35. Koszty świadczeń pracowniczych

 31.12.201631.12.2015
Koszty wynagrodzeń (1 084 141) (723 197)
- bieżące wynagrodzenia (1 002 605) (659 269)
- nagrody jubileuszowe (20 874) (50 420)
- odprawy emerytalne i rentowe (3 236) (9 364)
- inne (57 426) (4 144)
Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń (406 611) (266 292)
- ZUS (226 871) (154 480)
- odpis na ZFŚS (42 792) (27 647)
- inne świadczenia społeczne (74 114) (59 491)
- pozostałe świadczenia po okresie zatrudnienia (11 728) (12 016)
- inne (51 106) (12 658)
Razem (1 490 752) (989 489)

Gwarancje zatrudnienia

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Spółką a związkami zawodowymi przyznano określone gwarancje zatrudnienia dla pracowników zatrudnionych w Spółce przed dniem 29 czerwca 2007 r., które wygasają 31 grudnia 2018 r.

Ponadto, obowiązywanie postanowień powyższego porozumienia przedłużono w stosunku do pracowników, którym w chwili wygaśnięcia gwarancji będzie brakować nie więcej niż cztery lata do spełnienia przesłanek uprawniających ich do nabycia prawa do emerytury. Oznacza to, że pracodawca w przypadku niedotrzymania gwarancji nie może wypowiedzieć umowy o pracę bez konieczności wypłaty dodatkowej odprawy pracownikowi, któremu w momencie upływu gwarancji zatrudnienia brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Gwarancje zatrudnienia oznaczają, że w razie rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę Enea S.A. będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz pracownika kwoty stanowiącej iloczyn wynagrodzenia miesięcznego oraz okresu pozostającego do końca obowiązywania gwarancji.

Na mocy umowy społecznej zawartej w dniu 10 sierpnia 2007r. pomiędzy Enea Wytwarzanie S.A. a organizacjami związkowymi pracownikom zatrudnionym w Enea Wytwarzanie S.A. na dzień wejścia w życie umowy przedłużono gwarancje zatrudnienia na kolejne 11 lat tj. do 30 stycznia 2019 r.