Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat – 2016


[tys. zł]20152016ZmianaZmiana %
Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej 1) 5 696 818 6 548 229 851 411 14,90%
Przychody ze sprzedaży energii cieplnej 275 118 312 625 37 507 13,60%
Przychody ze sprzedaży gazu ziemnego 1) 121 965 179 476 57 511 47,20%
Przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych 2 964 470 3 001 032 36 562 1,20%
Przychody z tytułu świadectw pochodzenia 1) 24 931 13 739 -11 192 -44,90%
Przychody ze sprzedaży praw do emisji CO2 - 32 780 32 780 100,00%
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 1) 106 141 87 004 -19 137 -18,00%
Przychody ze sprzedaży pozostałych usług 1) 146 254 176 369 30 115 20,60%
Rekompensata na pokrycie kosztów osieroconych 293 147 - -293 147 -100,00%
Sprzedaż węgla 219 548 904 424 684 876 311,90%
Przychody ze sprzedaży netto 9 848 392 11 255 678 1 407 286 14,30%
Amortyzacja 790 375 1 110 350 319 975 40,50%
Koszty świadczeń pracowniczych 989 489 1 490 752 501 263 50,70%
Zużycie materiałów i surowców oraz wartość sprzedanych towarów 1 791 115 1 361 884 -429 231 -24,00%
Zakup energii na potrzeby sprzedaży 3 282 923 4 074 797 791 874 24,10%
Usługi przesyłowe 769 503 860 991 91 488 11,90%
Inne usługi obce 423 204 664 644 241 440 57,10%
Podatki i opłaty 290 201 326 537 36 336 12,50%
Koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży 8 336 810 9 889 955 1 553 145 18,60%
Pozostałe przychody operacyjne 99 102 144 038 44 936 45,30%
Pozostałe koszty operacyjne 262 040 261 625 -415 -0,20%
Zysk / (strata) na sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych -9 148 -30 662 -21 514 -235,20%
Odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych 1 501 621 98 160 -1 403 461 -93,50%
Zysk / (strata) operacyjny -162 125 1 119 314 1 281 439 -
Koszty finansowe 81 751 127 010 45 259 55,40%
Przychody finansowe 84 497 76 350 -8 147 -9,60%
Odpis wartości firmy 251 432 - -251 432 -100,00%
Przychody z tytułu dywidend 1 833 148 -1 685 -91,90%
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem -408 978 1 068 802 1 477 780 -
Podatek dochodowy -10 100 219 889 229 989 -
Zysk / (strata) netto okresu sprawozdawczego -398 878 848 913 1 247 791 -
EBITDA 2 129 871 2 327 824 197 953 9,30%

1) Zmiana prezentacyjna publikowanych danych za 2015 r. 

 

 

2016:

Czynniki zmiany EBITDA GK Enea: 

(+) wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej o 851 mln zł wynika z większego wolumenu sprzedaży o 5.509 GWh, pomimo spadku średniej ceny o 4%

(+) wzrost przychodów ze sprzedaż gazu ziemnego o 58 mln zł wynika z zanotowanej większej ilości sprzedaży o 577 GWh, pomimo spadku średniej ceny sprzedaży o 11%

(+) wzrost sprzedaży usług dystrybucyjnych o 37 mln zł wynika z:

(+) wyższego wolumenu (806 GWh) sprzedaży usług dystrybucji odbiorcom końcowym oraz wzrostu stawek opłat przenoszonych m.in. w związku z wejściem od 1 lipca 2016 r. opłat OZE (63 mln zł)

(–) niższych przychodów z tytułu opłat za przyłączenie do sieci (31 mln zł)

(+) wzrost przychodów ze sprzedaży energii cieplnej o 38 mln zł wynika ze wzrostu wolumenu o 613 TJ (m.in. wpływ przejęcia LW Bogdanka)

(+) wzrost przychodów ze sprzedaży pozostałych usług w wyniku przejęcia LW Bogdanka

(+) sprzedaż węgla w wyniku przejęcia LW Bogdanka

(–) spadek średniej ceny praw majątkowych (OZE 22%) przy wzroście wolumenu (10 GWh) wpływa na obniżenie przychodów z obrotu prawami majątkowymi

(–) wzrost kosztów świadczeń pracowniczych w wyniku przejęcia LW Bogdanka oraz w wyniku wyższych rezerw na świadczenia pracownicze

(+) spadek kosztów zużycia materiałów i surowców oraz wartość sprzedanych towarów wynika z przejęcia kluczowego dostawcy węgla LW Bogdanka

(–) wyższe koszty zakupu usług przesyłowych związane z wyższą opłatą PSE oraz w związku z większą ilością dostarczonego gazu odbiorcom końcowym

(–) wzrost kosztów usług obcych spowodowany przejęciem LW Bogdanka

(–) wzrost podatków i opłat głównie wskutek realizacji inwestycji w obszarze majątku sieciowego oraz w wyniku przejęcia LW Bogdanka

(+) wzrost kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu o 792 mln zł w wyniku:

(+) wzrostu wolumenu energii elektrycznej (5.318 GWh), pomimo spadku średniej ceny zakupu energii elektrycznej o 2,9%

(–) wzrostu kosztów obowiązków ekologicznych i kogeneracyjnych o 3 mln zł (m.in wejście w życie obowiązków błękitnych) 

(+) wzrostu kosztów zakupu gazu w związku z wyższym wolumenem (544 GWh)

(+) wzrost wyniku na pozostałej działalności operacyjnej o 24 mln zł:

(+) rozliczenie w 2015 r. powiązania istniejącego przed przejęciem LW Bogdanka na kwotę 94 mln zł (one-off)

(+) rezerwy na roszczenia o odszkodowanie, sprawy sądowe 45 mln zł

(+) niższe należności odpisane w koszty o 18 mln zł

(+) wyższe przychody z tytułu odszkodowań i kar umownych o 9 mln zł

(+) wyższe przychody z tytułu usunięcia kolizji o 22 mln zł

(–) utworzenie rezerwy związanej z oszacowaniem wartości udziałów w spółce Eco-Power sp. z o.o. na kwotę 129 mln zł

(–) strata na likwidacji rzeczowych aktywów 21 mln zł, wynika głównie z likwidowania, przebudowywania wyrobisk oraz z likwidacji rzeczowych aktywów trwałych

(–) wyższe koszty darowizn o 7 mln zł

(–) wyższe koszty uregulowań prawnych dotyczących majątku sieciowego o 4 mln zł

 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat – IVQ 2016

[tys. zł]IVQ 2015IVQ 2016ZmianaZmiana %
Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej 1) 1 470 470 1 669 912 199 442 13,60%
Przychody ze sprzedaży energii cieplnej 90 061 102 370 12 309 13,70%
Przychody ze sprzedaży gazu ziemnego 1) 52 312 43 646 -8 666 -16,60%
Przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych 781 241 783 754 2 513 0,30%
Przychody z tytułu świadectw pochodzenia 1) 15 718 758 -14 960 -95,20%
Przychody ze sprzedaży praw do emisji CO2 - 10 841 10 841 100,00%
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 1) 34 485 21 324 -13 161 -38,20%
Przychody ze sprzedaży pozostałych usług 1) 34 244 52 546 18 302 53,40%
Rekompensata na pokrycie kosztów osieroconych - - - -
Sprzedaż węgla 219 548 266 583 47 035 21,40%
Przychody ze sprzedaży netto 2 698 079 2 951 734 253 655 9,40%
Amortyzacja 232 104 280 265 48 161 20,70%
Koszty świadczeń pracowniczych 309 575 416 205 106 630 34,40%
Zużycie materiałów i surowców oraz wartość sprzedanych towarów 447 948 347 410 -100 538 -22,40%
Zakup energii na potrzeby sprzedaży 855 360 1 027 870 172 510 20,20%
Usługi przesyłowe 198 191 226 259 28 068 14,20%
Inne usługi obce 179 939 215 179 35 240 19,60%
Podatki i opłaty 76 547 80 533 3 986 5,20%
Koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży 2 299 664 2 593 721 294 057 12,80%
Pozostałe przychody operacyjne 52 047 45 358 -6 689 -12,90%
Pozostałe koszty operacyjne 151 698 173 181 21 483 14,20%
Zysk / (strata) na sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych -6 239 -11 210 -4 971 -79,70%
Odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych 1 501 621 48 808 -1 452 813 -96,70%
Zysk / (strata) operacyjny -1 209 096 170 172 1 379 268 -
Koszty finansowe 36 276 27 416 -8 860 -24,40%
Przychody finansowe 41 595 28 461 -13 134 -31,60%
Odpis wartości firmy 251 432 - -251 432 -100,00%
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem -1 455 209 171 217 1 626 426 -
Podatek dochodowy -218 493 42 959 261 452 -
Zysk / (strata) netto okresu sprawozdawczego -1 236 716 128 258 1 364 974 -
EBITDA 524 629 499 245 -25 384 -4,80%

1) Zmiana prezentacyjna publikowanych danych za 2015 r. 

 

IVQ 2016:

Czynniki zmiany EBITDA GK Enea: 

(+) wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej o 199 mln zł wynika z wyższego wolumenu sprzedaży o 1.222 GWh, przy jednoczesnym spadku średniej ceny sprzedaży o 2,8%

(–) spadek ze sprzedaży gazu wynika z dostarczenia niższego wolumenu o 34 GWh

(+) wzrost na sprzedaży energii cieplnej o 12 mln zł wynika z dostarczonego wyższego wolumenu o 285 TJ

(–) spadek przychodów z tytułu sprzedaży świadectw pochodzenia spowodowany spadkiem ceny Praw Majątkowych OZE o 66,9% oraz spadkiem wolumenu o 94 GWh

(+) sprzedaż węgla w wyniku przejęcia LW Bogdanka

(–) wzrost kosztów świadczeń pracowniczych o 107 mln zł spowodowany głównie nabyciem LW Bogdanka oraz w związku z wyższymi rezerwami na świadczenia pracownicze

(–) wzrost kosztów usług przesyłowych o 28 mln zł wynika głównie ze wzrostu opłat PSE

(+) spadek zużycia materiałów i surowców oraz wartość sprzedanych towarów wynika z przejęcia kluczowego dostawcy węgla LW Bogdanka

(–) wyższy koszt podatków i opłat m. in. wyższy podatek od nieruchomości w związku z oddaniem inwestycji sieciowych

(+) wzrost kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu o 173 mln zł:

(+) wzrost wolumenu energii elektrycznej (1.444 GWh) przy równoczesnym wzroście średniej ceny zakupu energii elektrycznej o 2,5%

(+) niższe koszty obowiązków ekologicznych

(–) spadek wartości zakupu gazu ziemnego w związku z niższym wolumenem (33 GWh) oraz spadkiem średniej ceny o 11%

(–) spadek wyniku na pozostałej działalności operacyjnej o 33 mln zł:

(–) utworzenie rezerwy związanej z oszacowaniem wartości udziałów w spółce Eco Power sp. z o.o. na kwotę 129 mln zł

(–) wyższe koszty uregulowań prawnych dotyczących majątku sieciowego o 8 mln zł

(–) wyższe koszty darowizn o 7 mln zł

(–) wyższe odpisy aktualizujące należnościami o 4 mln zł

(–) wyższe koszty likwidacji rzeczowych aktywów trwałych 5 mln zł

(+) rozliczenie w 2015 r. powiązania istniejącego przed przejęciem LW Bogdanka na kwotę 94 mln zł (one-off)

(+) rezerwy na roszczenia o odszkodowanie i sprawy sądowe 22 mln zł

(+) wyższe przychody z tytułu odszkodowań i kar umownych o 8 mln zł

(+) niższe należności odpisane w koszty o 6 mln zł