Wyniki finansowe – dodatkowe informacje

Prognozy wyników finansowych

Zarząd Enea SA nie publikował prognoz wyników finansowych na 2016 r.

Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i podstawa publikacji

Niniejsze Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Enea za rok obrotowy 2016 zostało sporządzone zgodnie z § 92 ust. 1 pkt 4 oraz § 92 ust. 3 w związku z § 91 ust. 5-6 oraz § 83 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.).

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Enea SA zawarte w ramach skonsolidowanego raportu Enea SA za rok obrotowy 2016 sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) zatwierdzonymi przez Unię Europejską.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Enea SA zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Emitenta oraz jego Grupę Kapitałową w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania, bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności.

Dane finansowe zaprezentowane w sprawozdaniach, jeżeli nie wskazano inaczej, zostały wyrażone w tys. zł.

Wykorzystywane instrumenty finansowe

Enea SA realizuje strategię zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej, której głównym celem jest zabezpieczenie przepływów pieniężnych wynikających z zawartych umów o finansowanie. Przyjęta strategia zakłada ograniczenie zagrożenia wpływu na wynik finansowy, zmian w przepływach pieniężnych wynikających z ryzyka zmian stóp procentowych na rynku w określonym horyzoncie czasu. W 2016 r. w ramach zawartych umów transakcji rynku finansowego dokonano zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej na łączną kwotę 1.440.000 tys. zł. Zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej dokonano w oparciu o instrumenty Interest Rate Swap (IRS).

W 2016 r. Enea Centrum sp. z o.o. nie zawierała transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe.

W okresie sprawozdawczym Enea Trading sp. z o.o. zawierała transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe (transakcje terminowe zakupu EUR) w celu zabezpieczenia płatności wynikających z zakupu uprawnień do emisji CO2 w ramach kontraktów terminowych. Wolumen aktywnych kontraktów forward na zakup EUR na 31 grudnia 2016 r. wyniósł 23.063 tys. EUR.

W okresie sprawozdawczym Enea Wytwarzanie sp. z o.o. posiadała aktywne kontrakty forward NDF na zakup biomasy w kwocie 521 tys. EUR.

Zarządzanie zasobami finansowymi

W styczniu 2014 r. Spółki Grupy Kapitałowej Enea zawarły z bankami PKO BP SA oraz Pekao SA umowy na kompleksową obsługę bankową. Zawarte umowy dostarczają Spółkom Grupy Kapitałowej Enea kompleksową obsługę bankową w ramach dostępnej gamy produktowej banków, dostępność kredytów w rachunkach bieżących oraz umożliwią wspólne zarządzanie zasobami pieniężnymi z wykorzystaniem mechanizmu Cash Poolingu. Celem zawarcia ww. umów było m.in. zapewnienie efektywnego zarządzania środkami pieniężnymi Spółek z Grupy oraz optymalizacja kosztowa w zakresie ponoszonych kosztów z tytułu usług bankowych. Usługa Cash Poolingu pozwala na konsolidację rachunków bankowych, w wyniku czego bilansowane są salda rachunków Spółek należących do Podatkowej Grupy Kapitałowej Enea (PGK Enea) poprzez pokrywanie przejściowych niedoborów finansowych nadwyżkami środków pieniężnych, którymi dysponują pozostałe Spółki należące do PGK Enea.

Bieżące zarządzanie płynnością Spółek koncentruje się na planowaniu przepływów pieniężnych oraz monitorowaniu bieżącej koncentracji środków pieniężnych na rachunkach bankowych. Powstałe nadwyżki finansowe Enea SA jako Pool Leader lokuje w aktywa obrotowe w postaci depozytów bankowych. W celu ujednolicenia procesu zarządzania płynnością i ryzykiem płynności Spółki PGK Enea zostały objęte regulacjami wewnątrzgrupowymi, tj. polityką i procedurą zarządzania płynnością i ryzykiem płynności. Jednocześnie, w celu ograniczenia ryzyka braku środków pieniężnych na potrzeby terminowego regulowania zobowiązań, Spółki Grupy Kapitałowej Enea posiadają dostęp do limitów intraday w ramach usługi Cash Poolingu. W przypadku braku wystarczającego salda środków pieniężnych w ramach Cash Poolingu istnieje możliwość skorzystania z kredytów w rachunkach bieżących.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej, o których mowa w tabeli poniżej, została wybrana KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Umowa z ww. podmiotem została podpisana 6 maja 2015 r. Informacje nt. wynagrodzenia netto należnego podmiotowi dokonującemu czynności rewizji finansowej na rzecz Enea SA w latach 2015-2016 zaprezentowane są w tabeli poniżej:

Dane w tys. zł20152016
Wynagrodzenie z tytułu badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego 139 147
Wynagrodzenie za pozostałe usługi 41 35
RAZEM 180 182

Wynagrodzenie za pozostałe usługi obejmuje wynagrodzenie za badania sprawozdania regulacyjnego za rok 2015 zgodnie z art. 44 Prawa energetycznego oraz wynagrodzenie za przeprowadzenie uzgodnionych procedur w odniesieniu do kowenantów bankowych za rok 2015.

Szczegółowe informacje dotyczące wyboru KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. oraz opis świadczonych usług opublikowany został raportem bieżącym nr 38/2014 z 18 grudnia 2014 r.

Przewidywana sytuacja finansowa

W roku 2016 GK LW Bogdanka osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe na tle branży. W minionym roku nie udało się w pełni skompensować spadku cen węgla wyższym wolumenem jego sprzedaży. W związku z tym priorytetem będzie utrzymanie kosztów jednostkowych na odpowiednim poziomie i optymalizacja wydatków inwestycyjnych. Na wyniki wydobycia pozytywny wpływ powinna mieć również odczuwalna stabilizacja cen na rynku węgla, a także dobra współpraca obszaru Wytwarzania i Wydobycia w zakresie wykorzystania zasobów węgla dostępnych w ramach GK Enea.

Obszar Wytwarzania, który w 2016 r. odpowiadał za 26% EBITDA GK Enea, pozostaje pod wpływem wymagającej sytuacji na rynku energii. Skoncentrowana na węglu kamiennym produkcja wiąże się z ekspozycją na ryzyko związane z kosztami emisji dwutlenku węgla. Istotne dla przychodów generowanych przez obszar Wytwarzania pozostają planowane w roku 2017 duże remonty bloków wytwórczych, które wymuszą stosunkowo długie okresy zawieszenia produkcji energii elektrycznej na remontowanym bloku w Elektrowni Kozienice. Mniejsza produkcja dotychczas posiadanych zasobów wytwórczych będzie jednak rekompensowana poprzez wykorzystanie efektów synergii i spójnego zarządzania produkcją w związku z nabyciem aktywów Elektrowni Połaniec. Co w rezultacie, w ocenie GK Enea, powinno przyczynić się do uzyskania wyższych wyników w obszarze Wytwarzania.

Duży udział regulowanego obszaru Dystrybucji w wyniku EBITDA GK Enea (w 2016 r. Dystrybucja odpowiadała za 47% EBITDA Grupy) wpływa na przewidywalność przepływów pieniężnych i stabilizuje je w czasie. Jednak nie bez znaczenia dla tego obszaru pozostają dwa fakty: spadek średniego ważonego kosztu kapitału przyjmowanego przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) dla kalkulacji taryf (WACC) o 1,522 p.p. (z 7,197%w 2015 r. do 5,675% w 2016 r.) oraz wprowadzenie przez URE od 2016 r. tzw. taryfy jakościowej. Wprowadzony mechanizm rozliczania dystrybutorów energii elektrycznej na podstawie zrealizowanych w roku wskaźników SAIDI i SAIFI może wpłynąć w sposób istotny na obniżenie poziomu EBITDA w obszarze Dystrybucji. Obniżenie WACC w 2016 r. wpłynęło na obniżenie EBITDA w obszarze o ok. 58 mln zł.

W obszarze Obrotu działania operacyjne koncentrują się zwiększaniu przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego – dzięki atrakcyjnej ofercie produktowej pozyskiwani są nowi Klienci, zwiększa się również wolumen sprzedawanej energii i gazu. Negatywnie na wyniki finansowe tego obszaru wpływa rosnąca konkurencja na rynku wywierająca presję na realizowane ceny, wzrost kosztów obowiązków ekologicznych oraz istotne obniżenie cen rynkowych praw majątkowych. Pozytywny wpływ na wyniki tego obszaru będzie miał z pewnością zwiększony wolumen produkowanej energii elektrycznej w ramach GK Enea.

Pomimo trudnych warunków rynkowych i regulacyjnych, dzięki konsekwentnie realizowanej optymalizacji kosztów operacyjnych, GK Enea generuje wyniki finansowe na oczekiwanym poziomie. Wobec coraz bardziej wymagającej sytuacji na rynku energii Zarząd będzie podejmował kolejne działania dla podtrzymania pozytywnego wyniku działalności.

Pozycja finansowa Grupy jest bezpieczna, wsparta przez znaczną ilość środków pieniężnych, których stan na koniec 2016 r. wraz z krótkoterminowymi aktywami finansowymi utrzymywanymi do terminu wymagalności oraz aktywami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez wynik wyniósł ponad 2,3 mld zł. Kwota ta obejmowała środki pieniężne na rachunkach Spółek, lokaty bankowe, a także środki pieniężne przekazane do zarządzania firmie zewnętrznej. Dzięki konsekwentnie utrzymywanej dyscyplinie kosztowej oraz optymalnej alokacji posiadanych zasobów Grupa ma zagwarantowane korzystne finansowanie inwestycji.

Grupa Enea realizuje rozległy program CAPEX (nakładów inwestycyjnych) obejmujący przede wszystkim obszar wytwarzania oraz sieć dystrybucyjną, ale także akwizycje stanowiące okazje rynkowe (jak ostatnia akwizycja LW Bogdanka, czy sfinalizowana w marcu 2017 r. akwizycja Elektrowni Połaniec).

Realizacja programu inwestycyjnego wpłynie pozytywnie na osiągane przez GK Enea wyniki finansowe.

Istotne zdarzenia po dacie bilansowej

Aneksowanie umów na Kompleksową Obsługę Bankową

25 stycznia 2017 r. Spółki GK Enea podpisały aneksy do obowiązujących obecnie Umów na kompleksową obsługę bankową zawartych z bankami PKO BP i Pekao SA. Aneksowane umowy zapewniają Spółkom z GK Enea pełną obsługę bankową na jednolitych zasadach. Zarządzanie rachunkami bankowymi Spółek objętymi usługą Cash Poolingu pozwala na osiąganie wartości dodanych zarówno w obszarze zarządzania nadwyżkami finansowymi, jak i wzajemnego bilansowania niedoborów finansowych. Przekłada się to zatem na wzrost efektywności zarządzania środkami pieniężnymi w ujęciu Grupy oraz optymalizację kosztową w zakresie finansowania. Dzięki aneksowaniu terminu obowiązywania umów nie ulegną również zmianie rachunki dedykowane do dokonywania płatności przez Klientów. Termin obowiązywania aneksowanych umów dobiega końca 31 grudnia 2019 r.

Kredyt inwestycyjny z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (Umowa C) i Program Emisji Obligacji Enea Operator

W styczniu 2017 r. Enea SA dokonała trzeciego uruchomienia kredytu w ramach Umowy C udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny w kwocie 250 000 tys. zł. Waluta uruchomionego kredytu to złoty. Oprocentowanie jest zmienne oparte na stawce WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych powiększone o marżę Banku. Transza będzie spłacana w równych ratach, a ostateczna spłata nastąpi w grudniu 2031 r.

Jednocześnie w styczniu 2017 r. Enea SA objęła III serię obligacji w wysokości 250.000 tys. zł wyemitowanych przez Enea Operator sp. z o.o. na podstawie Umowy Programu Emisji Obligacji z 7 lipca 2015 r. Oprocentowanie obligacji jest oparte na zmiennej stopie procentowej plus marża. Obligacje będą wykupywane w równych ratach, a ostateczny termin wykupu przypada na grudzień 2031 r.

Umowa programowa w sprawie programu emisji obligacji LW Bogdanka SA

W marcu 2017 r. LW Bogdanka SA zawarła aneks do Umowy Programowej z 30 czerwca 2014 r., w ramach którego Okres Obowiązywania Programu dla Transzy nr 1 został skrócony z 31 grudnia 2019 r. na 30 marca 2017 r. Wobec powyższego wszystkie obligacje wyemitowane w ramach Transzy nr 1 w łącznej wysokości 300.000 tys. zł zostaną wykupione 30 marca 2017 r.