42. Transakcje z podmiotami powiązanymi

Spółki Grupy Kapitałowej zawierają transakcje z następującymi podmiotami powiązanymi:

  • Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej – transakcje te są eliminowane na etapie konsolidacji,
  • Transakcje zawarte pomiędzy Grupą a Członkami Władz Grupy, które podzielić należy na dwie kategorie:
    • wynikające z powołania na Członków Rad Nadzorczych,
    • wynikające z innych umów o charakterze cywilno – prawnym.
  • Transakcje z podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Transakcje z członkami Władz Grupy:

TytułZarząd SpółkiRada Nadzorcza Spółki
 01.01.2016 31.12.201601.01.2015 31.12.201501.01.2016 31.12.201601.01.2015 31.12.2015
Wynagrodzenia z tytułu kontraktów menadżerskich i umów konsultingowych 12 578 8 889 - -
Wynagrodzenia z tytułu powołania do organów zarządzających lub nadzorujących - - 484 340
RAZEM 12 578 8 889 484 340

Na 31 grudnia 2016 r. zobowiązania z tytułu kontraktów menadżerskich i umów konsultingowych wobec członków Zarządu wynoszą 315 tys. zł. Rezerwa na premię dla Zarządu na 31 grudnia 2016 r. wynosi 3 082 tys. zł (na 31 grudnia 2015 r. odpowiednio 2 680 tys. zł), kwoty rezerw nie są uwzględnione w powyższej tabeli.

W wynagrodzeniu z tytułu kontraktów menadżerskich i umów konsultingowych w roku 2016 uwzględniono premię za 2015 r. w wysokości 2 653 tys. zł (w 2015 r. premię za 2014 r. w wysokości 2 936 tys. zł) oraz wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji.

Transakcje dotyczące pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przedstawiono w tabeli poniżej:

OrganStan na dzień 01.01.2016Udzielono od dnia 01.01.2016Spłaty do dnia 31.12.2016Stan na dzień 31.12.2016
 
Rada Nadzorcza 27 - (11) 16
RAZEM 27 - (11) 16

OrganStan na dzień 01.01.2015Udzielono od dnia 01.01.2015Spłaty do dnia 31.12.2015Stan na dzień 31.12.2015
Rada Nadzorcza 22 10 (5) 27
RAZEM 22 10 (5) 27

Inne transakcje, wynikające z umów cywilno-prawnych zawartych pomiędzy Jednostką Dominującą a Członkami Władz Jednostki Dominującej dotyczą wyłącznie wykorzystania przez Członków Zarządu Enea S.A. samochodów służbowych dla celów prywatnych.

Grupa zawiera również transakcje handlowe z jednostkami administracji państwowej i samorządowej oraz podmiotami będącymi własnością Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedmiotem tych transakcji są głównie:

  • zakupy węgla, energii elektrycznej, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii w zakresie energii odnawialnej oraz energii produkowanej w kogeneracji z ciepłem, usługi przesyłowej i dystrybucyjnej, które Grupa realizuje od podmiotów zależnych od Skarbu Państwa,
  • sprzedaż energii elektrycznej, usługi dystrybucyjnej, przyłączenia do sieci i pozostałych powiązanych z tym opłat oraz węgla, którą Grupa realizuje zarówno dla organów administracji państwowej, samorządowej (sprzedaż odbiorcom końcowym) jak i spółek zależnych od Skarbu Państwa (sprzedaż hurtowa oraz detaliczna – odbiorcom końcowym).

Transakcje te przeprowadzane są na zasadach rynkowych a warunki nie odbiegają od stosowanych w transakcjach z innymi podmiotami. Grupa nie prowadzi ewidencji umożliwiającej agregowanie wartości wszystkich transakcji realizowanych ze wszystkimi instytucjami państwowymi oraz podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa. Wśród podmiotów będących spółkami zależnymi od Skarbu Państwa największym kontrahentem - odbiorcą Grupy Enea jest Grupa Energa, wartość sprzedaży netto w roku 2016 była na poziomie 158 344 tys. zł. (w roku 2015 była to Grupa Polskie Sieci Elektroenergetyczne - sprzedaż na poziomie 116 602 tys. zł), największym kontrahentem - dostawcą jest Grupa Polskie Sieci Elektroenergetyczne, wartość zakupów netto 917 043 tys. zł (w roku 2015 była to również Grupa PSE – zakupy na poziomie 815 129 tys. zł).