44. Przyszłe płatności tytułem korzystania z nabytego odpłatnie i nieodpłatnie prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz umów najmu, dzierżawy i leasingu operacyjnego

Przyszłe zobowiązania z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntu (według opłat z 2016 r.) dotyczą czasu, jaki pozostał do wygaśnięcia umów o korzystanie z gruntów, który wynosi od 40 do 99 lat.

 31.12.201631.12.2015
Poniżej jednego roku 5 418 5 621
Od jednego do pięciu lat 21 676 23 666
Powyżej pięciu lat 370 914 387 860
  398 008 417 147 

Przyszłe zobowiązania z tytułu umów najmu, dzierżawy i leasingu operacyjnego:

 31.12.201631.12.2015
Poniżej jednego roku 20 402 17 850
Od jednego do pięciu lat 43 300 17 354
Powyżej pięciu lat 33 917 25 089
  97 619 60 293 

Koszty poniesione w okresie z tytułu prawa wieczystego użytkowania oraz umów najmu, dzierżawy i leasingu operacyjnego:

  20162015
Prawo wieczystego użytkowania   5 621 4 912
Umowy najmu, dzierżawy i leasingu operacyjnego   17 850 11 491

Płatności z tytułu leasingu operacyjnego ujęte w kosztach

 31.12.201631.12.2015
Minimalne opłaty leasingowe (8 275) (11 491)
  (8 275) (11 491)