Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

  Nota12 miesięcy zakończonych 31.12.201612 miesięcy zakończonych 31.12.2015
 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej      
Zysk/(strata) netto okresu sprawozdawczego    848 913  (398 878)
Korekty:      
Podatek dochodowy w zyskach i stratach 39 219 889 (10 100)
Amortyzacja 34 1 110 350 790 375
Strata na sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych   30 662 9 148
Odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych 6 98 160 1 501 621
Odpis wartości firmy   - 251 432
Strata na sprzedaży aktywów finansowych   1 941 3 342
Przychody z tytułu odsetek   (9 591) (9 823)
Przychody z tytułu dywidend   (148) (1 833)
Koszty z tytułu odsetek   84 144 53 672
Zysk z wyceny instrumentów finansowych   (7 370) (7 788)
Rozliczenie powiązania istniejącego przed przejęciem 36 - 94 000
Inne korekty   (24 766) (5 614)
    1 503 271  2 668 432 
Podatek dochodowy zapłacony   (270 365) (302 048)
Zmiany kapitału obrotowego:      
Prawa do emisji CO2   (99 228) (96 767)
Zapasy   202 145 (27 421)
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności   (186 484) 333 985
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania   190 495 (189 771)
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych   4 470 (40 043)
Rozliczenia dochodu z tytułu dotacji, opłat przyłączeniowych oraz pozostałe   (14 375) 45 431
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i związane z nimi zobowiązania   (636) (1 222)
Pozostałe rezerwy na zobowiązania i inne obciążenia   246 239 214 718
    342 626  238 910 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej    2 424 445  2 206 416
       
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej      
Nabycie rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych   (2 688 358) (2 847 396)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych   6 143 9 944
Nabycie aktywów finansowych   (18 500) (23 402)
Wpływ ze zbycia aktywów finansowych   216 689 366 506
Nabycie jednostek zależnych skorygowane o nabyte środki pieniężne   (10 187) (1 259 591)
Zbycie jednostek zależnych i stowarzyszonych   11 600 8 031
Dywidendy otrzymane   148 1 833
Wypływy z tytułu gromadzenia środków pieniężnych na rachunku bankowym Funduszu Likwidacji Kopalń   (20 346) -
Odsetki otrzymane   11 720 8 781
Inne wpływy z działalności inwestycyjnej   511 10 630
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   (2 490 580) (3 724 664)
       
Przepływy pieniężne z działalności finansowej      
Otrzymane kredyty i pożyczki   124 888 481 007
Emisja obligacji   750 000 2 581 000
Spłata kredytów i pożyczek   (13 329) (82 146)
Wykup obligacji   (100 000) -
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej   (1 053) (208 313)
Wydatki związane z płatnością zobowiązań leasingu finansowego   (1 463) (1 761)
Wydatki związane z przyszłymi emisjami obligacji   (4 536) (9 434)
Odsetki zapłacone   (151 295) (82 266)
Inne wydatki z działalności finansowej   (18 954) (25 061)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej   584 258  2 653 026
       
Przepływy pieniężne netto razem   518 123  1 134 778 
Stan środków pieniężnych na poczet okresu sprawozdawczego 21 1 822 094 687 316
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 21 2 340 217 1 822 094