Zawarte umowy

Umowy znaczące dla działalności Grupy Kapitałowej Enea

W 2016 r. spółki z Grupy Kapitałowej Enea nie zawierały umów znaczących, tj. umów o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Enea, przy czym w okresie sprawozdawczym zawarty został aneks do Umowy Wieloletniej nr UW/LW/01/2012 na dostawy węgla energetycznego pomiędzy Enea Wytwarzanie a LW Bogdanka. Na mocy aneksu zwiększony został wolumen dostaw węgla do Elektrowni Kozienice w okresie 2017-2036, w wyniku czego wartość ww. umowy uległa zwiększeniu o ok. 2,7 mld zł. Ponadto, 23 grudnia 2016 r. Enea Wytwarzanie sp. z o.o. zawarła aneks terminowy do umowy z 21 września 2012 r. w sprawie realizacji Inwestycji. Przedmiotem aneksu jest przedłużenie terminu realizacji umowy dotyczącej budowy bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice do 19 grudnia 2017 r., a przesunięcie terminu jej zakończenia wynika z przyczyn obiektywnych, niezależnych od stron umowy. Wartość umowy, na skutek podpisania aneksu nie uległa zmianie.

Realizacja umów istotnych

Data zawarciaStrony umowyOpis
21 września 2012 r. Enea Wytwarzanie sp. z o.o. Hitachi Power Europe GmbH i Polimex-Mostostal SA Umowa na budowę nowego bloku energetycznego w Enea Wytwarzanie sp. z o. o. - planowane zakończenie inwestycji to grudzień 2017 r.
23 lipca 2015 r. Enea SA PKO BP SA, Bank Pekao SA, Bank Zachodni WBK SA, Bank Handlowy w Warszawie SA Aneks do Umowy Programowej z 21 czerwca 2012 r. zmieniający warunki finansowania w wysokości do 3 mld zł
3 grudnia 2015 r. Enea SA Bank Gospodarstwa Krajowego Umowa Programowa w wysokości do 700 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie potrzeb inwestycyjnych
30 września 2016 r. Enea Wytwarzanie sp. z o.o Rafako SA Dostawa i montaż instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów AP-1650 nr 9 i 10 wraz z modernizacją elektrofiltrów
28 czerwca 2011 r. Enea Wytwarzanie sp. z o.o Rafako SA Dostawa i montaż instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów OP-650 nr 4-8
29 maja 2015 r. Enea SA Europejski Bank Inwestycyjny Umowa finansowa na kwotę 946 mln zł
 

Umowy w zakresie dostaw oraz transportu węgla

Umowy zawarte przez Enea Wytwarzanie sp. z o.o.

Data zawarciaStrona umowyOpis
4 marca 2010 r. LW Bogdanka SA     Umowa Wieloletnia nr UW/LW/01/2010 – określa ogólne warunki dostaw węgla w latach 2010 – 2017
3 marca 2016 r. Umowa Roczna na dostawę węgla energetycznego w roku 2016 - zrealizowana
15 grudnia 2016 r. Umowa Roczna na dostawę węgla energetycznego w roku 2017 – Załącznik nr 8 do Umowy UW/LW/01/2010
23 stycznia 2012 r. Umowa Wieloletnia nr UW/LW/01/2012 – określa ogólne warunki dostaw węgla w latach 2017 – 2036
15 grudnia 2016 r. Umowa Roczna na dostawę węgla energetycznego w roku 2017 – Załącznik nr 2 do Umowy UW/LW/01/2012
3 grudnia 2014 r. Katowicki Holding Węglowy SA   Umowa Wieloletnia – określa ogólne warunki dostaw węgla w latach 2015 – 2017
9 września 2015 r. Umowa Roczna na dostawę węgla energetycznego w roku 2016 – zrealizowana
20 września 2016 r. Umowa Roczna na dostawę węgla energetycznego w roku 2017
31 marca 2015 r. Jastrzębska Spółka Węglowa SA Umowa na dostawę węgla – określa warunki dostaw węgla w latach 2015 – 2017
12 stycznia 2015 r. Kompania Węglowa SA (po przekształceniu Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.) Umowa na dostawę węgla – określa szczegółowe warunki dostaw węgla w latach 2015 – 2016 – zrealizowana
16 maja 2016 r. PKP Cargo SA Wykonanie usługi przewozu węgla energetycznego dla Enea Wytwarzanie z LW Bogdanka SA w okresie od 25 maja 2016 r. do 25 sierpnia 2017 r. (lub do wyczerpania ilości 5.050.000 t)
9 czerwca 2016 r. PKP Cargo SA Wykonanie usługi przewozu węgla energetycznego dla Enea Wytwarzanie z Katowickiego Holdingu Węglowego SA, Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o., Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA w okresie od 10 czerwca 2016 r. do 10 czerwca 2017 r. (lub do wyczerpania ilości 1.250.000 t)

Podpisanie Umowy Inwestycyjnej z Energa SA i Elektrownia Ostrołęka SA w sprawie budowy i eksploatacji bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka

19 września 2016 r. Enea SA podpisała z Energa SA List Intencyjny dotyczący podjęcia współpracy przy przygotowaniu, realizacji i eksploatacji nowoczesnego bloku węglowego klasy 1.000 MW w Elektrowni Ostrołęka (Inwestycja, Ostrołęka C).

Intencją Stron jest wspólne wypracowanie efektywnego modelu biznesowego Ostrołęki C, weryfikacja jej dokumentacji projektowej oraz optymalizacja parametrów technicznych i ekonomicznych nowego bloku. Współpraca obejmuje także przeprowadzenie postępowania przetargowego dla wyłonienia generalnego wykonawcy Inwestycji.

W zgodnej opinii Stron realizacja Inwestycji wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo energetyczne Polski, będzie spełniała najwyższe standardy środowiskowe oraz zapewni kolejne stabilne, wysokosprawne i niskoemisyjne źródło energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

8 grudnia 2016 r. Spółka zawarła Umowę Inwestycyjną dotyczącą realizacji projektu Ostrołęka C. Przedmiotem Umowy jest przygotowanie, budowa i eksploatacja bloku energetycznego, o którym mowa powyżej. Zgodnie z podpisaną Umową przebieg współpracy, co do zasady będzie zorganizowany w ramach trzech etapów: Etap Rozwoju - do czasu wydania polecenia rozpoczęcia prac dla generalnego wykonawcy, Etap Budowy - do czasu oddania Ostrołęki C do komercyjnej eksploatacji oraz Etap Eksploatacji - komercyjna eksploatacja Ostrołęki C. Po zakończeniu Etapu Rozwoju, Enea SA jest zobowiązana do uczestnictwa w Etapie Budowy przy założeniu, że spełniony jest warunek rentowności Projektu, a finansowanie Projektu nie naruszy kowenantów bankowych Spółki. Szacuje się, że łączne nakłady inwestycyjne Enea SA do zakończenia Etapu Rozwoju wyniosą ok. 128 mln zł. Do realizacji Inwestycji Energa SA zbędzie akcje spółki Elektrownia Ostrołęka SA, stanowiące 50% w kapitale zakładowym na rzecz Enea SA, w kwocie ok. 101 mln zł. Warunkiem zawieszającym wejście w życie Umowy Inwestycyjnej było uzyskanie zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji polegającej na nabyciu akcji spółki celowej do realizacji Projektu. Warunek ten został spełniony 11 stycznia 2017 r.

19 grudnia 2016 r. spółka celowa ogłosiła postępowanie przetargowe na wyłonienie generalnego wykonawcy budowy elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1.000 MW i o sprawności netto co najmniej 45% pracującego na parametrach nadkrytycznych pary. Elektrownia Ostrołęka SA przy realizacji określonych założeń (w tym przy odpowiednim udziale Enea SA, Energa SA oraz ewentualnych Inwestorów Finansowych) i zakładając wprowadzenie rynku mocy lub innych mechanizmów wsparcia, będzie w stanie podjąć się kompleksowej realizacji projektu.

Wypowiedzenie/odstąpienie przez Enea SA od umów dotyczących zakupu praw majątkowych

28 października 2016 r. Enea złożyła oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od długoterminowych umów na zakup praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł (tzw. zielonych certyfikatów). Przyczyną wypowiedzenia/odstąpienia od poszczególnych umów przez Spółkę było wyczerpanie możliwości przywrócenia równowagi kontraktowej i ekwiwalentności świadczeń stron wywołanych zmianami prawa. Skutkiem finansowym wynikającym z rozwiązania umów będzie uniknięcie przez Spółkę straty stanowiącej różnicę między cenami umownymi a ceną rynkową zielonych certyfikatów. Szacowana całkowita wartość zobowiązań umownych Enei wynosiła ok. 1.187 mln zł netto.

Podpisanie listu intencyjnego ws. wstępnego zainteresowania zaangażowaniem finansowym w Katowicki Holding Węglowy SA

W związku z procesem pozyskiwania inwestorów kapitałowych przez Katowicki Holding Węglowy SA, w lipcu 2016 r. Spółka rozpoczęła rozmowy z potencjalnymi inwestorami dotyczące możliwości realizacji potencjalnej Inwestycji oraz jej potencjalnych parametrów.

28 października 2016 r. Enea SA podpisała z Węglokoks SA i Towarzystwem Finansowym Silesia sp. z o.o. (Inwestorzy) list intencyjny wyrażający wstępne zainteresowanie zaangażowaniem finansowym w Katowicki Holding Węglowy SA lub aktywa KHW. Zaangażowanie Inwestorów w KHW jest uzależnione od spełnienia wielu warunków związanych m.in. z przedstawieniem akceptowalnego biznesplanu i modelu finansowego oraz uzyskaniem wymaganych zgód korporacyjnych. Ostateczne decyzje Inwestorów co do zaangażowania w KHW zostaną podjęte m.in. po analizie przeprowadzonego badania due diligence oraz po ustaleniu ostatecznego kształtu wszystkich pozostałych uzgodnień.

Nabycie akcji Polimex – Mostostal SA

6 grudnia 2016 r. rozpoczęły się kierunkowe rozmowy prowadzone pomiędzy Spółką i spółkami: Energa SA, PGE Polska Grupa Energetyczna SA, PGNiG SA (Inwestorzy) oraz pomiędzy Inwestorami, a spółką Polimex-Mostostal SA (Polimex). Celem tych rozmów było wypracowanie struktury potencjalnego zaangażowania kapitałowego Inwestorów w Polimex (Inwestycja) oraz wypracowanie potencjalnego modelu współpracy pomiędzy Inwestorami przy realizacji Inwestycji.

27 grudnia 2016 r. Spółka zawarła wraz z Inwestorami oraz Polimex list intencyjny, w którym Inwestorzy wyrazili zamiar rozważenia potencjalnej inwestycji w Polimex oraz na podstawie którego przystąpili do rozmów z Polimex mających na celu wypracowanie szczegółowych parametrów transakcji. Jednocześnie w tym samym dniu, Spółka wraz z Inwestorami, skierowała do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o wydanie zgody przez Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Inwestorów wspólnej kontroli nad Polimex. Zgoda na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Inwestorów wspólnej kontroli nad Polimex, o której mowa powyżej została wydana 18 stycznia 2017 r.

Jednocześnie również dnia 18 stycznia 2017 r. Spółka zawarła z Inwestorami oraz z Polimex umowę inwestycyjną na mocy której Inwestorzy zobowiązali się dokonać inwestycji w Polimex. Inwestycja polegała będzie na objęciu przez Inwestorów łącznie 150 mln akcji wyemitowanych przez Polimex. Spółka zobowiązała się do objęcia 37,5 mln akcji nowej emisji za łączną cenę emisyjną 75 mln zł. Umowa została zawarta pod warunkami zawieszającymi szczegółowo opisanymi w raporcie bieżącym 2/2017. Wraz z ww. umową zostały zawarte umowy doprecyzowujące zasady współpracy oraz wzajemne prawa i obowiązki Inwestorów przy realizacji ww. inwestycji, jak również dodatkowe umowy dotyczące realizacji inwestycji, które zostały zawarte z wierzycielami oraz dotychczasowymi akcjonariuszami Polimex.

20 stycznia 2017 r., w związku ze ziszczeniem się warunków zawieszających zastrzeżonych w umowie inwestycyjnej, o której mowa powyżej, Spółka przyjęła złożoną przez zarząd Polimex ofertę objęcia w trybie subskrypcji prywatnej 37,5 mln akcji, po cenie emisyjnej wynoszącej 2 zł za jedną akcje, tj. za łączną cenę emisyjną 75 mln zł. Dodatkowo, w wyniku wykonania jednej ze wskazanych powyżej umów dodatkowych, 20 stycznia 2017 r. Spółka nabyła 1,5 mln akcji Polimex od jej dotychczasowego akcjonariusza.

21 marca 2017 r. Inwestorzy ogłosili wezwanie do zapisywania się na akcje Polimex w związku z przekroczeniem (jako strony porozumienia) progu 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Polimex. Wezwanie ma charakter następczy, a Inwestorzy zamierzają nabyć w wezwaniu akcje w liczbie stanowiącej nadwyżkę ponad liczbę akcji aktualnie posiadanych przez Inwestorów (tj. łącznie 65,93% ogólnej liczby głosów Polimex) i zapewniającej osiągnięcie nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Polimex. W związku z wezwaniem każdy z Inwestorów (w tym Enea) zamierza uzyskać nie więcej niż, w przybliżeniu, 0,018% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Polimex.

Oferta wstępna na EDF w Polsce

16 września 2016 r. Enea SA wraz z PGE SA, Energa SA oraz PGNiG Termika SA (Partnerzy Biznesowi) wspólnie złożyły EDF International SAS (EDF) wstępną, niewiążącą ofertę na zakup akcji i udziałów w spółkach należących do EDF w Polsce, posiadających konwencjonalne aktywa wytwórcze oraz prowadzących działalność usługową.

30 listopada 2016 r. Spółka wraz z Partnerami Biznesowymi złożyła EDF nową ofertę na zakup akcji i udziałów w spółkach należących do EDF w Polsce, posiadających konwencjonalne aktywa wytwórcze oraz prowadzących działalność usługową. Złożenie nowej oferty przez Partnerów Biznesowych nastąpiło
w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia obowiązywania oferty złożonej 16 września 2016 r.

27 stycznia 2017 r. Spółka wraz z Partnerami Biznesowymi podpisała porozumienie z EDF Investment SAS dotyczące prowadzenia negocjacji w sprawie zakupu aktywów EDF w Polsce oraz badania due diligence w tym zakresie. Transakcja ta obejmuje nabycie wszystkich akcji EDF w EDF Polska SA, która jest w szczególności właścicielem 4 elektrociepłowni tj. Kraków, Gdańsk, Gdynia i Toruń oraz sieci dystrybucji ciepła w Toruniu, Elektrowni Rybnik, oraz nabycie wszystkich akcji EDF w ZEC "Kogeneracja" SA, która jest właścicielem 4 elektrociepłowni, tj. Wrocław, Zielona Góra, Czechnica i Zawidawie oraz sieci dystrybucji ciepła w Zielonej Górze, Siechnicach i Zawidawiu. 15 marca 2017 r. Partnerzy Biznesowi dokonali zmian w strukturze transakcji polegających na 1) odstąpieniu PGNiG Termika SA od transakcji, 2) przejęciu dotychczas deklarowanego udziału PGNiG Termika SA w transakcji przez PGE SA, co skutkuje zwiększeniem udziału PGE SA w transakcji do 60%, 3) pozostawieniu udziałów Enea SA oraz Energa SA w transakcji na niezmienionym poziomie 20% dla każdej ze spółek. Zgodnie z ustaleniami powyższe zmiany w strukturze transakcji wymagają potwierdzenia braku sprzeciwu ze strony EDF.

Nabycia akcji ENGIE Energia Polska

30 września 2016 r. Spółka złożyła ofertę na zakup 100% akcji ENGIE Energia Polska SA. Oferta została złożona w sposób określony w procesie, zainicjowanym przez ENGIE, właściciela 100% akcji ENGIE Energia Polska, który rozważa ich sprzedaż.

2 grudnia 2016 r. Spółka uzyskała wyłączność na dalsze prowadzenie negocjacji na zakup 100% akcji spółki ENGIE Energia Polska SA, których właścicielem jest ENGIE.

23 grudnia 2016 r. Spółka podpisała z ENGIE International Holdings B.V. umowę warunkową sprzedaży 100% akcji spółki ENGIE Energia Polska SA (Umowa). Na podstawie Umowy Spółka nabędzie 100% akcji w kapitale zakładowym ENGIE Energia Polska SA, a pośrednio również 100% udziałów w ENGIE Bioenergia sp. z o.o. ENGIE Energia Polska SA jest właścicielem Elektrowni Połaniec. Wartość przedsiębiorstwa ENGIE Energia Polska SA, tj. wyliczana z pominięciem zadłużenia oraz gotówki w spółce, została uzgodniona na 1.073.140.672 zł. Ostateczna cena za 100% akcji ENGIE Energia Polska SA zostanie wyliczona w oparciu o ustaloną wartość przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu poziomu długu netto oraz kapitału obrotowego na dzień 31 grudnia 2016 r.

Zamknięcie transakcji uzależnione jest od spełnienia następujących istotnych warunków zawieszających:

  • uzyskanie zgody Ministra Energii, zgodnie z Ustawą o kontroli niektórych inwestycji,
  • uzyskanie zgody Prezesa UOKiK na koncentrację,
  • zrzeczenie się prawa pierwokupu przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, oraz
  • przeprowadzenie konwersji długu ENGIE Energia Polska SA wobec podmiotów z grupy ENGIE na kapitał w ENGIE Energia Polska SA.

Umowa przestanie obowiązywać po upływie 6 miesięcy od jej podpisania jeśli w tym terminie nie dojdzie do nabycia 100% akcji ENGIE Energia Polska SA z powodu nie spełnienia warunków zawieszających.

28 lutego 2017 r. Spółka powzięła informację o spełnieniu się ostatniego z ww. warunków co oznacza, że wszystkie ww. warunki zawieszające zostały spełnione. 2 marca 2017 r. Spółka otrzymała od ENGIE International Holdings B.V. wyliczenie wstępnej ceny sprzedaży 100% akcji ENGIE Energia Polska SA na poziomie 1.264.159.355 zł. Została ona ustalona zgodnie z postanowieniami Umowy, przy czym będzie podlegać weryfikacji przez Spółkę i ewentualnym korektom w okresie bezpośrednio po przejęciu kontroli nad ENGIE Energia Polska SA, na zasadach opisanych w Umowie, zgodnie ze standardami rynkowymi w tego typu transakcjach.

14 marca 2017 r. Emitent nabył 100% akcji ENGIE Energia Polska SA, tj. 7.135.000 akcji, uprawniających do takiej samej liczby głosów za wstępną cenę 1.264.159.355 zł. Przejęcie kontroli nad EEP wpisuje się w strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Enea w perspektywie do 2030 r. Szczegółowe informacje dotyczące ww. transakcji zostały wskazane w raporcie bieżącym nr 10/2017 z 14 marca 2017 r.

Umowy ubezpieczenia

Umowy ubezpieczenia w Grupie Enea kontraktowane są zgodnie z korporacyjną Polityką Ubezpieczeniową. Dzięki wspólnej Polityce ujednolicono standardy ubezpieczeń w Grupie oraz skonsolidowano zakupy ochrony ubezpieczeniowej, uzyskując wymierne korzyści, zarówno w zakresie ubezpieczeń jak i  kosztów ubezpieczeń.

Spółki Grupy Enea transferują ryzyko poniesienia strat na skutek wystąpienia szkód w mieniu oraz roszczeń osób trzecich, poprzez zawieranie umów ubezpieczenia z największymi na rynku zakładami ubezpieczeń takimi jak: PZU SA, TUiR WARTA SA, STU Ergo Hestia SA, TU Allianz Polska SA.

Z uwagi na znaczą ekspozycję Spółek Grupy Enea na szkody i potencjalne roszczenia, nie można wykluczyć, że zawarte ubezpieczenia mogą okazać się niewystarczające. Poziom ochrony ubezpieczeniowej nie odbiega od standardów stosowanych w polskiej branży elektroenergetycznej i jest dostosowany do specyfiki działalności poszczególnych Spółek.

Umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami jednostki dominującej

Spółce nie są znane umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami Enea SA.

Umowy o współpracy lub kooperacji

Powołanie Spółki ElectroMobility Poland SA

PGE Polska Grupa Energetyczna, Energa, Enea oraz Tauron Polska Energia 19 października 2016 r. powołały spółkę ElectroMobility Poland SA. Działalność nowej spółki ma przyczynić się do powstania systemu elektromobilności w Polsce.

Nowa spółka dysponuje kapitałem zakładowym w wysokości 10 mln zł. Każda ze spółek powołujących ElectroMobility Poland objęła po 25% kapitału akcyjnego, uzyskując w ten sposób po 25% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

List intencyjny w sprawie kooperacji w projektach badawczo-rozwojowych

Na podstawie listu intencyjnego z 2014 r. zawartego pomiędzy Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Energa oraz Tauron Polska Energia, jego sygnatariusze kontynuowali w 2016 r. działania pod przewodnictwem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE), których celem było utworzenie Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego (PBSE) przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Pierwszy konkurs na finansowanie projektów badawczo–rozwojowych w ramach PBSE został ogłoszony 30 wrześniu 2016 r.

Transakcje z podmiotami powiązanymi

W 2016 r. Enea oraz jednostki od niej zależne nie zawierały z podmiotami powiązanymi transakcji na warunkach nierynkowych.

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi  zawartych przez Enea lub jednostkę od niej zależną znajdują się w nocie 42 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Enea za 2016 r.

Uzależnienie od dostawców lub odbiorców

Jedynym środkiem transportu wykorzystywanym dla dostaw węgla kamiennego do Enea Wytwarzanie
- segment Elektrowni Systemowych w 2016 r. był transport kolejowy. Przewoźnik PKP Cargo zrealizował 100% 

Źródła finansowania programu inwestycyjnego

Enea SA finansuje program inwestycyjny wykorzystując nadwyżki finansowe z prowadzonej działalności gospodarczej oraz zadłużenie zewnętrzne. Grupa Kapitałowa Enea realizuje model finansowania inwestycji, w którym Enea SA pozyskuje zewnętrzne źródła finansowania i dystrybuuje je do spółek zależnych.

Umowa programowa w sprawie programu emisji obligacji do kwoty 3 mld zł

Enea SA posiada zawartą umowę programową dot. programu emisji obligacji do kwoty 3 mld zł z bankami pełniącymi funkcję Gwarantów emisji, tj.: PKO BP SA, Bankiem Pekao SA, BZ WBK SA oraz Bankiem Handlowym w Warszawie SA. Finansowanie jest niezabezpieczone na aktywach Grupy Kapitałowej Enea.

Środki pozyskane z tego programu są przeznaczone na realizację projektów inwestycyjnych w Grupie Enea, w tym m.in. na budowę opalanego węglem kamiennym bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne o mocy elektrycznej 1.075 MWe brutto, która jest realizowana w ramach działalności Enea Wytwarzanie.

23 lipca 2015 r. Enea SA zawarła aneks do Umowy, który zmienił warunki finansowania dostosowując je do aktualnej sytuacji rynkowej i zmienił podstawę prawną emisji kolejnych serii obligacji na Ustawę o obligacjach z 15 stycznia 2015 r.

W 2016 r. Enea SA wyemitowała trzy transze obligacji sześcioletnich w wartości 750 mln zł o zmiennym oprocentowaniu (WIBOR plus marża).

Na 31 grudnia 2016 r. wartość wyemitowanych obligacji łącznie w ramach ww. Programu wynosiła1.951 mln zł.

Umowy programowe w sprawie programu emisji obligacji gwarantowane przez BGK

15 maja 2014 r. Enea SA zawarła umowę programową dotyczącą programu emisji obligacji do kwoty 1 mld zł gwarantowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Finansowanie jest niezabezpieczone na aktywach Grupy Kapitałowej Enea. Środki z tego programu są przeznaczone m.in. na realizacje inwestycji przez Enea SA i podmioty zależne.

1 września 2015 r. został zawarty aneks do przedmiotowej Umowy, który zmienił podstawę prawną emisji kolejnych serii obligacji na Ustawę o obligacjach z 15 stycznia 2015 r.

Na 31 grudnia 2016 r. Enea SA wyemitowała w ramach powyższego Programu obligacje w pełnej kwocie Programu, tj. w wysokości 1 mld zł. Okres wykupu obligacji wynosi maksymalnie 12,5 roku od terminu ich emisji. Oprocentowanie oparte jest o zmienną stawkę WIBOR powiększoną o marżę.

3 grudnia 2015 r. Enea SA zawarła kolejną umowę programową dotyczącą programu emisji obligacji do kwoty 700 mln zł gwarantowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Środki z tego programu są przeznaczone m.in. na realizacje inwestycji i finansowanie bieżącej działalności przez Enea SA i podmioty zależne. W 2016 r. Enea SA nie dokonywała emisji obligacji w ramach powyższego programu.

Umowa programowa w sprawie programu emisji obligacji do kwoty 5 mld zł

30 czerwca 2014 r. Enea SA zawarła umowę programową dotyczącą programu emisji obligacji do kwoty 5 mld zł z bankami pełniącymi rolę dealerów: ING Bankiem Śląskim SA, PKO BP SA, Bankiem Pekao SA i mBankiem SA. W ramach Programu Enea może emitować obligacje o okresie zapadalności do 10 lat, a Banki dealerzy zobowiązani są dochować należytej staranności przy oferowaniu nabycia obligacji inwestorom rynkowym. Emisja pierwszej serii obligacji w wysokości 1 mld zł została przeprowadzona w lutym 2015 r. Obligacje są zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i dopuszczone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst.

7 września 2015 r. został zawarty aneks do przedmiotowej Umowy, który zmienił podstawę prawną emisji kolejnych serii obligacji na Ustawę o obligacjach z 15 stycznia 2015 r.

16 września 2015 r. Enea SA przeprowadziła emisję obligacji 6-letnich w łącznej wysokości 500 mln zł skierowaną do jednego inwestora. Oprocentowanie oparte jest o zmienną stawkę WIBOR powiększoną o marżę.

Kredyty inwestycyjne udzielone przez Europejski Bank Inwestycyjny

18 października 2012 r. Enea SA zawarła umowę finansową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), na mocy której Spółce został udzielony kredyt w kwocie 950 mln zł lub jej równowartości w euro (transza „A”). 19 czerwca 2013 r. została zawarta z EBI kolejna umowa kredytu (transza „B”) na kwotę 475 mln zł. Środki w łącznej kwocie 1.425 mln zł pozyskane z kredytu przeznaczone są na finansowanie wieloletniego planu inwestycyjnego dot. modernizacji i rozbudowy sieci energetycznych Enea Operator. Okres spłaty kredytu wynosi do 15 lat od planowanej daty wypłaty środków.

Na 31 grudnia 2016 r. w ramach transzy „A” i „B” Enea SA dokonała wypłaty środków z kredytu w całości tj. w wysokości 1.425 mln zł w 4 odrębnych kwotach uruchamianych od września 2013 r. do lipca 2015 r. Waluta uruchomionego kredytu to złoty polski, oprocentowanie zmienne, oparte na stawce WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych powiększone o marżę Banku. W przypadku jednego uruchomienia oprocentowanie zostało oparte na stałej stopie procentowej.

29 maja 2015 r. zawarta została kolejna umowa kredytu, na mocy której EBI udostępnił Spółce nowe finansowanie w wysokości 946 mln zł lub jej równowartości w euro (transza „C”). Środki pozyskane z kredytu będą przeznaczane na finansowanie wieloletniego planu inwestycyjnego w celu modernizacji i rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej Enea Operator. Finansowanie jest niezabezpieczone na aktywach Grupy Kapitałowej Enea. W 2016 r. miało miejsce zaciągnięcie kredytu w wysokości 100 mln zł. Łącznie w ramach tego kredytu Enea SA dokonała wypłaty środków w wysokości 200 mln zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne oparte na stawce WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych powiększone o marżę Banku. Transze będą spłacane w ratach, a ostateczna spłata nastąpi we wrześniu 2030 r.

Umowy programowe w sprawie programu emisji obligacji LW Bogdanka SA

LW Bogdanka SA posiada dwa programy emisji obligacji. W ramach pierwszej Umowy Programowej zawartej 23 września 2013 r. z Bankiem Pekao SA LW Bogdanka SA wyemitowała obligacje o łącznej wartości 300 mln zł. Termin wykupu obligacji przypada w 2018 r. Oprocentowanie obligacji oparte jest o stawkę WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę. Druga Umowa Programowa została zawarta 30 czerwca 2014 r. z Bankiem Pekao SA oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego do maksymalnej kwoty 600 mln zł (dwie Transze nr 1 i nr 2, obie po 300 mln zł), a następnie 27 czerwca 2016 r. zmieniona aneksem, w ramach którego dokonano zgodnie z Umową wykupu obligacji Serii LWB02B300616 o łącznej wartości 100 mln zł. Wykup Serii LWB01B300616 o łącznej wartości 300 mln zł został dokonany poprzez rolowanie, tj. emisję nowej Serii LWB01C300617 o łącznej wartości 300 mln zł. Okres Dostępności dla Transzy II zakończył się 30 maja 2016 r. Termin wykupu obligacji Serii LWB01C300617 o łącznej wartości 300 mln zł przypada na 30 czerwca 2017 r. Należy dodać, że zgodnie z Umową, Spółka ma możliwość emitowania kolejnych serii obligacji w ramach danej transzy na refinansowanie poprzedniej emisji. Okres Obowiązywania Programu kończy się 31 grudnia 2019 r. Oprocentowanie obligacji oparte jest o stawkę WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę. Na 31 grudnia 2016 r. w ramach dwóch powyższych umów wyemitowano obligacje o łącznej wartości 600 mln zł.

W dalszych działaniach Enea SA będzie koncentrować się na zapewnieniu odpowiedniej dywersyfikacji zewnętrznych źródeł finansowania dla inwestycji zaplanowanych w Strategii Grupy Kapitałowej Enea w celu optymalizowania wysokości kosztów i terminów spłaty zadłużenia.

Emisja papierów wartościowych Enea SA

Enea SA wyemitowała w 2016 r. papiery wartościowe w łącznej kwocie 750 mln zł. Zadłużenie nominalne z tytułu wyemitowanych przez Enea SA obligacji na 31 grudnia 2016 r. wyniosło łącznie 4.451 mln zł.

Transakcje zabezpieczające ryzyko stopy procentowej

W ramach realizacji Polityki Zarządzania Ryzykiem Stóp Procentowych, w 2016 r. Enea SA zawarła transakcje zabezpieczające ryzyko stopy procentowej (Interest Rate Swap) dla łącznej równowartości zadłużenia w kwocie 1.440 mln zł. Zawarte transakcje zabezpieczają poziom rozliczeń i płatności wynikających z zadłużenia poprzez zamianę zmiennych strumieni odsetkowych na stałe.

Wykorzystanie środków z emisji papierów wartościowych

Środki pieniężne pozyskane przez Enea SA z emisji obligacji są wykorzystywane przy realizacji inwestycji rzeczowych i kapitałowych prowadzonych przez Spółki zależne. Enea Wytwarzanie prowadzi w Świerżach Górnych budowę najnowocześniejszego w Polsce bloku energetycznego. Wszystkie emisje przeprowadzone przez Enea Wytwarzanie w 2016 r. były przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z tym projektem.

Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych

Sytuacja finansowa Spółki tworzy silne podstawy do wykonania planów inwestycyjnych. Bilans, kapitały własne oraz saldo środków pieniężnych Grupy Kapitałowej Enea są solidnym fundamentem finansowania nakładów inwestycyjnych, tak ze środków własnych, jak i źródeł zewnętrznych. W celu efektywnego wykorzystania środków, Spółka w danych działaniach inwestycyjnych, w szczególności w zakresie akwizycji, zamierza wspomagać się finansowaniem dłużnym w celu wykorzystania efektu dźwigni finansowej.

Dystrybucja środków pieniężnych - program emisji obligacji spółek zależnych

3 mld zł - Program Emisji Obligacji z 8 września 2012 r. Enea Wytwarzanie

W 2016 r. w ramach Programu Enea Wytwarzanie wyemitowała w trzech transzach obligacje sześcioletnie o łącznej wartości 750 mln zł o zmiennym oprocentowaniu (WIBOR plus marża). Na 31 grudnia 2016 r. łączna wartość wyemitowanych obligacji w ramach ww. Programu wyniosła 1.951 mln zł.

1.425 mln zł - Obligacje Enea Operator

Program emisji obligacji na kwotę 1.425 mln zł został w całości wykorzystany przez Enea Operator. Oprocentowanie obligacji w zależności od serii jest oparte na stałej lub zmiennej stopie procentowej. Obligacje będą wykupywane w ratach od września 2017 r., a ostateczny termin wykupu przypada na czerwiec 2030 r.

1 mld zł - Umowa Programowa z 17 lutego 2015 r. Enea Wytwarzanie

17 lutego 2015 r. pomiędzy Enea Wytwarzanie, Enea oraz PKO Bankiem Polskim została zawarta Umowa Programu Emisji Obligacji na kwotę 760 mln zł. 3 czerwca 2015 r. został zawarty do niej aneks, na podstawie którego strony zwiększyły kwotę Programu do wysokości 1 mld zł. Na 31 grudnia 2016 r. Enea Wytwarzanie wyemitowała w ramach ww. Programu obligacje w łącznej wysokości 1 mld zł. Program w całości wykorzystany przez Enea Wytwarzanie.

946 mln zł - Umowa Programu Emisji Obligacji z 7 lipca 2015 r. Enea Operator

Wykonawcza Umowa Programu Emisji Obligacji na kwotę 946 mln zł została zawarta pomiędzy Enea jako gwarantem, Enea Operator jako emitentem oraz PKO Bankiem Polskim jako agentem. Termin wykupu obligacji – ratalny, jednak nie później niż 15 lat od daty emisji. Oprocentowanie obligacji może być stałe lub zmienne oparte o stawkę WIBOR powiększoną o marżę, z rewizją oprocentowania po 4 lub 5 latach. Na 31 grudnia 2016 r. Enea Operator wyemitował w ramach ww. Programu obligacje w łącznej wysokości 200 mln zł.

936 mln zł - Umowa Programowa z 16 lipca 2013 r. Enea Wytwarzanie

30 maja 2016 r. pomiędzy Enea, Enea Wytwarzanie oraz mBankiem zostało zawarte porozumienie zmieniające Warunki Emisji Obligacji z 13 lipca 2015 r., w ramach którego został zmieniony termin wykupu obligacji na dzień 31 maja 2016 r. Z tym dniem Enea Wytwarzanie dokonała wykupu wszystkich wyemitowanych w ramach Programu obligacji serii AII07/2015 w łącznej kwocie 936 mln zł.

740 mln zł - Umowa Programu Emisji Obligacji Enea Wytwarzanie

W ramach Programu 740 mln zł, na 31 grudnia 2016 r. Enea Wytwarzanie wyemitowała obligacje w łącznej wysokości 350 mln zł.

260 mln zł - Umowa Programowa z 12 sierpnia 2014 r. Enea Wytwarzanie

Program na kwotę 260 mln zł w całości wykorzystany przez Enea Wytwarzanie. Oprocentowanie obligacji oparte jest na stałej stopie procentowej. Obligacje będą wykupywane w ratach od września 2017 r. do grudnia 2026 r.

360 mln zł – Umowa Programu Emisji Obligacji z 18 lipca 2016 r. Enea Operator

Wykonawcza Umowa Programu Emisji Obligacji na kwotę 360 mln zł została zawarta pomiędzy Enea jako gwarantem, Enea Operator jako emitentem oraz PKO Bankiem Polskim jako agentem. W ramach umowy Enea Operator może przeprowadzić jednokrotną emisję obligacji. 28 lipca 2016 r. Enea Operator wyemitowała obligacje w kwocie 360 mln zł na zmiennej stopie procentowej WIBOR 3M plus marża. Termin wykupu przypada w grudniu 2017 r.

Pozostałe umowy

Enea SA w latach ubiegłych zawarła także wewnątrzgrupowe umowy programowe emisji obligacji przez spółki zależne, które służą finansowaniu inwestycji w segmencie OZE i segmencie Ciepło.

Programy te są w całości wykorzystane i wykupywane w ratach. Łączna kwota obligacji do wykupu w ramach tych programów na 31 grudnia 2016 r. wynosiła 102.850 tys. zł.

Zaciągnięte i zakończone umowy kredytów i pożyczek

Według nominalnego stanu zadłużenia na 31 grudnia 2016 r. Enea SA posiadała zaciągnięte kredyty w wysokości 1.625.000 tys. zł., w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Enea SA w 2016 r.:

Data początkowaData zakończeniaKredytodawca Wartość umowyKwota zaciągniętego kredytu [tys. zł] w 2016 r.Wysokość stopy procentowejZadłużenie z tyt. kredytów na 31 grudnia 2016 r. [tys. zł]Okres spłaty
29 maja 2015 r. 31 marca 2032 r. (C) Europejski Bank Inwestycyjny 946  000  100 000 stawka bazowa + marża 200 000 raty kapitału ustalane w momencie uruchomienia transzy kredytu
19 czerwca 2013 r. 31 grudnia 2030 r. (B) Europejski Bank Inwestycyjny 1 425 000  0 stawka bazowa + marża 1 425 000 raty kapitału ustalone w momencie uruchomienia transzy kredytu
RAZEM           1 625 000  
   

Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2016 r. przez Spółki Grupy Enea

W grudniu 2015 r. Enea Wytwarzanie sp. z o.o. zawarła umowę o dofinansowanie w formie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na kwotę 60.075 tys. zł przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji odsiarczania spalin dla kotłów K7 i K8 w Elektrociepłowni Białystok”. Pożyczka została udzielona na okres od kwietnia 2016 r. do grudnia 2026 r., oprocentowanie WIBOR 3M, spłata w kwartalnych ratach. Pierwsze uruchomienia miały miejsce w czerwcu i grudniu 2016 r. na łączną kwotę 19.161 tys. zł. W listopadzie 2016 r. Miejska Energetyka Cieplna Piła sp. z o.o. uruchomiła w ramach zawartych umów o dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) całą dostępną kwotę w wysokości 358 tys. zł. 16 grudnia 2016 r. LW Bogdanka SA zawarła z bankiem mBank SA umowę o kredyt w rachunku bieżącym z limitem do kwoty 100.000 tys. zł. Kredyt może być wykorzystany do 29 listopada 2018 r. Ostateczny dzień spłaty kredytu przypada na 30 listopada 2018 r. Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 1M plus marża banku. Na dzień bilansowy limit nie był wykorzystany.

W 2016 r. Spółki z Grupy Enea nie wypowiadały umów kredytów oraz pożyczek.

Łączna suma zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Enea SA i spółki z Grupy Kapitałowej Enea na 31 grudnia 2016 r. wyniosła nominalnie 1.691.795 tys. zł.

Udzielone pożyczki

W ramach pożyczek udzielonych przez Enea SA Spółkom w ramach Grupy Kapitałowej Enea, łączny stan zadłużenia nominalnego na 31 grudnia 2016 r. wynosił 151.062 tys. zł. W 2016 r. spółki zależne nie udzielały pożyczek.

Informacje nt. zawartych przez Enea SA w 2016 r. umów pożyczek oraz poziomu ich wykorzystania prezentuje poniższa tabela:

Data udzielenia / przyznaniaData całkowitej spłatySpółkaKwota udzielonej pożyczki [tys. zł]OprocentowanieZadłużenie z tyt. pożyczki na 31 grudnia 2016 r. [tys. zł]
12 grudnia 2016 r. 30 czerwca 2025 r. Enea Centrum sp. z o.o. 75 000 Brak 0
RAZEM     75 000   0
 

Udzielone i otrzymane poręczenia

Zestawienie poręczeń udzielonych przez Enea SA w 2016 r. przedstawia poniższa tabela:

Data udzielenia poręczenia / gwarancjiData obowiązywania poręczenia / gwarancjiPodmiot, za który udzielono poręczenia / gwarancjiPodmiot, na rzecz którego udzielono poręczenia / gwarancjiKwota poręczenia / gwarancji [tys. zł]Przeznaczenie kwot objętych poręczeniem / gwarancją
4 sierpnia 2016 r. 30 czerwca 2019 r. Enea Trading sp. z o.o. Polenergia Obrót SA 5 000 celem zabezpieczenia za zobowiązania Enea Trading wobec zabezpieczenia przyszłych zobowiązań spółki względem firmy Polenergia Obrót SA (handel hurtowy energią elektryczną oraz prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia energii)
19 października 2016 r. 30 listopada 2018 r. Enea Trading sp. z o.o. Shell Energy Europe Limited 15 484 celem zabezpieczenia za zobowiązania Enea Trading wobec zabezpieczenia przyszłych zobowiązań spółki względem firmy Shell Energy Europe Limited (gaz ziemny), wartość zabezpieczenia 3,5 mln EUR (średni kurs NBP z 30 grudnia 2016 r.)
8 listopada 2016 r. 1 stycznia 2018 r. Enea Trading sp. z o.o. Polski Koncern Naftowy Orlen SA 4 000 celem zabezpieczenia za zobowiązania Enea Trading wobec zabezpieczenia przyszłych zobowiązań spółki względem firmy Polski Koncern Naftowy Orlen SA w Płocku (gaz ziemny)
      RAZEM 24 484  
   

Udzielone i otrzymane gwarancje

Łączna wartość pozycji pozabilansowych z tytułu udzielonych gwarancji bankowych na 31 grudnia 2016 r. wynosiła 20.720,29 tys. zł.

W 2016 r. na zlecenie Enea SA wystawiono gwarancje, których łączna wartość wynosiła 14.823,38 tys. zł.

Poniżej zamieszczono informacje dot. największych kwot gwarancji udzielonych w 2016 r. (próg istotności > 1 mln zł):

Data udzielenia zabezpieczeniaData obowiązywania zabezpieczeniaPodmiot ,na rzecz którego udzielono zabezpieczeniaCel zawarcia umowyForma zabezpieczeniaUdzielona kwota zabezpieczenia [tys. zł]
1 stycznia 2016 r. 11 sierpnia 2018 r. Górecka Projekt sp. z o.o. zapłata za najem w ramach linii gwarancji w kwocie 350.000.000 zł 1 662,00
21 grudnia 2016 r. 30 stycznia 2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie dobrego wykonania kontraktu w ramach linii gwarancji w kwocie 350.000.000 zł 1 325,10