea SA podjęła uchwałę o cofnięciu delegowania z dniem 7 stycznia 2016 r. Członka Rady Nadzorczej Wiesława Piosika do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Enea SA
  Rada Nadzorcza Enea SA podjęła uchwałę w sprawie powołania ze skutkiem od dnia 7 stycznia 2016 r. Mirosława Kowalika na stanowisko Prezesa Zarządu w Zarządzie Enea SA kolejnej kadencji, która rozpoczęła się 7 stycznia 2016 r.
  Rada Nadzorcza Enea SA podjęła uchwałę w sprawie powołania ze skutkiem od dnia 7 stycznia 2016 r. Wiesława Piosika na stanowisko Wiceprezesa ds. Korporacyjnych w Zarządzie Enea SA kolejnej kadencji, która rozpoczęła się 7 stycznia 2016 r.
  Rada Nadzorcza Enea SA podjęła uchwałę o delegowaniu z dniem 7 stycznia 2016 r. Członka Rady Nadzorczej Sławomira Brzezińskiego do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa ds. Handlowych Enea SA do momentu powołania nowego Wiceprezesa ds. Handlowych
21 stycznia 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w przedmiocie powołania ze skutkiem od 15 lutego 2016 r.:
Piotra Adamczaka na stanowisko Wiceprezesa ds. Handlowych
Mikołaja Franzkowiaka na stanowisko Wiceprezesa ds. Finansowych
   

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Enea SA

DataZdarzenie
30 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza Enea SA podjęła uchwałę o cofnięciu z dniem 7 stycznia 2016 r. delegowania Członka Rady Nadzorczej Wiesława Piosika do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Enea SA
30 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza Enea SA podjęła uchwałę o delegowaniu z dniem 7 stycznia 2016 r. Członka Rady Nadzorczej - Sławomira Brzezińskiego - do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa ds. Handlowych Enea SA, do czasu powołania nowego Wiceprezesa ds. Handlowych
7 stycznia 2016 r. Do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Wiesława Piosika z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Enea SA ze skutkiem na dzień 7 stycznia 2016 r. - rezygnacja złożona została w związku z powołaniem ww. osoby z dniem 7 stycznia 2016 r. w skład Zarządu Spółki
15 stycznia 2016 r. NWZ Enea SA odwołało ze składu Rady Nadzorczej Enea SA Sandrę Malinowską, Radosława Winiarskiego oraz Tomasza Gołębiewskiego - członka niezależnego
15 stycznia 2016 r. NWZ Enea SA powołało w skład Rady Nadzorczej Enea SA 4 nowych Członków: Piotra Kossaka jako członka niezależnego, Rafała Bargiela, Romana Stryjskiego i Piotra Mirkowskiego
5 września 2016 r. Do Spółki wpłynęło oświadczenie Ministra Energii z tego samego dnia o skorzystaniu przez Ministra Energii z uprawnienia do powołania na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Spółki członka Rady Nadzorczej Enea SA w osobie Pawła Skopińskiego
   

W roku 2016 w Enea SA nie została wdrożona sformalizowana polityka różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Spółka dokłada starań, aby każdorazowy wybór jej władz oraz kluczowych menedżerów odbywał się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i poprzedzony był dokładną analizą doświadczenia, kompetencji, umiejętności oraz merytorycznym przygotowaniem każdego z kandydatów, bez względu na inne pozamerytoryczne kryteria, takie jak, w szczególności, płeć lub wiek. W ocenie Spółki wskazane powyżej kryteria oceny kandydatur na ww. stanowiska, pozwalają dokonać wyboru kandydatów zapewniających możliwość realizacji strategii oraz rozwoju działalności Spółki.