Komitety Rady Nadzorczej

Skład osobowy Komitetów

Na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania, tj. na 30 marca 2017 r. Komitet ds. Audytu oraz Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń funkcjonują w następującym składzie:

Komitet ds. Audytu

Imię i nazwisko

Funkcja

Małgorzata Niezgoda

Przewodnicząca

Sławomir Brzeziński

Członek

Wojciech Klimowicz

Członek

Piotr Kossak 1)

Członek

Paweł Skopiński

Członek

Roman Stryjski

Członek

1) Piotr Kossak spełnia kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej

Opis działania Komitetu ds. Audytu

Szczegółowy opis kompetencji Komitetu Audytu zawiera ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.) oraz Regulamin Rady Nadzorczej Enea SA.

W skład Komitetu ds. Audytu, powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny w rozumieniu Zalecenia Komisji Europejskiej, posiadający kwalifikacje w dziedzinie rewizji finansowej i rachunkowości, przy czym w przypadku powołania do Rady więcej niż jednej osoby spełniającej wskazane powyżej kryteria niezależności, w skład tego komitetu powinna wchodzić największa możliwa liczba członków niezależnych.

Zadaniem Komitetu ds. Audytu jest doradzanie Radzie w zakresie wewnętrznej polityki i procedur budżetowych przyjętych przez Spółkę oraz ich kontrola i doradztwo w zakresie kontaktów Spółki z biegłym rewidentem.

Do szczególnych aspektów działania Komitetu Audytu należy zaliczyć m.in.:

 • monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę, w szczególności w drodze przeglądu stosowności i konsekwencji stosowania metod rachunkowości przyjętych przez Spółkę i jej Grupę (w tym kryteriów konsolidacji sprawozdań finansowych Spółek w Grupie)
 • monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej
 • monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem
 • monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej i przedstawianie Radzie rekomendacji dotyczących wyboru, powołania, ponownego powołania i odwołania rewidenta zewnętrznego przez organ do tego uprawniony oraz dotyczących zasad i warunków jego zatrudnienia
 • opiniowanie i przedkładanie Radzie do zatwierdzenia rocznego planu audytu wewnętrznego
 • opiniowanie i przedkładanie Radzie do zatwierdzenia rocznego budżetu komórki audytu wewnętrznego
 • przegląd, przynajmniej raz w roku, systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, pod kątem zapewnienia, że główne ryzyka (w tym związane z przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa i regulacji) są prawidłowo identyfikowane, zarządzane i ujawniane
 • prowadzenie przeglądu skuteczności procesu kontroli zewnętrznej i monitorowanie reakcji Zarządu Spółki na zalecenia przedstawione przez zewnętrznych rewidentów w piśmie do Zarządu

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń

Imię i nazwisko

Funkcja

Rafał Szymański

Przewodniczący

Rafał Bargiel

Członek

Piotr Kossak 1)

Członek

Tadeusz Mikłosz

Członek

Piotr Mirkowski

Członek

1) Piotr Kossak spełnia kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej

Opis działania Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń

W skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń, powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny w rozumieniu Zalecenia KE, przy czym w przypadku powołania do Rady więcej niż jednej osoby spełniającej wskazane powyżej kryteria niezależności, w skład tego komitetu powinna wchodzić największa możliwa liczba członków niezależnych.

Zadaniem Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń jest wspomaganie osiągania celów strategicznych Spółki poprzez przedstawianie Radzie opinii i wniosków dotyczących struktury zatrudnienia oraz wynagradzania kadry Spółki, w tym w szczególności kadry kierowniczej. Opis zadań Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń został określony w Regulaminie Rady Nadzorczej Enea SA.

Do szczególnych aspektów działania Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń należy zaliczyć:

 • analizowanie polityki Zarządu dotyczącej nominacji, wyboru i powoływania kadry kierowniczej wysokiego szczebla
 • przedstawianie Radzie propozycji dotyczących wynagrodzenia oraz form zatrudnienia członków Zarządu z uwzględnieniem ich dotychczasowych osiągnięć
 • przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii dotyczących uzasadnienia przyznania wynagrodzenia uzależnionego od wyników a także bodźców motywacyjnych w kontekście oceny stopnia realizacji określonych zadań i celów Spółki oraz propozycji we wskazanym powyżej zakresie

Komitet ds. Audytu

Komitet ds. Audytu odbył 7 posiedzenia i podjął 11 Uchwał, które dotyczyły, m.in.:

•pozytywnej oceny metod badania sprawozdań finansowych Enea SA i Grupy Kapitałowej Enea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. oraz metod przeglądów Śródrocznych sprawozdań finansowych Enea SA i Grupy Kapitałowej Enea za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.

•przyjęcia i przekazania Radzie Nadzorczej Enea SA raportu z przeprowadzonego audytu oceny systemu kontroli wewnętrznej w Enea SA

•przyjęcia i przedłożenia Radzie Nadzorczej Enea SA Sprawozdania Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej Enea SA z działalności w 2015 r.

•przyjęcia i przedłożenia Radzie Nadzorczej Enea SA Sprawozdania Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej Enea SA z działalności w I półroczu 2016 r.

•pozytywnego zaopiniowania Rocznego Planu Audytu na 2017 r. dla Grupy Enea oraz Budżetu Pionu Zarządczego Audytu na 2017 r.

•wyboru Przewodniczącego Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej Enea SA

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń odbył 8 posiedzeń i podjął 17 Uchwał. Przedmiotem posiedzeń Komitetu było m.in. wypracowanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej dotyczących:

•zawarcia z Członkami Zarządu umów o świadczenie usług – kontraktów menedżerskich i umów o zakazie konkurencji, ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu

•potwierdzenia realizacji Wskaźników KPI Członków Zarządu Enea SA za rok obrotowy 2015

•udzielenia zgody Członkom Zarządu Enea SA na zajmowanie stanowiska Członka Rady Nadzorczej w Spółkach Grupy Enea

Ponadto, Komitet dokonał wyboru Przewodniczącego Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Enea SA.