30. Odroczony podatek dochodowy

Zmiany stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego (po uwzględnieniu kompensaty aktywa i rezerwy na poziomie Grupy) przedstawiają się w sposób następujący:

 Wartość na dzień 31.12.2016Wartość na dzień 31.12.2015
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 190 280 1 103 836
Kompensata aktywa i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (787 023) (487 041)
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego po kompensacie 403 257  616 795 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 978 821 875 158
Kompensata aktywa i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (787 023) (487 041)
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego po kompensacie 191 798  388 117 
     

Grupa dokonała w 2016 r. kompensaty różnic przejściowych (odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych) co wpłynęło na spadek wartości aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ale nie miało wpływu na wartość aktywa netto z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego w trakcie roku (przed uwzględnieniem kompensaty), przedstawia się w sposób następujący:

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:

 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczychRozliczenie przychodów z opłat przyłączeniowychRezerwa na koszty umorzenia świadectw pochodzeniaDotacjeRezerwa na składowanie, rekultywację oraz zakup praw do emisji CO2Koszty opodatkowane po zakończeniu okresu rozliczeniowegoWycena rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych wg wartości godziwej    Odpis aktualizujący niefinansowe aktywa trwałe*PozostałeOgółem
Stan na początek roku 159 977  88 540  30 704  16 587  28 906  80 779  7 410  118 562  531 465 
Nabycie spółek zależnych 60 143 - - - 1 090 - 130 553 5 156 7 115 204 057
Obciążenie/(Uznanie) wyniku finansowego (8 673) (3 110) 15 284 (1 063) 17 147 3 773 - 288 127 63 426 374 911
Obciążenie/(Uznanie) w innych całkowitych dochodach (7 307) - - - - - - - 710 (6 597)
Stan na 31.12.2015 wg stawki 19% 204 140  85 430  45 988  15 524  47 143  84 552  130 553  300 693  189 813  1 103 836 
                     
Stan na początek roku 204 140  85 430  45 988  15 524  47 143  84 552  130 553  300 693  189 813  1 103 836 
Obciążenie/(Uznanie) wyniku finansowego 7 037 (3 111) 4 984 (1 044) 13 782 25 039 - 12 314 35 382 94 383
Obciążenie/(Uznanie) w innych całkowitych dochodach (951) - - - - 24 - - (7 012) (7 939)
Stan na 31.12.2016 wg stawki 19% 210 226  82 319  50 972  14 480  60 925  109 615  130 553  313 007  218 183  1 190 280 

*w tym rzeczowe aktywa trwałe, wartość firmy, inne wartości niematerialne i użytkowanie wieczyste gruntów.

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:

 Przychód opodatkowany po zakończeniu okresu rachunkowegoNaliczona, niezafakturowana sprzedażRóżnice między wartością bilansową a podatkową środków trwałych*Rezerwa na likwidację zakładu górniczego nettoPozostałeOgółem
Stan na początek roku 91 915  47 025  409 645  - 71 047  619 632
  Nabycie spółek zależnych   -   -   179 077   6 318   6 139   191 534
Obciążenie/(Uznanie) wyniku finansowego 4 603 653 68 447 (318) (3 543) 69 842
Obciążenie/(Uznanie) w innych całkowitych dochodach - - - - (5 850) (5 850)
Stan na 31.12.2015 wg stawki 19% 96 518  47 678  657 169    6 000  67 793 875 158
             
             
Stan na początek roku 96 518  47 678  657 169    6 000   67 793  875 158
Obciążenie/(Uznanie) wyniku finansowego 30 756 1 641 74 890 2 878 (7 357) 102 808
Obciążenie/(Uznanie) w innych całkowitych dochodach - - - - 855 855
Stan na 31.12.2016 wg stawki 19% 127 274  49 319  732 059  8 878  61 291  978 821

*Różnice wynikają z wyceny środków trwałych do wartości godziwej oraz różnic w stawkach amortyzacji.

W Grupie nie występują nieujęte aktywa i rezerwy na podatek odroczony.