13. Udziały niekontrolujące

a) Rok 2016

Nazwa jednostki zależnejMiejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w ObornikachAnnacond Enterprises Sp. z o.o.Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.Grupa Kapitałowa Lubelski Wegiel Bogdanka S.A.Razem udziały niekontrolujące
Udziały niekontrolujące (w %) 28,89% 0,07% 39,00% 8,98% 34,01%  
Aktywa trwałe 83 889 11 560 (2 844) 280 725 2 951 333  
Aktywa obrotowe 27 706 3 561 49 76 501 858 474  
Zobowiązania długoterminowe (16 634) (2 140) - (59 259) (1 047 899)  
Zobowiązania krótkoterminowe (15 774) (1 704) - (46 804) (435 039)  
Aktywa netto 79 187 11 277 (2 795) 251 163 2 326 869  
Wartość księgowa udziałów niekontrolujących 22 877 8 (1 090) 22 554 791 368 835 717
             
Przychody ze sprzedaży 58 677 6 668 - 243 530 1 785 981  
Zysk / (Strata) netto za okres sprawozdawczy 5 153 55 (1 152) 17 339 181 229  
Całkowite dochody ogółem 5 135 67 (1 152) 17 488 174 935  
Zysk / (Strata) przypadający na udziały niekontrolujące 1 535 - (478) 1 557 61 906 64 520
             
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 143 1 492 (373) 22 532 678 945  
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 002) (1 795) - (14 842) (290 011)  
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (5 086) 912 384 (7 219) (111 358)  
Przepływy pieniężne netto 2 055 609 11 471 277 576  

         

b) Rok 2015

Nazwa jednostki zależnejMiejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w ObornikachAnnacond Enterprises Sp. z o.o.Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.Grupa Kapitałowa Lubelski Wegiel Bogdanka S.A.Razem udziały niekontrolujące
Udziały niekontrolujące (w %) 28,89% 0,09% 39,00% 13,64% 34,01%  
Aktywa trwałe 82 310 10 747 (1 603) 283 040 3 147 312  
Aktywa obrotowe 24 215 2 977 34 68 534 628 478  
Zobowiązania długoterminowe (19 453) (2 630) - (67 879) (1 233 720)  
Zobowiązania krótkoterminowe (13 202) (1 360) (1) (45 310) (390 925)  
Aktywa netto 73 870 9 734 (1 570) 238 385 2 151 145  
Wartość księgowa udziałów niekontrolujących 21 341 9 (612) 32 516 731 604 784 858
             
Przychody ze sprzedaży 52 526 6 377 - 225 275 362 580  
Zysk / (Strata) netto za okres sprawozdawczy 4 842 215 (1 209) 19 520 50 197  
Całkowite dochody ogółem 4 786 215 (1 209) 19 635 46 029  
Zysk / (Strata) przypadający na udziały niekontrolujące 1 455 - (507) 2 663 32 368 35 979
             
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 655 1 256 (430) 49 117 146 428  
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (10 739) (1 544) - (39 188) (57 047)  
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (623) (484) 384 14 014 (52 637)  
Przepływy pieniężne netto (3 707) (772) (46) 23 943 36 744