50. Nabycie akcji ENGIE Energia Polska S.A.

30 września 2016 r. Enea S.A. złożyła ofertę na zakup 100% akcji ENGIE Energia Polska S.A. Oferta została złożona w sposób określony w procesie, zainicjowanym przez ENGIE, właściciela 100% akcji ENGIE Energia Polska, który rozważa ich sprzedaż. 2 grudnia 2016 r. Spółka uzyskała wyłączność na dalsze prowadzenie negocjacji na zakup 100% akcji spółki ENGIE Energia Polska S.A., których właścicielem jest ENGIE.

23 grudnia 2016 r. Spółka podpisała z ENGIE International Holdings B.V. umowę warunkową sprzedaży 100% akcji spółki ENGIE Energia Polska S.A. (Umowa). Na podstawie Umowy Spółka nabędzie 100% akcji w kapitale zakładowym ENGIE Energia Polska S.A., a pośrednio również 100% udziałów w ENGIE Bioenergia Sp. z o.o. ENGIE Energia Polska S.A. jest właścicielem Elektrowni Połaniec. Wartość przedsiębiorstwa ENGIE Energia Polska S.A. (tj. wyliczana z pominięciem zadłużenia netto) została uzgodniona na 1 073 140 672 zł. Ostateczna cena za 100% akcji ENGIE Energia Polska S.A. zostanie wyliczona w oparciu o ustaloną wartość przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu poziomu długu netto oraz kapitału obrotowego na 31 grudnia 2016 r.

Zamknięcie transakcji uzależnione jest od spełnienia następujących istotnych warunków zawieszających:

  • uzyskanie zgody Ministra Energii, zgodnie z Ustawą o kontroli niektórych inwestycji,
  • uzyskanie zgody Prezesa UOKiK na koncentrację,
  • zrzeczenie się prawa pierwokupu przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, oraz
  • przeprowadzenie konwersji długu ENGIE Energia Polska S.A. wobec podmiotów z grupy ENGIE na kapitał w ENGIE Energia Polska S.A.

Umowa przestanie obowiązywać po upływie 6 miesięcy od jej podpisania jeśli w tym terminie nie dojdzie do nabycia 100% akcji ENGIE Energia Polska S.A. z powodu nie spełnienia warunków zawieszających.

28 lutego 2017 r. Spółka powzięła informację o spełnieniu się ostatniego z ww. warunków co oznacza, że wszystkie warunki zawieszające zostały spełnione.

2 marca 2017 r. Spółka otrzymała od ENGIE International Holdings B.V. wyliczenie wstępnej ceny sprzedaży 100% akcji ENGIE Energia Polska SA na poziomie 1 264 159 355 zł. Wstępna cena sprzedaży została ustalona zgodnie z postanowieniami Umowy, przy czym będzie ona podlegać weryfikacji przez Spółkę i ewentualnym korektom w okresie bezpośrednio po przejęciu kontroli nad ENGIE Energia Polska SA, na zasadach opisanych w Umowie, zgodnie ze standardami rynkowymi w tego typu transakcjach. Szacowane koszty związane z nabyciem akcji wyniosły 3,4 mln zł. Transakcja ta wpisuje się w Strategię Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea w perspektywie do 2030 r. zatwierdzoną we wrześniu 2016 r. Dzięki tej transakcji Grupa zwiększy udział w krajowej produkcji prądu i zostanie wiceliderem polskiego rynku wytwórców energii elektrycznej. Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie został zakończony proces alokacji ceny nabycia. Szacowana wartość aktywów netto przejętej Grupy na 28 lutego 2017 r. wynosi 1 296 143 854 zł.

14 marca 2017 r. Enea S.A. nabyła 100% akcji ENGIE Energia Polska S.A., to jest 7 135 000 akcji, uprawniające do takiej samej liczby głosów za wstępną cenę 1 264 159 355 zł.