Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

W roku 2016 wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej uległo zmianie.

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 15 grudnia 2016 r. wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustalone było na podstawie oświadczenia Ministra Skarbu Państwa z 20 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rad Nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa i kształtowało się na poziomie jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 15 grudnia 2016 r. nastąpiła zmiana zasad wynagradzania obecnych Członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z postanowieniami tejże uchwały NWZ miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalono jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:

  • dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,7
  • dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 1,5

a) Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewiduje także, że:

b) Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa powyżej bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej