15. Aktywa finansowe

Poniższa tabela prezentuje wyłącznie pozycje będące aktywami finansowymi.

 31.12.201631.12.2015
Należności i pożyczki 7 399 3 807
Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (udziały i akcje w jednostkach niepowiązanych) 42 482 23 982
Długoterminowe aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 112 -
Instrumenty pochodne 40 267 844
Środki zgromadzone w ramach Funduszu Likwidacji Kopalń 111 218 90 872
Długoterminowe aktywa finansowe razem 201 478  119 505 
Należności i pożyczki 1 427 954 1 419 654
Krótkoterminowe aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 478 479
Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 4 852 222 011
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 340 217 1 822 094
Krótkoterminowe aktywa finansowe razem 3 773 501 3 464 238
Razem 3 974 979 3 583 743