18. Prawa do emisji CO₂

Stan na początek okresu31.12.201631.12.2015
Wartość brutto 307 521 208 720
Wartość księgowa netto 307 521 208 720
     
Zmiany w okresie 12 miesięcy    
Nabycie 382 584 217 681
Umorzenie praw do emisji (199 695) (107 456)
Sprzedaż (72 361) (10 268)
Pozostałe zmiany (976) (1 156)
     
Stan na koniec okresu    
Wartość brutto 417 073 307 521
Wartość księgowa netto 417 073 307 521