38. Koszty finansowe

 31.12.201631.12.2015
Koszty odsetek (92 003) (53 444)
- koszty odsetek z tytułu kredytów i pożyczek (30 067) (24 644)
- koszty odsetek od obligacji (49 818) (22 540)
- koszty leasingu finansowego (81) (118)
- inne odsetki (12 037) (6 142)
Różnice kursowe (2 081) (121)
Koszt dyskonta zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych i rezerw (26 635) (17 317)
Zmiana wartości godziwej instrumentów finansowych (5 647) (8 629) 
Koszty niewykorzystanych obligacji (120) -
Inne koszty finansowe (524) (2 240)
Razem (127 010) (81 751)