33. Przychody ze sprzedaży netto

 31.12.201631.12.2015
Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej 6 548 229 5 696 818
Przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych 3 001 032 2 964 470
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 87 004 106 141
Przychody ze sprzedaży pozostałych produktów i usług 176 369 146 254
Przychody z tytułu świadectw pochodzenia 13 739 24 931
Przychody ze sprzedaży praw do emisji CO2 32 780 -
Rekompensata na pokrycie kosztów osieroconych - 293 147
Przychody ze sprzedaży energii cieplnej 312 625 275 118
Przychody ze sprzedaży węgla 904 424 219 548
Przychody ze sprzedaży gazu 179 476 121 965
Razem przychody ze sprzedaży netto 11 255 678 9 848 392