36. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

 Pozostałe przychody operacyjne31.12.201631.12.2015
Rozwiązanie rezerw na roszczenia o odszkodowanie 30 515 3 834
Rozwiązanie pozostałych rezerw 9 985 11 083
Zwrot kosztów przez ubezpieczyciela 8 332 11 503
Rozliczenie dochodu z tytułu dotacji i opłat przyłączeniowych 24 840 12 603
Odszkodowania, kary, grzywny 16 750 7 486
Odwrócenie niewykorzystanych odpisów aktualizujących 6 302 8 856
Nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa trwałe 25 909 11 761
Inne pozostałe przychody operacyjne 21 405 31 976
Razem 144 038 99 102

 Pozostałe koszty operacyjne31.12.201631.12.2015
Utworzenie rezerw na roszczenia o odszkodowanie (28 654) (34 511)
Utworzenie pozostałych rezerw (151 627) (32 063)
Odpis aktualizujący wartość należności (11 413) (14 416)
Odpisanie należności nieściągalnych (14 010) (31 602)
Odpis aktualizujący wartość zapasów (119) -
Koszty postępowań sądowych (9 217) (5 155)
Koszty związków zawodowych (1 524) (1 105)
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntów (1 505) (2 297)
Rozliczenie powiązania istniejącego przed przejęciem - (94 000)
Inne pozostałe koszty operacyjne (43 556) (46 891)
Razem (261 625) (262 040)