11. Nieruchomości inwestycyjne

 31.12.201631.12.2015
Wartość brutto na początek okresu 25 252 31 921 
Przeniesienia 3 664 1 635
Nabycie 4 646 -
Zbycie (wartość początkowa) (160) -
Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych - (7 017)
Pozostałe - (1 287)
Wartość brutto na koniec okresu 33 402 25 252 
Wartość umorzenia na początek okresu (3 754) (3 894)
Amortyzacja (1 130) (763)
Przeniesienie (umorzenie) (112) 251
Pozostałe (umorzenie) 488 652
Wartość umorzenia na koniec okresu (4 508) (3 754)
Odpis aktualizujący wartość na początek okresu (874) (4 596)
Odpis aktualizujący (-) - 3 722
Odpis aktualizujący odpis wartość na koniec okresu (874) (874)
Wartość netto na początek okresu 20 624 23 431
Wartość netto na koniec okresu 28 020 20 624
   

Na nieruchomościach inwestycyjnych nie ustanowiono zabezpieczeń.

Poniżej przedstawiono przychody i koszty związane z nieruchomościami inwestycyjnymi:

 31.12.201631.12.2015
Przychody z nieruchomości inwestycyjnych 5 408 6 811
Koszty operacyjne związane z nieruchomościami inwestycyjnymi generującymi przychody (4 264) (4 859)

 

Grupa do kategorii nieruchomości inwestycyjnych zalicza między innymi budynki biurowe i inne lokale.

Najbardziej wartościową nieruchomością inwestycyjną jest była siedziba Enea S.A., ujęta w księgach w wartości netto 9 119 tys. złotych. Grupa szacuje jej wartość godziwą na 18 162 tys. złotych.