10. Wartość firmy

 Za okres zakończony 31.12.2016Za okres zakończony 31.12.2015
Wartość firmy    
Stan na początek okresu 1 806 203 008
Odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty wartości ujęte w ciągu roku - (201 202)
Stan na koniec okresu 1 806 1 806
     

 

Na 31 grudnia 2016 r. i 31 grudnia 2015 wartość firmy obejmowała wartość firmy w spółce Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.