9. Wartości niematerialne

a) Rok 2016

 Koszty prac rozwojowychWartość firmyOprogr.komputerowe, licencje, koncesje, patentyPrawa z tytułu ustanowienia służebnościRelacje z klientamiInformacja geologicznaOgółem
Stan na 01.01.2016
Wartość brutto na początek okresu 3 893 229 323 416 239 32 906 16 000 13 222 711 583
Wartość umorzenia na początek okresu (404) - (187 696) (2 078) (16 000) (129) (206 307)
Odpis aktualizujący wartość na początek okresu - (227 517) (5 275) (368) - - (233 160)
Wartość netto na początek okresu 3 489 1 806 223 268 30 460   13 093 272 116
 Zmiany w okresie 12 miesięcy do 31.12.2016
Przeniesienia - - 45 529 - - - 45 529
Nabycie 702 - 36 873 13 046 - 27 604 78 225
Zbycie (wartość początkowa) - - (81)   - - (81)
Zbycie (umorzenie) - - 81 - - - 81
Amortyzacja (426) - (21 563) (1 509)   (527) (24 025)
Odpis aktualizujący* -   (766) (443) - - (1 209)
Likwidacja wartość początkowa - - (260) - - - (260)
Likwidacja (umorzenie) - - 260 - - - 260
Pozostałe - - 1 223 5 - - 1 228
Pozostałe (umorzenie) - - (1 226) - - - (1 226)
Stan na 31.12.2016       
Wartość brutto na koniec okresu 4 595 229 323 499 523 45 957 16 000 40 826 836 224
Umorzenie (830) - (210 144) (3 587) (16 000) (656) (231 217)
Odpis aktualizujący - (227 517) (6 041) (811) - - (234 369)
Wartość netto na koniec okresu 3 765 1 806 283 338 41 559 - 40 170 370 638

* Informacje dotyczące wyników przeprowadzonych w czwartym kwartale 2016 r. testów na utratę wartości wartości niematerialnych oraz dokonanych odpisów aktualizujących przedstawione zostały w nocie 6. Odpis aktualizujący wartość wartości niematerialnych został ujęty w pozycji „Odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych” w zyskach i stratach.

b) Rok 2015

 Koszty prac rozwojowychWartość firmyOprogr.komputerowe, licencje, koncesje, patentyPrawa z tytułu ustanowienia służebnościRelacje z klientamiInformacja geologicznaOgółem
Stan na 01.01.2015
Wartość brutto na początek okresu 3 375 229 323 328 933 22 865 16 000 - 600 496
Wartość umorzenia na początek okresu (424) - (168 528) (1 258) (13 792) - (184 002)
Odpis aktualizujący wartość na początek okresu - (26 315) (218) - - - (26 533)
Wartość netto na początek okresu 2 951  203 008  160 187  21 607  2 208  - 389 961
               
Zmiany w okresie 12 miesięcy do 31.12.2015
Przeniesienia 38 - 63 003 9 961 - - 73 002
Nabycie - - 20 538 282 - - 20 820
Zbycie (wartość początkowa) (214) - (64) (17) - - (295)
Zbycie (umorzenie) 214 - 81 - - - 295
Amortyzacja (117) - (19 787) (971) (2 208) (129) (23 212)
Odpis aktualizujący - (201 202) (5 057) (368) - - (206 627)
Rozliczenie nabycia spółek zależnych - - 4 979 - - 13 222 18 201
Likwidacja wartość początkowa - - (445) - - - (445)
Likwidacja (umorzenie) - - 430 - - - 430
Pozostałe 694 - (705) (185) - - (196)
Pozostałe (umorzenie) (77) - 108 151 - - 182
               
Stan na 31.12.2015              
Wartość brutto na koniec okresu 3 893 229 323 416 239 32 906 16 000 13 222 711 583
Umorzenie (404) - (187 696) (2 078) (16 000) (129) (206 307)
Odpis aktualizujący - (227 517) (5 275) (368) - - (233 160)
Wartość netto na koniec okresu 3 489 1 806 223 268 30 460 - 13 093 272 116

Na wartościach niematerialnych nie ustanowiono zabezpieczeń.