45. Przyszłe zobowiązania wynikające z kontraktów zawartych na koniec okresu sprawozdawczego

Umowne zobowiązania związane z nabyciem rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych zaciągnięte na koniec okresu sprawozdawczego, lecz jeszcze nie ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wynoszą:

 31.12.201631.12.2015
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych 1 644 896 2 402 418
Nabycie wartości niematerialnych 38 134 12 301
  1 683 030 2 414 719