CSR i sponsoring

Społeczna odpowiedzialność biznesu Grupy Enea w 2016 r. skupiła się wokół realizacji poniższych działań:

Konkurs „Modelowanie rynku energii”

W 2016 r., spółka z Grupy Enea, Enea Trading, przygotowała dwie edycje konkursu „Modelowanie Rynku Energii” dla studentów kierunków ekonomicznych, ekonometrycznych oraz związanych z energetyką.

W konkursie do wygrania były nagrody pieniężne oraz szansa na zatrudnienie w Enea Trading.

Celem konkursu, nad którym patronat objęło Ministerstwo Energii, były:

 • budowa polskiego potencjału intelektualnego
 • popularyzacja tematyki funkcjonowania rynku energii
 • pozyskanie dobrze przygotowanych kadr potrafiących sprostać wyzwaniom firmy tradingowej
 • promowanie wiedzy na temat rynku energii
 • rozwijanie współpracy między szkolnictwem wyższym i biznesem

Podczas trwania konkursu uruchomiono konsultacje dla studentów, umożliwiające zapoznanie się ze specyfiką branży energetycznej w Polsce oraz z charakterem pracy analityka w tym obszarze. Uczestnicy mogli uczestniczyć w spotkaniach, tele- oraz wideokonferencjach z pracownikami Grupy Enea.

Kampania edukacyjna „Dbamy o Twoje bezpieczeństwo. Ty też o nie zadbaj!”

W 2016 r., spółka z Grupy Enea, Enea Operator, zrealizowała kampanię edukacyjną „Dbamy o Twoje bezpieczeństwo. I Ty też o nie zadbaj!” mającą uczulić, że choć sieć elektroenergetyczna jest bezpieczna, bo dbałość o to jest priorytetem Enea, to każda z osób, w tym również dzieci, musi sama zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Najczęstszą przyczyną wypadków, śmierci czy porażeń prądem elektrycznym są bowiem beztroska, brak wyobraźni, nieodpowiedzialne zachowania w bliskim sąsiedztwie infrastruktury energetycznej lub zwyczajnie niewiedza.

Celem kampanii jest promowanie bezpiecznych zachowań w pobliżu elementów sieci elektroenergetycznej. Akcja adresowana jest do wszystkich: dzieci, młodzieży i dorosłych, gdyż każdy codziennie mija słupy, stacje czy szafki energetyczne. Partnerami akcji są Policja, Straż Pożarna oraz Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Enea Operator jest właścicielem ponad 121 tys. km linii dystrybucyjnych wraz z przyłączami, 38 tys. stacji transformatorowych i innych urządzeń energetycznych na terenie północno-zachodniej Polski, które sukcesywnie modernizuje. Jednak nawet najbezpieczniejsze urządzenia nie zniwelują różnego rodzaju wypadków, jeżeli osoby w ich pobliżu nie będą zachowywać się odpowiedzialnie.

Na potrzeby akcji zostały zrealizowane cztery animowane spoty edukacyjne, konkursy dla uczniów oraz pokazy i zajęcia poświęcone bezpieczeństwu, które przeprowadzili strażacy oraz ratownicy i wolontariusze Enei.

Ochrona rybołowa

Rybołów należy obecnie do jednych z najbardziej zagrożonych wyginięciem gatunkiem ptaków szponiastych w Polsce i jest pod ścisłą ochroną. Szacuje się, że obecnie w Polsce gniazduje zaledwie 30 par, zaś w województwie lubuskim ich liczebność w 2016 r. osiągnęła poziom już tylko 3 par lęgowych.

W środowisku naturalnym rybołowy preferują budowanie gniazd m.in. na różnego rodzaju konstrukcjach słupów energetycznych. Dla stworzenia im większej ilości siedlisk do gniazdowania, postanowiono wykorzystać infrastrukturę przesyłu energii elektrycznej instalując na słupach sztuczne platformy.

W 2016 r. zostało zawarte porozumienie między Enea Operator a Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim na rzecz podjęcia wspólnych działań dotyczących czynnej ochrony rybołowa oraz umożliwienia odtworzenia jego stabilnej populacji.

Łącznie w ramach współpracy zainstalowano na słupach wysokiego napięcia sześć tego typu platform gniazdowych w specjalnie wybranych lokalizacjach, położonych w granicach administracyjnych województwa lubuskiego.

Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Enea 2015

Opracowanie piątego już „Raportu zrównoważonego rozwoju Grupy Enea za 2015 rok”, a czwartego w wersji online, jest konsekwencją podjętego zobowiązania, a także przejawem transparentności w komunikowaniu danych pozafinansowych, celów strategicznych oraz ich przełożenia na podjęte przez spółki Grupy działania i inicjatywy oraz ich ekonomiczne, społeczne i środowiskowe skutki.

W pracach nad raportem CSR za rok 2015, które trwały do czerwca 2016 r. brali udział koordynatorzy CSR w spółkach Grupy oraz liczni pracownicy odpowiedzialni za kluczowe obszary. Raport CSR został przygotowany, podobnie jak poprzednie, w wersji online wg międzynarodowego standardu raportowania GRI G4 na poziomie aplikacji „Core”.

Proces raportowania został przeprowadzony w zgodzie z czterema zasadami standardu GRI G4: uwzględniania Interesariuszy, istotności, kontekstu zrównoważonego rozwoju oraz kompletności.

Celem raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) jest zwiększenie przejrzystości komunikowania danych pozafinansowych (ESG), a także ich ekonomicznych, społecznych i środowiskowych skutków.

Enea Akademia Sportu

Od kilku lat w Grupie Enea prowadzony jest projekt Enea Akademii Sportu mający na celu promocję zdrowego i aktywnego trybu życia wśród dzieci i młodzieży. Grupa Enea skupia się na rozwoju projektów z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu, mając za zadanie wsparcie finansowe szkolenia dzieci i młodzieży.

Projekt Enea Akademia Sportu aktywnie wspiera rozwój dyscyplin na poziomie amatorskim oraz szkolnym. Projekt obejmuje szkoły oraz kluby sportowe z obszaru dystrybucji - województwa wielkopolskie, lubuskie oraz zachodniopomorskie. W 2016 r. ponad 2.500 dzieci skorzystało z pozalekcyjnych zajęć sportowych i wzięło udział w turniejach organizowanych w ramach projektu.

Zasady przyjmowania i wręczania upominków w Grupie Enea

Grupa Enea chce szczególnie dbać o transparentność oraz o optymalne, odpowiedzialne gospodarowania środkami finansowymi oraz eliminowanie wystąpienia ewentualnego konfliktu interesów i sytuacji, gdzie wręczanie oraz przyjmowanie upominków, mogą mieć niewłaściwy wpływ na współpracę lub podważyć zaufanie do decyzji biznesowych. Upominki choć są w biznesie przejawem gościnności i zwyczajowym gestem grzecznościowym mającym na celu budowanie dobrych relacji pomiędzy partnerami, to mogą utrudniać zachowanie obiektywnej postawy wobec obdarowującej osoby, firmy czy instytucji.

W związku z tym w Grupie Enea wprowadzona została nowa regulacja „Zasady przyjmowania i wręczania upominków w Grupie Enea”, która:

 • obowiązuje wszystkich pracowników Grupy Enea, włączając w to osoby zatrudnione na kontraktach menedżerskich oraz partnerów Enea tworzących sieć sprzedaży pośredniej i spółki joint-venture w sytuacjach, w których reprezentują oni Grupę Enea
 • określa zasady, którymi pracownicy Grupy Enea powinni się kierować wręczając lub przyjmując upominki
 • spowodowała konieczność prowadzenia Rejestru Upominków, stanowiącego wykaz przyjmowanych i wręczanych upominków powyżej konkretnie określonego pułapu kwotowego
 • usystematyzowała i ujednoliciła wrażliwe zagadnienie na poziomie Grupy Enea

Stworzenie i wymóg raportowania o ewentualnie wręczonych i przyjętych przez pracowników Grupy upominkach powyżej konkretnie określonego pułapu kwotowego spowodował, że zaczęto analizować szerszy kontekst grzecznościowych gestów oraz rynkową cenę upominków.

Enea Fundacja

Edukacja, ochrona zdrowia oraz wspieranie kultury to główne obszary, które w 2016 r. były wspierane przez Fundację Enea.

W 2016 r. rozpatrzono 251 wniosków. Podpisano 41 umów darowizny, z czego:

 • 41% podpisanych umów dotyczyło wsparcia projektów z obszaru edukacji
 • 24% podpisanych umów dotyczyło wsparcia projektów z obszaru zdrowia
 • 21% podpisanych umów dotyczyło wsparcia projektów z obszaru kultury

Wśród beneficjentów znalazły się podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną oraz pracownicy Grupy Enea, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

Wolontariat pracowniczy

Program wolontariatu pracowniczego działa w Grupie od 2011 r. W 2016 r. pracownicy Grupy prowadzili działania edukacyjne w obszarach udzielania pierwszej pomocy „Pierwsza pomoc – ratownictwo przedmedyczne” oraz lekcji dla najmłodszych pt. „Nie taki prąd straszny”.

W ramach wolontariatu akcyjnego wolontariusze realizowali następujące projekty:

 • „Paczka Wielkiej Mocy na Wielkanoc” – we wszystkich spółkach Grupy zebrano słodycze, artykuły papiernicze i zabawki dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych zlokalizowanych na obszarze działania naszej Grupy. Prezenty przekazano domom dziecka, świetlicom środowiskowym, domom samotnej matki. Obdarowano ok. 300 dzieci w 11 placówkach.
 • „Tornister Pełen Uśmiechów” - akcja organizowana przez Caritas, podczas której zebrano przybory szkolne, które z początkiem września trafiły do dzieci z ubogich rodzin. Do zbierania dołączyli się pracownicy całej Grupy. Zebrane przybory zapełniły 70 tornistrów.
 • „Odkręć, przynieś, pomóż” – pracownicy Grupy zbierają plastikowe nakrętki od opakowań, by móc je później przekazać na szczytny cel. Wolontariusze zbierają nakrętki przez cały rok. Uzbierane kilogramy przekazywane są regularnie Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Droga” w Luboniu pod Poznaniem. Dzięki pomocy wolontariuszy udało się wesprzeć min. remont ośrodka Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 • „Poland Business Run” - to największy charytatywny bieg w Polsce, który pomaga spełniać marzenia osób po amputacjach. W roku 2016 już po trzeci Enea zapewniła start chętnym pracownikom w naszej organizacji. Biegło 13 pięcioosobowych drużyn. Wszystkie pozyskane dzięki opłatom startowym środki przeznaczono na podopiecznych Stowarzyszenia Jaśka Meli Poza Horyzonty.

W 2016 r. wolontariusze Grupy Enea przepracowali społecznie 361 godzin na rzecz prawie 8.114 beneficjentów

Raport zrównoważonego rozwoju LW Bogdanka za 2015 r.

Opublikowany w czerwcu Raport Zintegrowany GK LW Bogdanka za 2015 r. otrzymał Nagrodę Główną w jubileuszowym, 10-tym konkursie Raporty Społeczne, organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte oraz przyznawaną w ramach tego samego konkursu Nagrodę Ministra Rozwoju. Raport łączy w sobie zarówno wyniki finansowe, jak i pozafinansowe.

Audyt łańcucha dostaw

LW Bogdanka w lutym 2016 r. pozytywnie przeszła audyt łańcucha dostawców przeprowadzony przez jednego z odbiorców. Jednocześnie, ciągle pracując nad usprawnieniem metod propagowania wiedzy z zakresu etyki wśród pracowników, w Spółce wprowadzono wytyczne:

 • trybu i sposobu organizacji szkoleń
 • badań ankietowych i propagowania wiedzy w zakresie przestrzegania i upowszechniania zasad kodeksu etyki oraz przeciwdziałania nadużyciom

Odpowiedzialność społeczna, dobre warunki zatrudnienia, dbanie o rozwój kompetencji kadry pracowniczej czy obowiązujący w Spółce Kodeks Etyki to jedne z czynników, dzięki którym LW Bogdanka otrzymała tytuł „TOP Pracodawcy Polski Wschodniej”.

Wolontariat pracowniczy w LW Bogdanka

W ramach wolontariatu pracowniczego w LW Bogdanka w okresie czterech kwartałów 2016 r. zrealizowane zostały następujące inicjatywy:

 • Wielka Moc Pomagania - zbiórka darów wielkanocnych na potrzeby Schroniska dla Nieletnich (SDN) w Dominowie pod Lublinem
 • Tornister pełen uśmiechów - przygotowanie kilkudziesięciu wyprawek z przyborami dla uczniów z najuboższych rodzin na Lubelszczyźnie
 • Charytatywna zbiórka makulatury - środki pochodzące ze sprzedaży zebranej przez pracowników makulatury zasiliły „Skarbiec Dobrego Wychowania” (fundusz stypendialny dla zdolnej młodzieży z Lublina)
 • Szlachetna Paczka – w ramach akcji przeprowadzono jedną ogólnozakładową zbiórkę oraz kilka oddziałowych. Pomogliśmy rodzinom z woj. lubelskiego.

Kontynuowane były także stałe zbiórki:

 • Akcja „Pozytywnie nakręceni” - zbiórka nakrętek dla podopiecznych Lubelskiego Hospicjum im. Małego Księcia
 • Gorączka Złota - zbiórka zalegających w portfelu monet o niskich nominałach 1, 2, 5 gr, które przekazywane są lubelskiemu oddziałowi PCK

Relacje ze społecznością lokalną

Wsparcie lokalnej społeczności

LW Bogdanka wspiera lokalne inicjatywy społeczne, których celem jest rozwój sfery kulturalnej, naukowej, oświatowej, zdrowotnej, budowy infrastruktury gminnej oraz zabezpieczenie innych potrzeb lokalnej społeczności. Spółka zadbała o poprawę bezpieczeństwa pracowników i wszystkich mieszkańców regionu m.in poprzez dofinansowanie zakupu wozu ratowniczo-gaśniczego dla sąsiadującej z Bogdanką jednostki OSP oraz specjalistycznego urządzenia do badania słuchu dla szpitala w Łęcznej. To m.in. za takie działania w czerwcu 2016 r. Spółka została uhonorowana Aniołem Dobroci przez wspierany przez nią Ośrodek WTZ w ramach PSOUU Łęczna.

Międzysektorowe Porozumienie dla życia i zdrowia

LW Bogdanka, Fundacja „Solidarni Górnicy” oraz RCKiK w Lublinie uzgodniły w marcu 2016 r. zakres wspólnych działań na 2016 r., w tym akcje krwiodawstwa oraz spotkania propagujące wiedzę z tego zakresu wśród pracowników. W celu poszerzania wiedzy o dawstwie krwi i szpiku odbyły się spotkania przedstawicieli RCKiK w Lublinie z kadrą kierowniczą LW Bogdanka, a także akcje poboru krwi organizowane w partnerstwie.

Inne inicjatywy

Kopalnia blisko natury

Jako fundator oraz współorganizator (wraz z OTOP) Ścieżki Edukacyjnej Nadrybie, LW Bogdanka planuje kontynuację rozbudowy jej infrastruktury. W styczniu 2016 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa Parczew, którzy podzielili się wiedzą w zakresie przygotowania i użytkowania ścieżek edukacyjnych na terenach cennych przyrodniczo. Dotychczasowe starania i prace nad Ścieżką Edukacyjną zostały docenione w XIX edycji Konkursu o tytuł Dobroczyńca Roku, którego LW Bogdanka została finalistą.

Edukacja w C-Strefie (multimedialna wystawa prezentująca historię Bogdanki i Lubelskiego Zagłębia Węglowego) - LW Bogdanka chętnie dzieli się swoją historią, tradycjami oraz osiągnięciami z dziećmi i młodzieżą, poprzez organizację spotkań z pracownikami, którzy, w specjalnie zaprojektowanych salach multimedialnych, przybliżają im tematykę górnictwa.