22. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

 31.12.201631.12.2015
Portfel inwestycyjny - 215 488
Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe 4 852 6 523
Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe 112 -
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 4 964  222 011

Na 31 grudnia 2016 r. w aktywach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy Grupa wykazuje wycenę kontraktów terminowych na zakup uprawnień do emisji CO2 - 4 964 tys. zł (na 31 grudnia 2015 r. wartość 6 523 tys. zł).

Na 31 grudnia 2015 r. w ramach portfela instrumentów zarządzanego przez wyspecjalizowaną instytucję o wartości 216 826 tys. zł były aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - bony i obligacje Skarbu Państwa o wartości 215 488 tys. zł.