8. Użytkowanie wieczyste gruntów

 31.12.201631.12.2015
Wartość brutto na początek okresu 91 214 81 577 
Nabycie 2 101 427
Zbycie (wartość początkowa) (722) (173)
Rozliczenie nabycia spółek zależnych - 5 349
Likwidacja (wartość początkowa) - (2 721)
Pozostałe - 6 755
Wartość brutto na koniec okresu 92 593 91 214 
Wartość umorzenia na początek okresu (4 944) (4 072)
Zbycie (umorzenie) 170 141
Amortyzacja (1 019) (991)
Likwidacja (umorzenie) - 54
Pozostałe (umorzenie) 4 (76)
Wartość umorzenia na koniec okresu (5 789) (4 944)
Odpis aktualizujący wartość na początek okresu (12 110) (224)
Odpis aktualizujący odpis wartość na koniec okresu (11 905) (12 110)
Wartość netto na początek okresu 74 160 77 281
Wartość netto na koniec okresu 74 899 74 160