Struktura akcjonariatu

Struktura kapitału zakładowego

Wysokość kapitału zakładowego Enea SA na dzień publikacji raportu za 2016 r. wynosi 441.442.578 zł i dzieli się na 441.442.578 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta odpowiada liczbie akcji i wynosi 441.442.578 głosów.

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zdematerializowanymi na okaziciela zarejestrowanymi w Krajowym Depozycje Papierów Wartościowych.

Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu Enea SA na 31 grudnia 2016 r.

AkcjonariuszLiczba akcji / liczba głosów na WZUdział w kapitale zakładowym / udział w ogólnej liczbie głosów
Skarb Państwa 227 364 428 51,50%
PZU TFI 22 788 363 5,20%
Pozostali 191 289 787 43,30%
RAZEM 441 442 578 100,00%

   

Struktura akcjonariatu Enea SA na dzień publikacji niniejszego raportu, tj. 30 marca 2017 r.

AkcjonariuszLiczba akcji / liczba głosów na WZUdział w kapitale zakładowym / udział w ogólnej liczbie głosów
Skarb Państwa 227 364 428 51,50%
PZU TFI 44 631 848 10,10%
Pozostali 169 446 302 38,40%
RAZEM 441 442 578 100,00%

 

Zmiany w strukturze akcjonariatu do dnia publikacji sprawozdania

Od dnia publikacji raportu okresowego za 2015 r. nastąpiły zmiany w strukturze akcjonariatu, które dotyczyły przekroczenia przez fundusze zarządzane przez TFI PZU SA progu kolejno 5% oraz 10% ogólnej liczby głosów w Spółce. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały przekazane w raportach bieżących nr 31/2016 z 17 października 2016 r. oraz nr 6/2017 z 13 lutego 2017 r.

Potencjalne zmiany w strukturze akcjonariatu

Spółce nie są znane umowy oraz zdarzenia, w wyniku których w przyszłości mogłyby nastąpić zmiany w proporcjach akcji posiadanych przez dotychczasowych Akcjonariuszy. Tym niemniej specyfika procesu nieodpłatnego nabywania od Skarbu Państwa akcji pracowniczych przez uprawnionych pracowników i ich spadkobierców może spowodować nieznaczne zmiany w liczbie akcji posiadanych przez Skarb Państwa.

Akcje własne

Enea SA, ani spółki z Grupy Kapitałowej Enea nie nabywały w 2016 r. akcji własnych Spółki.

System kontroli akcji pracowniczych

Statut Enea SA przewiduje pakiet tzw. akcji pracowniczych. Na cele przekazywania akcji pracowniczych przeznaczone były wszystkie akcje zwykłe imienne serii B Enea SA w liczbie 41.638.955 sztuk.

Na podstawie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji pracownicy Grupy Kapitałowej Enea nabyli 16 maja 2010 r. prawo do bezpłatnego nabycia od Skarbu Państwa akcji Spółki. Uprawnionych do nieodpłatnego nabycia akcji Enea było 8.818 osób, dla których przewidziano 33.239.235 akcji.

Prawo do nieodpłatnego nabycia przez osoby uprawnione od Skarbu Państwa akcji Enea wygasło 16 maja 2012 r. Po tym terminie zawarte mogą być jedynie umowy przez spadkobierców osób uprawnionych w szczególnych przypadkach określonych w ww. ustawie.

Zgodnie z § 6 ust. 3 Statutu Enea SA akcje imienne serii B należące do Skarbu Państwa przeznaczone na cele określone w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawie o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego, stały się akcjami na okaziciela z chwilą wygaśnięcia zakazu zbywania albo z chwilą wygaśnięcia prawa do nieodpłatnego nabycia akcji.

Zgodnie z wiedzą Spółki, ilość akcji Enea SA pozostała do nieodpłatnego udostępnienia uprawnionym pracownikom Spółki wynosiła 1.969.793, wg stanu na 31 grudnia 2016 r.

Enea SA nie uruchamiała w 2016 r. standardowych systemów kontroli programów akcji pracowniczych.

Notowania akcji Enea SA na Giełdzie Papierów Wartościowych

Akcje Enea SA notowane są Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) od 17 listopada 2008 r. Udział akcji Spółki w indeksach na 30 grudnia 2016 r. 1)

W wyniku rocznej rewizji indeksów Enea SA po sesji 17 marca 2017 r. opuściła indeks WIG20, uzupełniając jednocześnie portfel indeksu mWIG40 .

1) 30 grudnia 2016 r. był ostatnim dniem notowań na GPW w 2016 r.