Wyniki na segmentach działalności

Wyniki na poszczególnych obszarach działalności GK Enea

EBITDA [tys. zł]20152016ZmianaZmiana %IVQ 2015IVQ 2016ZmianaZmiana %
Obrót 126 095 153 996 27 901 22,10% 38 456 36 306 -2 150 -5,60%
Dystrybucja 1 138 882 1 111 327 -27 555 -2,40% 306 030 253 858 -52 172 -17,00%
Wytwarzanie 895 409 517 490 -377 919 -42,20% 187 113 52 379 -134 734 -72,00%
Wytwarzanie bez one-offs 1) 602 262 646 490 44 228 7,30% 187 113 181 379 -5 734 -3,10%
Wydobycie 2) 156 107 611 779 455 672 291,90% 156 107 174 722 18 615 11,90%
Pozostała działalność 19 252 27 513 8 261 42,90% -9 871 -4 866 5 005 50,70%
Pozycje nieprzypisane i wyłączenia -205 874 -94 281 111 593 54,20% -153 206 -13 154 140 052 91,40%
EBITDA Razem 2 129 871 2 327 824 197 953 9,30% 524 629 499 245 -25 384 -4,80%

1) One-offs:
I) rozliczenie KDT w IIIQ 2015 293.147 tys. zł
II) utworzenie rezerwy w IVQ 2016 na Eco-Power 129.000 tys. zł
2) Prezentowane dane w roku 2015 dotyczą okresu listopad-grudzień

GK Enea 2016:

Najwyższa EBITDA w obszarze Dystrybucji

Najwyższy przyrost EBITDA w obszarze Wydobycia o 456 mln zł

GK Enea IVQ 2016:

Najwyższa EBITDA w obszarze Dystrybucji

Najwyższy przyrost EBITDA w obszarze Wydobycia 19 mln zł

Obszar Obrotu

[tys. zł]20152016ZmianaZmiana %IVQ 2015IVQ 2016ZmianaZmiana %
Przychody ze sprzedaży 5 932 050 7 178 766 1 246 716 21,00% 1 714 166 2 077 804 363 638 21,20%
EBIT 125 312 153 203 27 891 22,30% 38 262 36 063 -2 199 -5,70%
Amortyzacja 783 793 10 1,30% 194 243 49 25,30%
EBITDA 126 095 153 996 27 901 22,10% 38 456 36 306 -2 150 -5,60%
CAPEX 26 520 15 219 -11 301 -42,60% 2 671 14 071 11 400 426,80%
Udział przychodów ze sprzedaży segmentu w przychodach ze sprzedaży Grupy 44% 45% 1 p.p.   44% 48% 4 p.p.  

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej i paliwa gazowego realizowana jest przez Enea SA

Handel hurtowy realizowany jest przez Enea Trading sp. z o. o.

2016 Czynniki zmiany EBITDA:

Marża I pokrycia

(-) spadek średniej ceny sprzedaży energii o 1,4%

(-) wyższe koszty obowiązków ekologicznych o 2,7%

(+) spadek średniej ceny nabycia energii o 1,7%

(+)wzrost wolumenu sprzedaży energii o 3,0%

(+) wzrost wyniku na obrocie paliwem gazowym

Koszty własne

(-) wyższe koszty bezpośrednie sprzedaży o 9 mln zł

(-) wyższe koszty ogólnego zarządu o 1 mln zł

(-) wyższe koszty usług wspólnych o 5 mln zł

Pozostałe czynniki

(+) niższe rezerwy na sprawy sądowe i potencjalne roszczenia 15 mln zł

(+) niższe należności odpisane w koszty 19 mln zł

(-) koszty darowizn 7 mln zł

(-) wyższe odpisy aktualizujące należności 4 mln zł

IVQ 2016 Czynniki zmiany EBITDA:

Marża I pokrycia

(-) spadek średniej ceny sprzedaży energii o 1,3%

(+) niższe koszty obowiązków ekologicznych o 17,6%

(+) spadek średniej ceny nabycia energii o 2,7%

(+)wzrost wolumenu sprzedaży energii o 3,6%

(+) wzrost wyniku na obrocie paliwem gazowym

Koszty własne

(-) wyższe koszty bezpośrednie sprzedaży o 1 mln zł

(-) wyższe koszty usług wspólnych o 3 mln zł

Pozostałe czynniki

(-) wyższe odpisy aktualizujące należności o 7 mln zł

(-) koszty darowizn 7 mln zł

(+) niższe odpisane należności w koszty 6 mln zł

Obszar Dystrybucji

[tys. zł]20152016ZmianaZmiana %IVQ 2015IVQ 2016ZmianaZmiana %
Przychody ze sprzedaży 3 069 481 3 083 878 14 397 0,50% 801 209 810 333 9 124 1,10%
usługi dystrybucyjne do odbiorców końcowych 2 824 487 2 887 972 63 485 2,20% 721 931 746 882 24 951 3,50%
opłaty za przyłączenie do sieci 98 092 67 564 -30 528 -31,10% 43 616 19 845 -23 771 -54,50%
pozostałe 146 902 128 342 -18 560 -12,60% 35 662 43 606 7 944 22,30%
EBIT 702 059 631 607 -70 452 -10,00% 197 864 135 476 -62 388 -31,50%
Amortyzacja 436 823 479 720 42 897 9,80% 108 166 118 382 10 216 9,40%
EBITDA 1 138 882 1 111 327 -27 555 -2,40% 306 030 253 858 -52 172 -17,00%
CAPEX 925 106 920 413 -4 693 -0,50% 434 394 274 937 -159 457 -36,70%
Udział przychodów ze sprzedaży segmentu w przychodach ze sprzedaży netto Grupy 23% 19% -4 p.p.   20% 19% -1 p.p.  

Enea Operator sp. z o.o. odpowiada za dystrybucję energii elektrycznej do 2,5 mln Klientów w zachodniej i północno-zachodniej Polsce. Podstawowym zadaniem Enea Operator jest dostarczanie energii w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu odpowiednich parametrów jakościowych.

W obszarze Dystrybucji prezentowane są dane finansowe Spółek:

  • Enea Operator sp. z o.o.
  • Enea Serwis sp. z o.o.
  • Enea Pomiary sp. z o.o.
  • Annacond Enterprises sp. z o. o.

2016 Czynniki zmiany EBITDA:

Marża z działalność koncesjonowanej:

(+) wyższe przychody ze sprzedaży usług dystrybucji odbiorcom końcowym o 63 mln zł

(+)niższe koszty zakupu energii el. na pokrycie różnicy bilansowej i potrzeb własnych o 11 mln zł

(+) wyższe przychody ze sprzedaży usług dystrybucji innym podmiotom o 3 mln zł

(-) wyższe koszty zakupu usług przesyłowych o 49 mln zł

(-)niższe przychody z tyt. opłat za przyłączenie do sieci o 31 mln zł

Działalność niekoncesjonowana:

(-) niższe przychody z tytułu usług w wyniku przeniesienia działalności związanej z konserwacją oświetlenia drogowego do Enea Oświetlenie o 12 mln zł

(-)optymalizacja serwisu obszaru dystrybucji w zakresie:

- działalności eksploatacyjnej oraz realizacji przyłączeń – 14 mln zł (Enea Serwis)

- odczytów oraz legalizacji i napraw liczników – 3 mln zł (Enea Pomiary

(-)niższe przychody ze sprzedaży towarów i materiałów o 1 mln zł

Koszty operacyjne:

(-) wyższe koszty podatków i opłat o 13 mln zł (wzrost wartości majątku sieciowego w wyniku przeprowadzonych inwestycji)

(-) wzrost kosztów świadczeń pracowniczych o 9 mln zł, głównie w wyniku wzrostu rezerw pracowniczych

(+) niższe koszty IT, eksploatacji i napraw majątku oraz materiałów o 20 mln zł

Pozostała działalność operacyjna:

(+)wyższe przychody z tyt. usunięcia kolizji o 22 mln zł

(-)wyższe koszty likwidacji o 9 mln zł

(-) wyższe koszty uregulowań prawnych dotyczących majątku sieciowego o 4 mln zł

[tys. zł]20152016ZmianaZmiana %IVQ 2015IVQ 2016ZmianaZmiana %
Przychody ze sprzedaży 3 069 481 3 083 878 14 397 0,50% 801 209 810 333 9 124 1,10%
usługi dystrybucyjne do odbiorców końcowych 2 824 487 2 887 972 63 485 2,20% 721 931 746 882 24 951 3,50%
opłaty za przyłączenie do sieci 98 092 67 564 -30 528 -31,10% 43 616 19 845 -23 771 -54,50%
pozostałe 146 902 128 342 -18 560 -12,60% 35 662 43 606 7 944 22,30%
EBIT 702 059 631 607 -70 452 -10,00% 197 864 135 476 -62 388 -31,50%
Amortyzacja 436 823 479 720 42 897 9,80% 108 166 118 382 10 216 9,40%
EBITDA 1 138 882 1 111 327 -27 555 -2,40% 306 030 253 858 -52 172 -17,00%
CAPEX 925 106 920 413 -4 693 -0,50% 434 394 274 937 -159 457 -36,70%
Udział przychodów ze sprzedaży segmentu 23% 19% -4 p.p.   20% 19% -1 p.p.  
w przychodach ze sprzedaży netto Grupy                

IVQ 2016 Czynniki zmiany EBITDA:

Marża z działalność koncesjonowanej:

(+) wyższe przychody ze sprzedaży usług dystrybucji odbiorcom końcowym o 25 mln zł

(+) niższe koszty zakupu energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej o 9 mln zł

(-) wyższe koszty zakupu usług przesyłowych o 20 mln zł

(-) niższe przychody z tytułu opłat za przyłączenie do sieci o 24 mln zł

Działalność niekoncesjonowana:

(-)niższe przychody z tytułu usług w wyniku przeniesienia działalności związanej z konserwacją oświetlenia drogowego do Enea Oświetlenie o 2 mln zł

(-)optymalizacja serwisu obszaru dystrybucji w zakresie:

- działalności eksploatacyjnej oraz realizacji przyłączeń – 7 mln zł (Enea Serwis)

(-)niższe przychody ze sprzedaży towarów i materiałów o 1 mln zł

Koszty operacyjne:

(+) niższe koszty IT, eksploatacji i napraw majątku oraz materiałów o 11 mln zł

(-) wzrost kosztów świadczeń pracowniczych o 18 mln zł, głównie w wyniku wzrostu rezerw pracowniczych

(-) wyższe koszty podatków i opłat o 3 mln zł (wzrost wartości majątku sieciowego w wyniku przeprowadzonych inwestycji)

Pozostała działalność operacyjna:

(+)wyższe przychody z tyt. usunięcia kolizji o 2 mln zł

(-) wyższe koszty uregulowań prawnych dotyczących majątku sieciowego o 8 mln zł

(-) wyższe koszty likwidacji o 6 mln zł

Obszar Wytwarzania

[tys. zł]20152016ZmianaZmiana %IVQ2015IVQ 2016ZmianaZmiana %
Przychody ze sprzedaży 3 531 459 3 310 314 -221 145 -6,30% 875 155 852 527 -22 628 -2,60%
energia elektryczna 2 820 195 2 909 673 89 478 3,20% 744 583 727 773 -16 810 -2,30%
świadectwa pochodzenia 120 290 45 537 -74 753 -62,10% 36 227 9 940 -26 287 -72,60%
sprzedaż uprawnień do emisji CO2 - 32 713 32 713 100,00% - 10 642 10 642 100,00%
ciepło 275 153 296 771 21 618 7,90% 85 756 97 505 11 749 13,70%
rekompensata na pokrycie kosztów osieroconych 293 147 - -293 147 -100,00% - - - -
pozostałe 22 674 25 620 2 946 13,00% 8 589 6 667 -1 922 -22,40%
EBIT -905 467 178 751 1 084 218 - -1 393 828 -60 210 1 333 618 95,70%
Amortyzacja 299 255 247 931 -51 324 -17,20% 79 320 63 781 -15 539 -19,60%
Odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych 1 501 621 90 808 -1 410 813 -94,00% 1 501 621 48 808 -1 452 813 -96,70%
EBITDA 895 409 517 490 -377 919 -42,20% 187 113 52 379 -134 734 -72,00%
CAPEX 1 954 870 1 390 165 -564 705 -28,90% 560 383 451 786 -108 597 -19,40%
Udział przychodów ze sprzedaży segmentu w przychodach ze sprzedaży netto Grupy 26% 21% -5 p.p.   22% 20% -2 p.p.  

W obszarze Wytwarzania prezentowane są dane finansowe Spółki Enea Wytwarzanie sp. z o.o. oraz jej spółek zależnych.

Enea Wytwarzanie posiada m.in. 10 wysokosprawnych i zmodernizowanych bloków energetycznych w segmencie Elektrowni Systemowych.

Roczne zdolności produkcyjne wynoszą w tym segmencie ok. 16 TWh energii elektrycznej.


2016 Czynniki zmiany EBITDA:

Segment Elektrownie Systemowe:

(-)w 2015 r. przychody z tytułu KDT 293,1 mln zł – zakończenie programu w Enea Wytwarzanie

(-)wyższe koszty stałe o 40 mln zł – wyższe rezerwy na świadczenia pracownicze o 32,8 mln zł

(-)spadek marży na obrocie i na Rynku Bilansującym o 6,2 mln zł

(+)wzrost marży na wytwarzaniu o 71,8 mln zł

(+)wyższy wynik na pozostałej działalności o 8,5 mln zł

(+)wyższe przychody z Regulacyjnych Usług Systemowych o 2 mln zł

Segment Ciepło:

(+)spadek kosztów zużycia materiałów i surowców o 29,4 mln zł

(+)wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła o 23,2 mln zł

(-)wzrost kosztów zakupu energii na potrzeby sprzedaży o 4,6 mln zł

(-)spadek przychodów z tytułu świadectw pochodzenia o 23,9 mln zł

Segment OZE:

(-)utworzenie rezerwy w kwocie 129 mln zł w związku z oszacowaniem wartości udziałów w spółce Eco-Power sp. z o.o.

(-)obszar Wiatr (-14,4 mln zł) : spadek przychodów ze świadectw pochodzenia o 12,5 mln zł i niższy wynik na pozostałej działalności operacyjnej o 1,4 mln zł

(-)obszar Woda (-8,0 mln zł): spadek przychodów ze świadectw pochodzenia o 9,1 mln zł, niższy wynik na pozostałej działalności operacyjnej o 2,0 mln zł i wyższe przychody z energii elektrycznej o 2,6 mln zł

(+)obszar Biogaz (+6,7 mln zł): w 2015 r. utworzenie rezerw na przyszłe zobowiązania w wysokości 6,2 mln zł

[tys. zł]20152016ZmianaZmiana %IVQ 2015IVQ 2016ZmianaZmiana %
Przychody ze sprzedaży 3 531 459 3 310 314 -221 145 -6,30% 875 155 852 527 -22 628 -2,60%
energia elektryczna 2 820 195 2 909 673 89 478 3,20% 744 583 727 773 -16 810 -2,30%
świadectwa pochodzenia 120 290 45 537 -74 753 -62,10% 36 227 9 940 -26 287 -72,60%
sprzedaż uprawnień do emisji CO2 - 32 713 32 713 100,00% - 10 642 10 642 100,00%
ciepło 275 153 296 771 21 618 7,90% 85 756 97 505 11 749 13,70%
rekompensata na pokrycie kosztów osieroconych 293 147 - -293 147 -100,00% - - - -
pozostałe 22 674 25 620 2 946 13,00% 8 589 6 667 -1 922 -22,40%
EBIT -905 467 178 751 1 084 218 - -1 393 828 -60 210 1 333 618 95,70%
Amortyzacja 299 255 247 931 -51 324 -17,20% 79 320 63 781 -15 539 -19,60%
Odpisy z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów 1 501 621 90 808 -1 410 813 -94,00% 1 501 621 48 808 -1 452 813 -96,70%
EBITDA 895 409 517 490 -377 919 -42,20% 187 113 52 379 -134 734 -72,00%
CAPEX 1 954 870 1 390 165 -564 705 -28,90% 560 383 451 786 -108 597 -19,40%
Udział przychodów ze sprzedaży segmentu w przychodach ze sprzedaży netto Grupy 26% 21% -5 p.p.   22% 20% -2 p.p.  

IVQ 2016 Czynniki zmiany EBITDA:

Segment Elektrownie Systemowe:

(-)wyższe koszty stałe o 27,0 mln zł

(+)wzrost marży na obrocie i na Rynku Bilansującym o 0,9 mln zł

(+)wyższe przychody z Regulacyjnych Usług Systemowych o 1,0 mln zł

(+)wzrost marży na wytwarzaniu o 5,1 mln zł

(+)wyższy wynik na pozostałej działalności operacyjnej o 11,4 mln zł

Segment Ciepło:

(-)spadek przychodów ze sprzedaży świadectw pochodzenia o 12,0 mln zł

(-)wzrost kosztów świadczeń pracowniczych o 3,9 mln zł

(-)spadek przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów o 1,9 mln zł

(-)spadek przychodów z pozostałej działalności operacyjnej o 2,9 mln zł

(+)spadek kosztów zużycia materiałów i surowców o 10,7 mln zł

(+)wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła o 11,9 mln zł

Segment OZE:

(-)utworzenie rezerwy związanej z oszacowaniem wartości udziałów w spółce Eco Power sp. z o.o. w kwocie 129 mln zł

(+)obszar Biogaz (+7,1 mln zł): w 2015 r. utworzenie rezerw na przyszłe zobowiązania w wysokości 5,8 mln zł, niższe koszty zużycia substratów o 0,9 mln zł, wyższe przychody z tytułu świadectw pochodzenia o 0,5 mln zł

(+)obszar Woda (+1,4 mln zł): niższe koszty z tytułu wynagrodzeń o 1,4 mln zł

(-)obszar Wiatr (-2,9 mln zł): niższy wynik na pozostałej działalności operacyjnej o 2,0 mln zł, niższe przychody z tytułu świadectw pochodzenia o 5,1 mln zł, niższe koszty usług obcych o 3,8

Obszar Wydobycia

[tys. zł]20151)2016ZmianaZmiana %IVQ 2015 1)IVQ 2016ZmianaZmiana %
Przychody ze sprzedażya 362 580 1 785 981 1 423 401 392,60% 362 580 471 878 109 298 30,10%
węgiel 355 452 1 724 416 1 368 964 385,10% 355 452 452 043 96 591 27,20%
pozstałe produkty i usługi 3 328 49 896 46 568 1399,30% 3 328 17 223 13 895 417,50%
towary i materiały 3 800 11 669 7 869 207,10% 3 800 2 612 -1 188 -31,30%
EBIT 115 666 241 189 125 523 108,50% 115 666 82 250 -33 416 -28,90%
Amortyzacja 40 441 363 238 322 797 798,20% 40 441 92 472 52 031 128,70%
Odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych - 7 353 7 352 100,00% - - - -
EBITDA 156 107 611 779 455 672 291,90% 156 107 174 722 18 615 11,90%
CAPEX 51 114 307 720 256 606 502,00% 51 114 92 611 41 496 81,20%
Udziały przychodów ze sprzedaży segmentu w przychodach ze sprzedaży Grupy 3% 11% 8 p.p.   9% 11% 2 p.p.  

1) Prezentowane dane w roku 2015 dotyczą okresu listopad-grudzień.

Obszar Wydobycia - GK LW Bogdanka

Dane finansowe GK LW Bogdanka za okres styczeń - grudzień 2016 r.

Jednostka Dominująca – Lubelski Węgiel Bogdanka SA

Sortymenty produkcji: miał (ok. 99%), groszek, orzech

Główni odbiorcy: energetyka zawodowa i przemysłowa

2016 Czynniki osiągniętej EBITDA:

(+) rentowność EBITDA 34,3% przy rentowności EBIT 13,5%

(+) wzrost produkcji i sprzedaży węgla, w tym rozpoczęcie sprzedaży eksportowej (Ukraina)

(+) niższy, jednostkowy koszt wydobycia

(+) wyższa ilościowa sprzedaż węgla przy niższej cenie sprzedaży

 

Obszar Pozostałej działalności

[tys. zł]20152016ZmianaZmiana %IVQ 2015IVQ 2016ZmianaZmiana %
Przychody ze sprzedaży 549 156 533 901 -15 255 -2,80% 162 306 138 912 -23 394 -14,40%
EBIT -341 -747 -406 -119,10% -16 178 -13 198 2 980 18,40%
Amortyzacja 19 593 28 260 8 667 44,20% 6 307 8 332 2 025 32,10%
EBITDA 19 252 27 513 8 261 42,90% -9 871 -4 866 5 005 50,70%
CAPEX 93 846 108 496 14 650 15,60% 49 191 54 529 5 338 10,90%
Udział przychodów ze sprzedaży segmentu w przychodach ze sprzedaży Grupy 4% 3% -1 p.p.   4% 3% -1 p.p.  

W obszarze Pozostałej działalności prezentowane są spółki z trzech obszarów:

  • wsparcie dla pozostałych spółek w Grupie Kapitałowej:

Enea Centrum sp. z o.o. – stanowiąca Centrum Usług Wspólnych w Grupie w zakresie księgowości, kadr, teleinformatyki, obsługi klienta

Enea Logistyka sp. z o.o. – spółka wyspecjalizowana w zakresie działalności logistycznej, magazynowej, zaopatrzeniowej

  • działalność towarzysząca:

Enea Oświetlenie sp. z o.o. – spółka wyspecjalizowana w oświetleniu wewnątrz i na zewnątrz budynków; projektuje, buduje oświetlenie drogowe, iluminacje przestrzeni miejskich, podświetlanie budynków zabytkowych i użyteczności publicznej, a także świadczy usługi budowy i kompleksowej obsługi elektrowni fotowoltaicznych

  • działalność pozostała:

Grupa prowadzi działania restrukturyzacyjne, których celem jest utrzymanie w strukturze jedynie spółek z podstawowego łańcucha wartości, spółek je wspierających oraz towarzyszących.

Do tej grupy spółek należał Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK, który został sprzedany 2 grudnia 2016 r.