21. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

    31.12.2016 31.12.2015
Środki pieniężne w kasie i w banku 211 810 125 884 
- środki pieniężne w kasie 28 103
- środki pieniężne w banku 211 782 125 781
Inne środki pieniężne 2 128 407 1 696 210
- środki pieniężne w drodze 42 89
- lokaty 2 111 026 1 674 692
- inne 17 339 21 429
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 340 217 1 822 094
Środki pieniężne wykazane w rachunku przepływów pieniężnych 2 340 217 1 822 094

Zabezpieczenia ustanowione na środkach pieniężnych zostały wykazane w nocie 17.

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania w Grupie wyniosły na dzień 31 grudnia 2016 r. 50 668 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2015 r. 59 262 tys. zł). Były to środki pieniężne na depozyty transakcyjne energii elektrycznej i praw do emisji CO2 , wadia i kaucje wpłacone przez dostawców oraz blokady środków pieniężnych na zabezpieczenie należytego wykonania robót.