4. Skład Grupy Kapitałowej – wykaz jednostek zależnych i współkontrolowanych

 

Nazwa i adres spółki Udział Enea S.A.w całkowitej liczbie głosów w % 31.12.2016Udział Enea S.A.w całkowitej liczbie głosów w % 31.12.2015
1. Enea Operator Sp. z o.o.
Poznań, ul. Strzeszyńska 58
100 100
2. Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
Świerże Górne, gmina Kozienice, Kozienice 1
100 100
3. Enea Oświetlenie Sp. z o.o.4
Szczecin, ul. Ku Słońcu 34
100 100
4. Enea Trading Sp. z o.o.
Świerże Górne, gmina Kozienice, Kozienice 1
100 100
5. Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK Sp. z o.o.
Inowrocław, ul. Wilkońskiego 2
-6 100
6. Enea Logistyka Sp. z o.o.
Poznań, ul. Strzeszyńska 58
100 100
7. Enea Serwis Sp. z o.o.
Lipno, Gronówko 30
100 100
8. Enea Centrum Sp. z o.o.
Poznań, ul. Górecka 1
100 100
9. Enea Pomiary Sp. z o.o.
Poznań, ul. Strzeszyńska 58
100 100
10. ENERGO-TOUR Sp. z o.o. w likwidacji
Poznań, ul. Strzeszyńska 58
1005 1005
11. Enea Innovation Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Jana Pawła II 25
100 100
12. Lubelski Węgiel BOGDANKA S. A.
Bogdanka, Puchaczów
65,99 65,99
13. Annacond Enterprises Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Jana Pawła II 25
61 61
14. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Oborniki, ul. Wybudowanie 56
99,931 99,911
15. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o.
Białystok, ul. Warszawska 27
91,021 86,361
16. Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.
Piła, ul. Kaczorska 20
71,111 71,111
17. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zachód Sp. z o.o.
Białystok, ul. Starosielce 2/1
1001 1001
18. Centralny System Wymiany
Informacji Sp. z o.o.
7
Poznań, ul. Strzeszyńska 58
1003 1003
19. EkoTRANS Bogdanka Sp. z o.o.
Bogdanka, Puchaczów
65,992 65,992
20. RG Bogdanka Sp. z o.o.
Bogdanka, Puchaczów
65,992 65,992
21. MR Bogdanka Sp. z o.o.
Bogdanka, Puchaczów
65,992 65,992
22. Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o.
Bogdanka, Puchaczów
58,532 58,532
23. ElectroMobility Poland S.A.
Warszawa, ul. Mysia 2
258 -

1 – spółka pośrednio zależna poprzez udziały w spółce Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

29 listopada 2016 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Obornikach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, postanowiło podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1 400 tys. zł poprzez utworzenie nowych 2 800 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Wszystkie nowo utworzone udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały zaoferowane do objęcia Spółce Enea Wytwarzanie sp. z o.o., która pokryje je w całości wkładem pieniężnym; kwotę zapłacono 2 grudnia 2016 r. Wpisu do KRS dokonano 21 grudnia 2016 r.
17 września 2015 r. Uchwałą nr 547/2015 Zarządu Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. uruchomiono projekt „Nabycie udziałów pracowniczych MPEC sp. z o.o. w Białymstoku”. 17 listopada 2015 r. Uchwałą nr 661/2015 udzielono pełnomocnictw do zawierania umów przedwstępnych i przyrzeczonych. Możliwa do nabycia ilość udziałów to 75 tys. Zawieranie Umów Przedwstępnych przewidziano od dnia 7 grudnia 2015 roku do 27 stycznia 2016 roku. Umowy Przyrzeczone będą zawierane po dniu 16 września 2016 roku. Do końca grudnia 2015 roku zawarto Umowy
Przedwstępne Sprzedaży udziałów na łączną kwotę 747 tys. zł. W roku 2016 Enea Wytwarzanie sp. z o.o. nabyła 67 209 udziałów MPEC sp. z o.o. w Białymstoku za kwotę 7 688 tys. zł i na koniec roku posiada 91,02% udziału w kapitale zakładowym.

2 – spółka pośrednio zależna poprzez udziały w spółce Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A.

3 – spółka pośrednio zależna poprzez udziały w spółce Enea Operator Sp. z o.o.

4 – 16 czerwca 2016 r. NZW Enea Oświetlenie Sp. z o.o. zmieniło umowę spółki poprzez zmianę siedziby spółki na Szczecin 71-080 ul. Ku Słońcu 34. Zmiana umowy spółki została zarejestrowana w KRS 6 lipca 2016 r.

5 – 30 marca 2015 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania spółki po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego, uchwała weszła w życie 1 kwietnia 2015 r. 5 listopada 2015 r. został złożony wniosek do KRS o wykreślenie spółki.

6 – 5 września 2016 r. została zawarta umowa sprzedaży udziałów spółki Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK Sp. z o.o., 2 grudnia 2016 r. doszło do przeniesienia własności udziałów Spółki na inwestora.

7 – spółka pośrednio zależna poprzez udziały w spółce Enea Operator Sp. z o.o. Spółka powstała 18 września 2015 r. 95% udziałów objęła spółka Enea Operator Sp. z o.o. a 5% Enea Pomiary Sp. z o.o., 10 listopada 2015 r. Enea Operator Sp. z o.o. nabyła od Enea Pomiary Sp. z o.o. 1 udział spółki Centralny System Wymiany Informacji Sp. z o.o. (CSWI), tym samym stała się 100% udziałowcem spółki CSWI.

9 grudnia 2015 r. została zawarta umowa sprzedaży udziałów pomiędzy Enea Operator Sp. z o.o. a 4 spółkami dystrybucyjnymi (RWE STOEN, ENERGA - OPERATOR, PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja). W wyniku powyższej transkacji podmioty będą miały po 20% udziałów w kapitale spółki. Do przeniesienia udziałów dojdzie m.in. pod warunkiem uzyskania zgody Prezesa UOKiK na koncentrację.

23 czerwca 2016 r. został zawarty aneks nr 1 do wyżej wymienionej umowy sprzedaży udziałów. W myśl zmienionych zapisów umowy do przeniesienia własności udziałów dojdzie nie wcześniej niż 31 grudnia 2016 r.

8 grudnia 2016 r. został zawarty aneks nr 2 do wyżej wymienionej umowy sprzedaży udziałów. W myśl zmienionych zapisów umowy do przeniesienia własności udziałów dojdzie nie wcześniej niż 30 czerwca 2017 r.

8 – 19 października 2016 r. PGE Polska Grupa Energetyczna, ENERGA, Enea oraz Tauron Polska Energia powołały spółkę ElectroMobility Poland. Działalność nowej spółki ma przyczynić się do powstania systemu elektromobilności w Polsce. 7 grudnia 2016 r. dokonano wpisu do rejestru KRS – zarejestrowano spółkę.