Skonsolidowane dane finansowe 2015/2016

[tys. zł]20152016ZmianaZmiana %
Przychody ze sprzedaży netto 9 848 392 11 255 678 1 407 286 14,30%
Zysk / (strata) z działalności operacyjnej -162 125 1 119 314 1 281 439 -
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem -408 978 1 068 802 1 477 780 -
Zysk / (strata) netto okresu sprawozdawczego -398 878 848 913 1 247 791 -
EBITDA 2 129 871 2 327 824 197 953 9,30%
Przepływy pieniężne netto z:        
działalności operacyjnej 2 206 416 2 424 445 218 029 9,90%
działalności inwestycyjnej -3 724 664 -2 490 580 1 234 084 33,10%
działalności finansowej 2 653 026 584 258 -2 068 768 -78,00%
Stan środków pieniężnych 1 822 094 2 340 217 518 123 28,40%
Średnioważona liczba akcji [szt.] 441 442 578 441 442 578 - -
Zysk / (strata) netto na akcję [zł] -0,99 1,78 2,77 -
Rozwodniony zysk / (strata) na akcję [zł] -0,99 1,78 2,77 -

[tys. zł]IVQ 2015IVQ 2016ZmianaZmiana %
Przychody ze sprzedaży netto 2 698 079 2 951 734 253 655 9,40%
Zysk / (strata) z działalności operacyjnej -1 209 096 170 172 1 379 268 -
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem -1 455 209 171 217 1 626 426 -
Zysk / (strata) netto okresu sprawozdawczego -1 236 716 128 258 1 364 974 -
EBITDA 524 629 499 245 -25 384 -4,80%
Średnioważona liczba akcji [szt.] 441 442 578 441 442 578 -
Zysk / (strata) netto na akcję [zł] -2,88 0,25 3,13 -
Rozwodniony zysk / (strata) na akcję [zł] -2,88 0,25 3,13 -

[tys. zł]31 grudnia 201531 grudnia 2016ZmianaZmiana %
Aktywa razem 22 988 996 24 536 519 1 547 523 6,70%
Zobowiązania razem 10 866 393 11 524 790 658 397 6,10%
Zobowiązania długoterminowe 8 457 838 8 606 757 148 919 1,80%
Zobowiązania krótkoterminowe 2 408 555 2 918 033 509 478 21,20%
Kapitał własny 12 122 603 13 011 729 889 126 7,30%
Kapitał zakładowy 588 018 588 018
Wartość księgowa na akcję [zł] 27,46 29,48 2,02 7,40%
Rozwodniona wartość księgowa na akcję [zł] 27,46 29,48 2,02 7,40%