43. Umowy koncesyjne na świadczenie usług publicznych

Przedmiotem prowadzonej przez Grupę Kapitałową działalności jest przede wszystkim wytwarzanie energii elektrycznej, dystrybucja energii elektrycznej, obrót energią elektryczną oraz produkcja i sprzedaż węgla.

Enea S.A. otrzymała 5 października 2007 r. decyzję o przedłużeniu koncesji na obrót energią elektryczną ważną do 31 grudnia 2025 r.

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, za koncesjonowanie, regulację działalności przedsiębiorstw energetycznych i zatwierdzanie taryf odpowiada Prezes URE, który w drodze decyzji administracyjnej zatwierdza ceny energii oraz stawki opłat oraz zasady ich stosowania określone w Taryfie.

Obowiązkowi przedkładania Prezesowi URE do zatwierdzania podlegają taryfy dla energii elektrycznej obejmujące działalność nieuznaną przez Prezesa URE za prowadzoną w warunkach konkurencji (w odniesieniu do której Prezes URE nie wydał decyzji zwalniającej z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzania). Aktualnie obowiązkowi przedkładania Prezesowi URE do zatwierdzenia podlegają również taryfy dla gazu ziemnego dla odbiorców końcowych, ustawa Prawo energetyczne określa jednak harmonogram zwolnienia z tego obowiązku (od 1 stycznia 2017 r. zwolniona jest z taryfowania sprzedaż w punkcie wirtualnym, sprężonym gazem ziemnym CNG i skroplonym gazem ziemnym LNG oraz w trybie przetargów, aukcji i zamówień publicznych. Od października 2017 r. uwolnione zostaną ceny dla pozostałych odbiorców końcowych, poza odbiorcami w gospodarstwach domowych. Ceny gazu dla tych odbiorców zostaną uwolnione od 1 stycznia 2024 r.).

W roku 2016 Enea stosowała zatwierdzone przez Prezesa URE taryfy:

  • taryfę dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G, niekorzystających z prawa wyboru sprzedawcy obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.
  • taryfy dla gazu ziemnego wysokometanowego (obowiązującą od 20 listopada 2015 r.).

12 września 2013 r. Enea S.A. uzyskała od Prezesa URE koncesję na obrót paliwami gazowymi. Koncesja obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2030 r.

Spółka Enea Operator Sp. z o.o. posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej obowiązującą do 1 lipca 2030 roku.

Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. prowadzi w celach zarobkowych i na własny rachunek działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu i sprzedaży energii elektrycznej oraz wytwarzaniu i sprzedaży ciepła. Działalność ta objęta jest koncesjami udzielanymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - po połączeniu Spółek Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. prowadzi działalność w oparciu o:

Koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej WEE/115-ZTO-F/1271/W/DSW/2013/TW z 31 grudnia 2013 r.- na okres do 31 grudnia 2030 r. z późniejszymi zmianami m.in. decyzją z 27 lutego 2015 r. WEE/115-ZTO-I/1271/W/DSW/2015/TW w związku z przekształceniem Spółki ENEA Wytwarzanie w Sp. z o.o.,

Koncesję na wytwarzanie ciepła WCC/256-ZTO-H/1271/W/DSW/2013/TW z 31 grudnia 2013 r. na okres do 31 grudnia 2025 r. z późniejszymi zmianami: decyzją WCC/256-ZTO-J/1271/W/DSW/2015/TW z 27 lutego 2015 r. w związku z przekształceniem Spółki Enea Wytwarzanie w Sp. z o.o.,

Koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła PCC/269-ZTO-C/1271/W/DRE/2013/RK z 31 grudnia 2013 r. na okres do 31 grudnia 2025 r. z późniejszymi zmianami: decyzją z 23 kwietnia 2015 r. PCC/269-ZTO-D/1271/W/DRE/2015/Esz w związku z przekształceniem Spółki Enea Wytwarzanie w Sp. z o.o.,

Koncesję na obrót energią elektryczną OEE/702/1271/W/2/2012/KL z 21 grudnia 2012 r. na okres do 31 grudnia 2030 r. z późniejszymi zmianami: decyzją z 22 kwietnia 2015 r. OEE/702A/1271/W/DRE/2015/KCh w związku z przekształceniem Spółki Enea Wytwarzanie w Sp. z o.o.

Działalność górnicza spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w zakresie gospodarczego wydobywania kopaliny węgla kamiennego musi odbywać się zgodnie z przepisami Prawa Geologicznego i Górniczego. Spółka posiada:

Koncesję na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Bogdanka” z pokładów 385, 385/2, 389, 391, objętego obszarem górniczym „Puchaczów V” wydaną przez Ministra Środowiska nr 5/2009 z 6 kwietnia 2009 r. Koncesji udzielono do 31 grudnia 2031 r.,

Koncesję na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Lubelskie Zagłębie Węglowe – obszar K-3” z pokładów 379/2, 385/2 i 391, objętego obszarem górniczym „Stręczyn” nr 3/2014 z 17 czerwca 2014 r. wydaną przez Ministra Środowiska. Koncesji udzielono do 17 lipca 2046 r.,

Koncesję na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego ze złoża „Orzechów” nr 29/2014/p z 14 października 2014 r. wydaną przez Ministra Środowiska. Koncesji udzielono do 14 listopada 2018 r., koncesja została zmieniona na wniosek LW Bogdanka decyzją z 7 lipca 2016 r. na maksymalny okres do 14 listopada 2020 r.,

Koncesję na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego ze złoża „Ostrów” nr 25/2014/p z 30 czerwca 2014 r. wydaną przez Ministra Środowiska. Koncesji udzielono do 30 lipca 2019 r. Koncesja została zmieniona na wniosek LW Bogdanka decyzją z 10 listopada 2015 r. na maksymalny okres do 30 lipca 2020 r.

We wrześniu 2014 r. LWB otrzymała odmowę na złożony wniosek o koncesje na eksploatację w obszarach K-6 i K-7, w którym to obszarze posiada koncesje na poszukiwania inny podmiot. Złożone odwołanie również rozpatrzone zostało odmownie. 12 grudnia 2014 r. spółka złożyła skargę na decyzję odmawiającą przyznanie koncesji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Obecnie sprawa jest w toku.

Enea Trading Sp. z o.o. posiada koncesje:

  • Nr OEE/610/19120/W/2/2011/BT na obrót energią elektryczną, udzieloną na okres od 1 lutego 2011 roku do 31 grudnia 2030 roku.
  • Nr OPG/214/19120/W/2/2012/ŁG na obrót paliwami gazowymi udzieloną na okres od 27 listopada 2012 do 31 grudnia 2030 roku.
  • Nr OGZ/63/19120/W/DRG/2013/KL na obrót gazem ziemnym z zagranicą udzieloną na okres dnia 1 sierpnia 2013 do 31 grudnia 2030 roku.

MEC Piła Sp. z o.o. oraz PEC Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach posiadają koncesje na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła do 31 grudnia 2025 r. MEC Piła Sp. z o.o. posiada również koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej ważną do 31 grudnia 2030 r.

MPEC Białystok Sp. z o.o. posiada koncesje na obrót, wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję energii cieplnej do 30 września 2018 r.