Kluczowe dane operacyjne i wskaźnik

 J.m.20152016ZmianaZmiana %IVQ 2015IVQ 2016ZmianaZmiana %
Przychody ze sprzedaży netto tys. zł 9 848 392 11 255 678 1 407 286 14,30% 2 698 079 2 951 734 253 655 9,40%
EBITDA tys. zł 2 129 871 2 327 824 197 953 9,30% 524 629 499 245 -25 384 -4,80%
EBIT tys. zł -162 125 1 119 314 1 281 439 - -1 209 096 170 172 1 379 268 -
Zysk /(strata) netto tys. zł -398 878 848 913 1 247 791 - -1 236 716 128 258 1 364 974 -
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej tys. zł 2 206 416 2 424 445 218 029 9,90% 860 817 602 050 -258 767 -30,10%
CAPEX tys. zł 3 051 456 2 742 013 -309 443 -10,10% 1 097 754 887 934 -209 820 -19,10%
Dług netto / EBITDA 1) - 1,8 1,9 0,1 5,60% 1,8 1,9 0,1 5,60%
Rentowność aktywów (ROA) 1) % -1,70% 3,50% 5,2 p.p - -21,50% 2,10% 23,6 p.p. -
Rentowność kapitału własnego (ROE) 1) % -3,30% 6,50% 9,8 p.p - -40,80% 3,90% 44,7 p.p. -
Obrót                  
Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym GWh 17 038 17 989 951 5,60% 4 542 4 693 151 3,30%
Liczba odbiorców (Punkty Poboru Energii) tys. 2 382 2 405 23 1,00% 2 382 2 405 23 1,00%
Dystrybucja                  
Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym GWh 17 936 18 741 806 4,50% 4 545 4 817 272 6,00%
Liczba klientów (stan na koniec okresu sprawozdawczego) tys. 2 487 2 520 33 1,30% 2 487 2 520 33 1,30%
Wytwarzanie                  
Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej, w tym: GWh 13 142 13 567 425 3,20% 3 444 3 401 -43 -1,20%
ze źródeł konwencjonalnych GWh 12 293 13 028 735 6,00% 3 228 3 255 27 0,80%
z odnawialnych źródeł energii GWh 849 539 -310 -36,50% 216 146 -70 -32,40%
Wytwarzanie ciepła brutto TJ 5 217 5 299 82 1,60% 1 616 1 804 188 11,60%
Sprzedaż energii elektrycznej, w tym: GWh 16 359 16 802 443 2,70% 4 331 4 207 -124 -2,90%
ze źródeł konwencjonalnych GWh 15 510 16 263 753 4,90% 4 115 4 061 -54 -1,30%
z odnawialnych źródeł energii GWh 849 539 -310 -36,50% 216 146 -70 -32,40%
Sprzedaż ciepła TJ 4 237 4 527 290 6,80% 1 436 1 614 178 12,40%
Wydobycie 2)                  
Wydobycie brutto tys. t 2 641 14 389 11 748 444,80% 2 641 3 638 997 37,80%
Produkcja netto tys. t 1 701 9 038 7 337 431,30% 1 701 2 356 655 38,50%
Roboty chodnikowe m 3 164 25 535 22 371 707,00% 3 164 7 145 3 981 125,80%

1) Definicje wskaźników znajdują się na str. 119
2) Prezentowane dane w obszarze Wydobycia za okres listopad-grudzień 2015 r.

   

2016:

 • Konsekwentny rozwój GK Enea: nakłady CAPEX na poziomie 2.742 mln zł przy bezpiecznym poziomie wskaźnika dług netto/EBITDA
 • Wzrost wytworzonej energii elektrycznej o 425 GWh
 • Wzrost wytworzonej energii cieplnej o 82 TJ
 • Wzrost odbiorców energii elektrycznej o 23 tys.
 • Wzrost wolumenu sprzedaży ciepła o 290 TJ

 

IVQ 2016:

 • Konsekwentny rozwój GK Enea: nakłady CAPEX na poziomie 888 mln zł przy bezpiecznym poziomie wskaźnika dług netto/EBITDA
 • Wzrost sprzedaży energii oraz paliwa gazowego odbiorcom detalicznym o 151 GWh

 

2016 / 2015:

 • EBITDA wyższa o 198 mln zł
 • Wzrost wytworzonej energii elektrycznej o 425 GWh
 • Wzrost liczby nowych odbiorców energii elektrycznej o 23 tys.

 

IVQ 2016 / IVQ 2015:

 • Wytwarzanie ciepła brutto wyższe o 188 TJ