23. Kapitał własny

Stan na dzień 31.12.2016Liczba akcji (w sztukach)Wartość nominalna 1 akcji (w złotych)Wartość księgowa
Seria akcji
Seria „A” 295 987 473 1 295 988
Seria „B” 41 638 955 1 41 639
Seria „C” 103 816 150 1 103 816
Liczba akcji razem 441 442 578    
Kapitał zakładowy razem     441 443
       
Kapitał zakładowy (wartość nominalna)     441 443
Kapitał z rozliczenia połączenia     38 810
Kapitał zakładowy z tytułu przeszacowania o efekt hiperinflacji     107 765
RAZEM KAPITAŁ ZAKŁADOWY     588 018
Kapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną     3 632 464
Zyski zatrzymane     7 946 612
Kapitał rezerwowy z wyceny instrumentów zabezpieczających     33 826
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych     744
Pozostałe kapitały     (25 652)
Udziały niekontrolujące     835 717
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY     13 011 729

Stan na dzień 31.12.2015Liczba akcji (w sztukach)Wartość nominalna 1 akcji (w złotych)Wartość księgowa
Seria akcji
Seria „A” 295 987 473 1 295 988
Seria „B” 41 638 955 1 41 639
Seria „C” 103 816 150 1 103 816
Liczba akcji razem 441 442 578    
Kapitał zakładowy razem     441 443
       
Kapitał zakładowy (wartość nominalna)     441 443
Kapitał z rozliczenia połączenia     38 810
Kapitał zakładowy z tytułu przeszacowania o efekt hiperinflacji     107 765
RAZEM KAPITAŁ ZAKŁADOWY     588 018
Kapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną     3 632 464
Zyski zatrzymane     7 158 352
Kapitał rezerwowy z wyceny instrumentów zabezpieczających     3 980
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych     814
Pozostałe kapitały     (45 883)
Udziały niekontrolujące     784 858
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY     12 122 603

 

W spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. funkcjonuje uruchomiony w 2013 r. Program Opcji Menedżerskich. Program uruchomiono na okres 2013-2017. Wykonanie opcji jest uzależnione od spełnienia określonych kryteriów.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku liczba przyznanych opcji w ramach całego Programu wynosi 1 143 863 a całkowita wartość Programu Opcji Menedżerskich wyniosła 3 839 tys. zł (31 grudnia 2015 rok: 13 642 tys. zł). W ramach tej puli liczba przyznanych praw (za lata 2013-2014) do wykonania powyższych opcji wynosi 335 199. W bieżącym okresie, na podstawie przeprowadzonych analiz, stwierdzono brak możliwości osiągnięcia wymaganych w Programie parametrów nierynkowych i w związku z powyższym uznano za przepadłe opcje o wartości 5 913 tys. zł. W związku z tym łączny koszt programu ujęty na dzień 31 grudnia 2016 roku w pozycji „Zyski zatrzymane” wyniósł 3 839 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2015: 9 752 tys. zł).

W kosztach wynagrodzeń w 2016 r. ujęto kwotę 5 913 tys. zł (w 2015 r. 1 409 tys. zł).