1. Informacje ogólne

1.1. Informacje ogólne dotyczące Enea S.A. i Grupy Kapitałowej Enea

Nazwa (firma): Enea Spółka Akcyjna
Forma prawna: spółka akcyjna
Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska
Siedziba: Poznań
Adres: ul. Górecka 1, 60-201 Poznań
KRS: 0000012483
Numer telefonu: (+48 61) 884 55 44
Numer faksu: (+48 61) 884 59 59
E-mail: enea@enea.pl
Strona internetowa: www.enea.pl
Numer klasyfikacji statystycznej (REGON): 630139960
Numer klasyfikacji podatkowej (NIP): 777-00-20-640

Głównym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Enea („Grupa”, „Grupa Kapitałowa”) jest:

  • produkcja energii elektrycznej i cieplnej (Enea Wytwarzanie Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Obornikach, Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białymstoku);
  • obrót energią elektryczną (Enea S.A., Enea Trading Sp. z o.o.);
  • dystrybucja energii elektrycznej (Enea Operator Sp. z o.o.);
  • dystrybucja ciepła (Enea Wytwarzanie Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Obornikach, Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białymstoku);
  • górnictwo i wzbogacanie węgla kamiennego (Grupa Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.).

Na 31 grudnia 2016 r. struktura akcjonariuszy Jednostki Dominującej przedstawia się następująco: Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej posiada 51,5% akcji, PZU TFI 5,2% i pozostali akcjonariusze 43,3%.

Na 31 grudnia 2016 roku statutowy kapitał zakładowy Enea S.A. był równy 441 443 tys. zł (588 018 tys. zł po przekształceniu na MSSF UE z uwzględnieniem hiperinflacji i innych korekt) i dzielił się na 441 442 578 akcji .

Na 31 grudnia 2016 roku Grupa Kapitałowa składała się z jednostki dominującej Enea S.A. („Spółka”, „Jednostka Dominująca”), 12 spółek zależnych, 9 spółek pośrednio zależnych oraz 1 spółki współkontrolowanej.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Grupę.

1.2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd

 31.12.201631.12.2015
Prezes Zarządu Mirosław Kowalik   p.o. Prezesa Zarządu Wiesław Piosik
Członek Zarządu ds. Finansowych Mikołaj Franzkowiak Dalida Gepfert
Członek Zarządu ds. Handlowych Piotr Adamczak Grzegorz Kinelski
Członek Zarządu ds. Korporacyjnych Wiesław Piosik --

21 stycznia 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu ze skutkiem od dnia 15 lutego 2016 r. Pana Piotra Adamczaka na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych i Pana Mikołaja Franzkowiaka na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych.

30 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza Enea S.A. podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem 7 stycznia 2016 r. Pani Dalidy Gepfert – Członka Zarządu ds. Finansowych oraz Pana Grzegorza Kinelskiego – Członka Zarządu ds. Handlowych ze składu Zarządu Enea S.A. oraz podjęła uchwałę o cofnięciu delegowania z dniem 7 stycznia 2016 r. Członka Rady Nadzorczej Pana Wiesława Piosika do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Enea S.A.

30 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza Enea S.A. podjęła również uchwałę o powołaniu ze skutkiem od dnia 7 stycznia 2016 r. Pana Mirosława Kowalika na stanowisko Prezesa Zarządu i Pana Wiesława Piosika na stanowisko Członka Zarządu ds. Korporacyjnych w Zarządzie Enea S.A., kolejnej kadencji, która rozpoczęła się 7 stycznia 2016 r. oraz podjęła uchwałę o delegowaniu z dniem 7 stycznia 2016 r. Członka Rady Nadzorczej Pana Sławomira Brzezińskiego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Handlowych Enea S.A., do czasu powołania nowego Członka Zarządu ds. Handlowych.

Rada Nadzorcza

 31.12.201631.12.2015
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Małgorzata Niezgoda Małgorzata Niezgoda
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Kossak Tomasz Gołębiowski
Sekretarz Rady Nadzorczej Rafał Szymański Sandra Malinowska
Członek Rady Nadzorczej Rafał Bargiel Radosław Winiarski
Członek Rady Nadzorczej Piotr Mirkowski Wiesław Piosik
Członek Rady Nadzorczej Sławomir Brzeziński Sławomir Brzeziński
Członek Rady Nadzorczej Wojciech Klimowicz Wojciech Klimowicz
Członek Rady Nadzorczej Tadeusz Mikłosz Tadeusz Mikłosz
Członek Rady Nadzorczej Roman Stryjski Rafał Szymański
Członek Rady Nadzorczej Paweł Skopiński ----

30 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza Enea S.A. podjęła uchwałę o delegowaniu z dniem 7 stycznia 2016 r. Członka Rady Nadzorczej Sławomira Brzezińskiego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Handlowych Enea S.A., do czasu powołania nowego Członka Zarządu ds. Handlowych.

7 stycznia 2016 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Wiesława Piosika z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 7 stycznia 2016 r. Rezygnacja została złożona w związku z powołaniem ww. osoby z dniem 7 stycznia 2016 r. w skład Zarządu Spółki.

15 stycznia 2016 r. NWZ Enea S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej następujących jej Członków: Sandrę Malinowską, Radosława Winiarskiego oraz Tomasza Gołębiewskiego – członka niezależnego.

15 stycznia 2016 r. NWZ Enea S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej 4 nowych Członków Rady Nadzorczej w osobach: Piotra Kossaka - członka niezależnego, Rafała Bargiela, Piotra Mirkowskiego i Romana Stryjskiego.

5 września 2016 r. na podstawie oświadczenia Ministra Energii powołano w skład Rady Nadzorczej Pawła Skopińskiego.