39. Podatek dochodowy

 31.12.201631.12.2015
podatek bieżący (211 464) (294 969)
podatek odroczony (8 425) 305 069
Podatek dochodowy  (219 889) 10 100


Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem brutto Grupy różni się w następujący sposób od teoretycznej kwoty, którą uzyskano by stosując nominalną stawkę podatku mającą zastosowanie do zysków konsolidowanych spółek:


 31.12.201631.12.2015
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 1 068 802 (408 978)
Podatek wyliczony według stawki 19% (203 072) 77 706
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (różnice trwałe * 19%) (20 830) (58 850)
Dochody niepodlegające opodatkowaniu (różnice trwałe * 19%) 7 026 5 096
Inne * 19% (3 013) (13 852)
Obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego (219 889) 10 100