25. Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe

 31.12.201631.12.2015
Kredyty bankowe 1 561 382 1 529 220
Pożyczki 48 594 35 433
Obligacje 4 665 668 4 368 707
Długoterminowe 6 275 644 5 933 360
     
Kredyty bankowe 72 586 5 342
Pożyczki 10 797 9 583
Obligacje 365 519 28 474
Krótkoterminowe 448 902 43 399
Razem 6 724 546 5 976 759

Kredyty i pożyczki

Poniżej przedstawiono zestawienie kredytów i pożyczek w Grupie.

L.p.SpółkaPodmiot udzielającyData zawarcia umowyŁączna kwota umowyWartość zadłużenia na 31.12.2016 r.Wartość zadłużenia na 31.12.2015 r.Termin obowiązywania umowy
1. Enea S.A. EBI 18 października 2012 r. oraz 19 czerwca 2013 r. (A i B) 1 425 000 1 425 000 1 425 000 31 grudnia 2030 r.
2. Enea S.A. EBI 29 maja 2015 r. (C) 946 000 200 000 100 000 31 marca 2032 r.
3. Enea S.A. PKO BP 28 stycznia 2014 r. 300 000 - - 27 stycznia 2017 r.
4. Enea S.A. Pekao S.A. 28 stycznia 2014 r. 300 000 - - 27 stycznia 2017 r.
5. Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. NFOŚiGW 6 czerwca 2012 r. 17 850 8 269 12 972 30 września 2018 r.
6. Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. NFOŚiGW 22 grudnia 2015 r. 60 075 19 106 - 20 grudnia 2026 r.
7. LWB mBank 21 maja 2014 r. 100 000 - - 30 listopada 2018 r.
8. Pozostałe - - - 42 563 44 409 -
  RAZEM     3 148 925 1 694 938 1 582 381  
Koszty transakcyjne oraz efekt wyceny według efektywnej stopy procentowej       (1 579) (2 803)  
  RAZEM     3 148 925 1 693 359 1 579 578  

Poniżej znajduje się krótka charakterystyka istotnych umów kredytowych i pożyczek w Grupie Kapitałowej Enea:

Enea S.A.

Enea S.A. posiada obecnie umowy kredytowe zawarte z EBI na łączną kwotę 2 371 000 tys. zł (Umowa A 950 000 tys. zł i Umowa B 475 000 tys. zł oraz Umowa C 946 000 tys. zł).

Środki pozyskane z EBI przeznaczone są na finansowanie wieloletniego planu inwestycyjnego w celu modernizacji i rozbudowy sieci energetycznych Enea Operator Sp. z o.o. Środki z Umowy A i B są w pełni wykorzystane. Natomiast okres dostępności Umowy C kończy się w marcu 2017 r. Enea S.A. uzyskała zgodę EBI na wydłużenie okresu dostępności środków do końca 2017 r. Oprocentowanie kredytów może być stałe lub zmienne.

W styczniu 2016 r. Enea S.A. dokonała drugiego uruchomienia kredytu w ramach Umowy C udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny w kwocie 100 000 tys. zł. Waluta uruchomionego kredytu to złoty. Oprocentowanie jest zmienne oparte na stawce WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych powiększone o marżę Banku. Transza będzie spłacana w ratach, a ostateczna spłata nastąpi we wrześniu 2030 r.

W styczniu 2017 r. Enea S.A. dokonała trzeciego uruchomienia kredytu w ramach Umowy C udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny w kwocie 250 000 tys. zł. Waluta uruchomionego kredytu to złoty. Oprocentowanie jest zmienne oparte na stawce WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych powiększone o marżę Banku. Transza będzie spłacana w równych ratach, a ostateczna spłata nastąpi w grudniu 2031 r. 

Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

Pożyczka z NFOŚiGW - umowę zawarto 6 czerwca 2012 r. na okres 1 października 2013 r. do 30 września 2018 r. Kwota wykorzystanej pożyczki w wysokości 17 850 tys. zł oprocentowana jest w skali roku WIBOR 3M+50 pkt bazowych.

Pożyczka z NFOŚiGW - umowę z 22 grudnia 2015 r. zawarto na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 20 grudnia 2026 r. z limitem 60 075 tys. zł. Kwota wykorzystanej pożyczki oprocentowana jest w skali roku w oparciu o WIBOR 3M, nie mniej niż 2 % . Okres karencji w spłacie obowiązuje do 29 września 2018 r.

Łączne zadłużenie Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. z tytułu pożyczek na 31 grudnia 2016 r. wynosi 27 375 tys. zł (na 31 grudnia 2015 r. 12 972 tys. zł).

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

16 grudnia 2016 spółka zawarła z mBankiem umowę o kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 100 000 tys. zł. Jest ona oprocentowana według stopy zmiennej. Termin spłaty to 30 listopada 2018 r. Na dzień bilansowy kredyt nie był wykorzystywany.

Obligacje

Enea S.A. zawiera umowy dotyczące programów emisji obligacji w celu emisji obligacji na finansowanie bieżącej działalności oraz potrzeb inwestycyjnych Enea S.A. oraz jej podmiotów zależnych.

Poniżej przedstawiono zestawienie obligacji wyemitowanych przez Enea S.A. i Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

L.p.Nazwa programu emisji obligacjiData zawarcia ProgramuKwota* ProgramuWartość wyemitowanych obligacji na 31.12.2016 r.Wartość wyemitowanych obligacji na 31.12.2015 r.Termin wykupu
1. Umowa Programu Emisji Obligacji zawarta z PKO BP S.A., Bankiem PEKAO S.A., BZ WBK S.A., Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. (Enea S.A.) 21 czerwca 2012 r. 3 0000 0000 1 951 000 1 201 000 Jednorazowy wykup w terminach od czerwca 2020 r. do czerwca 2022 r.
2. Umowa Programu Emisji Obligacji zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (Enea S.A.) 15 maja 2014 r. 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Wykup w ratach, ostatnia rata płatna w grudniu 2026 r.
3. Umowa Programu Emisji Obligacji zawarta z ING Bank Śląski S.A., PKO BP S.A., Bankiem PEKAO S.A. oraz mBankiem S.A. (Enea S.A.) 30 czerwca 2014 r. 5 000 000 1 500 000 1 500 000 Jednorazowy wykup danej serii w lutym 2020 r. i we wrześniu 2021 r.  
4. Umowa Programu Emisji Obligacji zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (Enea S.A.) 3 grudnia 2015 r. 700 000 - - Wykup w ratach, ostatnia rata płatna we wrześniu 2027 r.  
5. Umowa Programu Emisji Obligacji zawarta z Bankiem PEKAO S.A. (LWB) 23 września 2013 r. 300 000 300 041 300 040 Wykup w ratach, ostatnia rata płatna w grudniu 2018 r.
6. Umowa Programu Emisji Obligacji z Bankiem PEKAO S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego (LWB) 30 czerwca 2014 r. 300 000 300 039 400 052 Wykup w marcu 2017 r.
  RAZEM   10 300 0000 5 051 080 4 401 092  
Koszty transakcyjne oraz efekt wyceny według efektywnej stopy procentowej     (19 893) (3 911)  
  RAZEM   10 300 0000 5 031 187 4 397 181  

W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2016 r. Enea S.A. nie dokonała zmiany Umów Programowych, a także nie zawarła nowych umów.

Umowa programowa w sprawie programu emisji obligacji do kwoty 3 0000 000 tys. zł

19 maja 2016 r. Enea S.A. wyemitowała VI serię obligacji w wysokości 300 000 tys. zł, 19 sierpnia 2016 r. wyemitowała VII serię obligacji w wysokości 150 000 tys. zł oraz 12 grudnia 2016r. wyemitowała VIII serię obligacji w wysokości 300 000 tys. zł. Oprocentowanie obligacji jest oparte na zmiennej stopie procentowej, a termin wykupu obligacji przypada na 15 czerwca 2022 r.

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - zobowiązania finansowe z tytułu obligacji spółki LWB dotyczą dwóch umów programowych. W ramach pierwszej Umowy Programowej zawartej przez spółkę 23 września 2013 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. wyemitowano 3 000 sztuk obligacji o łącznej wartości 300 000 tys. zł z terminem wykupu do 31 grudnia 2018 r. Termin wymagalności wykupu obligacji w wysokości 75 000 tys. zł przypada na 30 marca 2018 r., 75 000 tys. zł przypada na 30 czerwca 2018 r., 75 000 tys. zł na 30 września 2018 r. oraz 75 000 tys. zł na 30 grudnia 2018 r. Oprocentowanie obligacji oparte jest o stawkę WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę.

W ramach drugiej Umowy Programowej zawartej przez LWB 30 czerwca 2014 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego wyemitowano pierwotnie 400 sztuk obligacji o łącznej wartości 400 000 tys. zł z terminem wykupu 30 czerwca 2016 roku. Program emisji przewiduje, iż spółka ma prawo emitowania kolejnych serii obligacji w ramach danej transzy na refinansowanie poprzedniej emisji w danej transzy (rolowanie), co uzasadnia długoterminowy charakter Programu emisji obligacji. 30 czerwca 2016 r. nastąpił termin wykupu dwóch serii obligacji, wyemitowanych w ramach danej transzy 30 czerwca 2015 r. na łączną kwotę 400 000 tys. zł. W celu refinansowania emisji obligacji podlegających wykupowi 30 czerwca 2016 r., spółka wyemitowała łącznie 300 sztuk obligacji imiennych nowej serii w ramach Transzy 1 o łącznej wartości 300 000 tys. zł. Termin wykupu obligacji nowej serii przypada na 30 czerwca 2017 r. Ponadto, w tym samym dniu LWB dokonała wykupu pozostałych 100 sztuk obligacji o łącznej wartości 100 000 tys. zł. W marcu 2017 r. LWB zawarła aneks do Umowy Programowej zawartej 30 czerwca 2014 roku, w ramach którego Okres Obowiązywania Programu dla Transzy nr 1 został skrócony z 31 grudnia 2019 roku na 30 marca 2017 roku. Wobec powyższego wszystkie obligacje wyemitowane w ramach Transzy nr 1 w łącznej wysokości 300 000 tys. zł zostaną wykupione 30 marca 2017 roku.

Transakcje zabezpieczające ryzyko stopy procentowej

W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2016 r. Enea S.A. realizując politykę zarządzania ryzykiem stóp procentowych zawarła transakcje zabezpieczające ryzyko stopy procentowej (Interest Rate Swap) dla łącznej równowartości zadłużenia (kredyty i emisje obligacji) w kwocie 1 440 000 tys. zł. Łączna wartość zawartych transakcji IRS wyniosła na 31 grudnia 2016 r. 4 435 000 tys. zł. Zawarte transakcje wpływają w istotny sposób na przewidywalność  strumieni wydatków i kosztów finansowych. Grupa prezentuje wycenę tych instrumentów w pozycji „Instrumenty pochodne”.

Na 31 grudnia 2016 r. wycena instrumentów pochodnych wynosiła 40 267 tys. zł. (na 31 grudnia 2015 r. 844 tys. zł).

Warunki finansowania – kowenanty

Umowy finansowania przewidują konieczność spełnienia przez Spółkę i Grupę Kapitałową Enea między innymi określonych wskaźników finansowych. Na 31 grudnia 2016 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa nie naruszyła zapisów umów kredytowych, na podstawie których byłaby zobowiązana do wcześniejszej spłaty zadłużenia długoterminowego.