37. Przychody finansowe

 31.12.201631.12.2015
Przychody z tytułu odsetek 41 151 50 311
- rachunki i lokaty bankowe 31 815 26 588
- pozostałe pożyczki i należności 9 279 5 478
- pozostałe 57 18 245
Różnice kursowe 11 176 1 733 
Zmiana wartości godziwej instrumentów finansowych 11 575 6 914
Przeklasyfikowanie wyceny wartości aktywów dostępnych do sprzedaży do zysków i strat - 12 854
Inne przychody finansowe 12 448 12 685
Razem 76 350 84 497