Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej

Restrukturyzacja majątkowa

Po dokonaniu w poprzednich latach kluczowych zmian organizacyjnych w 2016 r. Grupa Kapitałowa Enea, poza działaniami związanymi z planowanymi zmianami, nie prowadziła istotnych działań w zakresie restrukturyzacji majątkowej.

Zmiany w organizacji Grupy

W 2016 r. Grupa Enea kontynuowała działania ukierunkowane na realizację Strategii Korporacyjnej Grupy Enea a następnie realizację zaktualizowanej Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej w perspektywie do 2030 roku. W szczególności podjęte zostały następujące działania:

  • 19 października 2016 r. została zawiązana Spółka ElectroMobility Poland SA, w której Enea SA posiada 25% akcji. 7 grudnia 2016 r. dokonano rejestracji Spółki w KRS.
  • W 2016 r. LW Bogdanka objęta została jednolitymi dla wszystkich Spółek Grupy Enea regulacjami nowego ładu korporacyjnego Enea w zakresie wybranych Komitetów Grupy Enea.

Inwestycje kapitałowe

ObszarDataSpółkaZdarzenie
Pozostała działalność 11 marca 2016 r. Enea Centrum Podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 502.500 zł i objęcie wszystkich nowych udziałów w liczbie 5.025 przez Enea SA, która pokryła je w całości aportem w postaci oprogramowania SAP Business Objects Planning and Consolidation (SAP BPC) stanowiącego aktywo trwałe Enea SA. 11 marca 2016 r. KRS dokonał wpisu podwyższonego kapitału zakładowego do rejestru.
Wytwarzanie 13 lipca 2016 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Zachód Enea Wytwarzanie w celu uporządkowania struktury kapitałowej zakupiła od Enea Logistyka 1 udział w Spółce PEC Zachód i tym samym stała się jej 100% udziałowcem.
Wytwarzanie 16 grudnia 2016 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Enea Wytwarzanie w celu uporządkowania struktury kapitałowej na podstawie zawartych umów sprzedaży udziałów MPEC sp. z o.o. (z pracownikami) zwiększyła swój udział w kapitale zakładowym Spółki o 97.024 udziałów, tj. z 86,363% do 91,019%.
Wytwarzanie 21 grudnia 2016 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 1.400.000 zł. Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.582.500 zł. Enea Wytwarzanie była zobowiązana do dokonania ww. podwyższenia ze względu na zapisy Umowy Sprzedaży Udziałów PEC sp. z o.o. z 11 grudnia 2008 r.
Pozostała działalność 21 grudnia 2016 r. PGE EJ 1 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PGE EJ 1 sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 34.999.020 zł. 23 grudnia 2016 r. Enea SA złożyła oświadczenie o objęciu 24.822 udziałów o łącznej wartości nominalnej 3.499.902 zł i pokryciu ich wkładem pieniężnym. 27 grudnia 2016 r. wniesiono wkład pieniężny na konto Spółki. 15 lutego 2017 r. KRS dokonał wpisu podwyższonego kapitału zakładowego do rejestru.
Wytwarzanie 23 grudnia 2016 r. Enea SA Podpisanie z ENGIE International Holdings BV warunkowej umowy sprzedaży 100% akcji ENGIE Energia Polska SA (właściciel Elektrowni Połaniec), zgodnie z którą Enea SA nabędzie 100% akcji w kapitale zakładowym ENGIE Energia Polska SA, a pośrednio również 100% udziałów w ENGIE Bioenergia sp. z o.o.
Inwestycje kapitałowe po zakończeniu okresu sprawozdawczego
Wytwarzanie 18 stycznia 2017 r. Enea SA Enea SA zawarła umowę inwestycyjną z Energa SA, PGE Polska Grupa Energetyczna SA, PGNiG Technologie SA (Inwestorzy) oraz z Polimex-Mostostal SA w skutek której Inwestorzy objęli łącznie 150 mln, czyli po 37,5 mln, akcji Polimex-Mostostal SA w ramach podwyższenia kapitału, co stanowi łącznie 65,9% akcji (według nowej struktury akcjonariatu).
Wytwarzanie 20 stycznia 2017 r. Polimex-Mostostal W wyniku ziszczenia się warunków zawieszających zastrzeżonych w umowie inwestycyjnej, Enea SA odkupiła 1,5 mln akcji o wartości 5.640.000 zł od SPV Operator w Spółce Polimex-Mostostal SA, stając się jej akcjonariuszem posiadającym 1,73% udziału w kapitale zakładowym.
Wytwarzanie 1 lutego 2017 r. Elektrownia Ostrołęka Enea SA zawarła z Energa SA umowę nabycia 24.980.926 akcji spółki Elektrownia Ostrołęka SA, obejmując tym samym 11,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki.
Wytwarzanie 21 lutego 2017 r. Polimex-Mostostal Krajowy Rejestr Sądowy dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w wyniku którego Enea SA, na podstawie ziszczenia się warunków zawieszających zastrzeżonych w umowie inwestycyjnej, objęła 37,5 mln akcji Polimex-Mostostal SA i posiada łącznie 16,47% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Dezinwestycje kapitałowe

W 2016 r. dokonano jednej dezinwestycji kapitałowej.

ObszarDataSpółkaZdarzenie
Pozostała działalność 2 grudnia 2016 r. Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK Sprzedaż