12. Inwestycje w jednostkach zależnych i współkontrolowanych

 31.12.201631.12.2015
Stan na początek okresu 748 -
Nabycie inwestycji 1 770 748
Stan na dzień sprawozdawczy 2 518 748

   

PGE Polska Grupa Energetyczna, ENERGA, Enea oraz Tauron Polska Energia powołały 19 października 2016 r. spółkę ElectroMobility Poland. Działalność nowej spółki ma przyczynić się do powstania systemu elektromobilności w Polsce.

Nowa spółka dysponuje kapitałem zakładowym w wysokości 10 mln zł. Każda ze spółek powołujących ElectroMobility Poland objęła po 25 proc. kapitału akcyjnego, uzyskując w ten sposób po 25 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.