41. Zysk na akcję

 01.01.2016-31.12.201601.01.2015-31.12.2015
Zysk/(strata) netto przypadająca na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 784 393 (434 857)
Średnioważona liczba akcji zwykłych 441 442 578 441 442 578
Zysk/(strata) netto na akcję (w zł na jedną akcję) 1,78 (0,99)
Zysk/(strata) rozwodniona na akcję (w zł na jedną akcję) 1,78 (0,99)