Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym:

Rok 2016

      NotaKapitał zakładowy (wartość nominalna)Przeszacowanie kapitału zakładowegoKapitał zakładowy razemKapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcjiKapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowychPozostałe kapitałyKapitał rezerwowy z wyceny instrumentów zabezpieczającychZyski zatrzymaneKapitał przypadający na udziały niekontrolująceRazem kapitał własny
Stan na 01.01.2016 441 443 146 575 588 018   3 632 464 814 (45 883) 3 980 7 158 352 784 858 12 122 603
Zysk netto okresu sprawozdawczego               784 393 64 520 848 913
Inne całkowite dochody netto         (70)   29 846 9 780 (2 142) 37 414
Całkowite dochody nettorozpoznane w okresie          (70)   29 846 794 173 62 378   886 327
Wykup udziałów niekontrolujących w spółkach zależnych           20 231     (11 519) 8 712
Inne               (5 913)   (5 913)
Stan na 31.12.2016 441 443 146 575 588 018   3 632 464 744 (25 652) 33 826 7 946 612 835 717 13 011 729

   

Rok 2015

      NotaKapitał zakładowy (wartość nominalna)Przeszacowanie kapitału zakładowegoKapitał zakładowy razemKapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcjiKapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowychPozostałe kapitałyKapitał rezerwowy z wyceny instrumentów zabezpieczającychZyski zatrzymaneKapitał przypadający na udziały niekontrolująceRazem kapitał własny
Stan na 01.01.2015 441 443 146 575 588 018   3 632 464 34 777 (45 883) - 7 804 989 49 648 12 064 013
(Strata)/zysk netto okresu sprawozdawczego               (434 857) 35 979 (398 878)
Inne całkowite dochody netto         (33 963)   3 980 (847)   (30 830)
Całkowite dochody nettorozpoznane w okresie          (33 963)   3 980 (435 704) 35 979 (429 708)
Dywidendy 40               (207 478) (5) (207 483)
Nabycie spółki zależnej                 699 236 699 236
Inne               (3 455)   (3 455)
Stan na 31.12.2015 441 443 146 575 588 018   3 632 464 814 (45 883) 3 980 7 158 352 784 858 12 122 603