34. Koszty według rodzaju

 31.12.201631.12.2015
Amortyzacja (1 110 350) (790 375)
Koszty świadczeń pracowniczych (1 490 752) (989 489)
- wynagrodzenia (1 084 141) (723 197)
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (406 611) (266 292)
Zużycie materiałów i surowców oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów (1 361 884) (1 791 115)
- zużycie materiałów i energii (1 210 310) (1 688 834)
- wartość sprzedanych towarów i materiałów (151 574) (102 281)
Wartość zakupionej energii i gazu na potrzeby sprzedaży (4 074 797) (3 282 923)
Usługi obce (1 525 635) (1 192 707)
- usługi przesyłowe (860 991) (769 503)
- inne usługi obce (664 644) (423 204)
Podatki i opłaty (326 537) (290 201)
Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, sprzedaży i marketingu oraz koszty ogólnego zarządu (9 889 955) (8 336 810)